ЗМІСТ ТА ЧАСОВІ КООРДИНАТИ ЗАХИСТУ ПРАВА, ЯКЕ НАБУВАЄ ДОБРОСОВІСНИЙ СУБ’ЄКТ ПРИ ОТРИМАННІ РЕЧІ ВІД НЕПОВНОВАЖНОГО ВІДЧУЖУВАЧА

Автор(и)

  • П. Д. Гуйван

DOI:

https://doi.org/10.32782/klj/2022.4.4

Ключові слова:

добра совість окупанта, віндикація, колізія позовів

Анотація

Ця стаття присвячена дослідженню актуального питання про правовий статус особи, котра добросовісно набула майно у неповноважного традента і продовжує утримувати його. Яке право при цьому отримує окупант. В наукових працях уже не є актуальним питання, що взагалі ніякого повноваження не набувається, бо той, хто передав річ, не мав на це права. Сьогодні дослідники єдині, що набувач отримує право, але існують принципові розбіжності щодо змісту його: одні наполягають, що набувається власність, інші доводять, що то є право на безтитульне володіння. Автор підтримує концепцію, за якою у разі, коли майно вибуло з володіння власника без дефекту його волі (не було вкрадене чи загублене тощо) добра совість набувача є тим чинником, який зумовлює перехід до нього власності в момент передачі речі. Розвиваючи цю тезу, доводиться, що віндикаційний процес у такому випадку не є належним способом захисту втраченого володіння, бо позивач вже на час розгляду спору не є його суб’єктом. Адже ст. 330 ЦК чітко каже, що добросовісний набувач отримує власність на майно від неповноважного традента вже в момент його передачі. Відтак заперечення проти віндикації мають значення як аргумент про наявність права у відповідача і відсутність його у позивача, а не є фактором, що обумовлює відібрання майна чи залишення його у окупанта. При пред’явленні віндикаційного позову у такому разі набувач, всупереч поширеній у літературі та правозастосовній практиці думці, має посилатися на свою добру совість, застосовуючи правило статті 330 ЦКУ, а не ст. 388 ЦКУ. Таким чином, він протиставлятиме вимозі про витребування майна своє право власності, і позивачеві суд повинен відмовити саме в силу відсутності у нього того повноваження, за захистом якого він звернувся. Також у роботі спростовується доктринальна парадигма стосовно того, що набувач отримує право володіння, що може перетворитися у власність тільки після відмови суду у віндикації. Основним недоліком такої правової побудови є те, що поза регулюванням залишається належність права власності у випадку, якщо віндикаційний позов взагалі не буде пред’явлений. В такому разі, якщо слідувати коментованому правилу, наявність у добросовісного набувача права власності та момент його виникнення буде залежати від існування такого позову.

Посилання

Харитонов Є.О., Саніахметова Н.О. Цивільне право України : підруч. Київ : Істина, 2003. 776 с.

Цюра В.В. Речові права на чуже майно : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03. Київ, 2007. 20 с.

Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : у 2 т. / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. Київ : Юрінком Інтер, 2008. Т. 1. 832 с

Черепахин Б.Б. Юридическая природа и обоснование приобретения права собственности от неуправомоченного отчуждателя. Труды по гражданскому праву. М. : Статут, 2001. 479 с.

Dernburg H. Das bürgerliche Recht des Deutschen Reichs und Preuūens Bd. III (Sachen-recht), 4. Aufl., Halle a. S. 1908, 562 S.

Schwerin. Cl. von Beitrage zur Erlanterung des Begriffes der Rechtsnachfolge, Munchen. 1905., S. 19–33, bes. 31.

Tuhr A. Der Allgemeine Teil des deutschen Burg. Rechts, 1914, Bd. II, Erste Halfte, 658 S.

Carpzov Benedikt Jurisprudentia ecclesiastica seu Consistorialis rerum & quaestionum in … Saxon. Senatu ecclesiastico & consistoro supremo … decisarum … libr. III /Autore Benedicto Carpzov / Hanoviae, typis Ioannis Aubry, 1652, 746 s.

Черемнов Д. Юридичні презумпції та фікції в цивільному процесі України : автореф. … дис. канд. юрид. наук. 12.00.03. Одеса, 2015. 20 с.

Sohm Rudolf Der Gegenstand : Ein Grundbegriff des Bürgerlichen Gesetzbuches / Von Rudolph Sohm Leipzig : Duncker & Humblot , 1905. 94 S.

Євко В.Ю. Посесорний захист речових прав на нерухоме майно. Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. 96-й річниці від дня народження О. А. Пушкіна (Харків, 21 травня 2021 р.). С. 156–159.

Синайский В.И. Русское гражданское право. В 2-х т. Т. 1. 2-е изд. допол. и перераб. Київ : Прогресс, 1917. 460 с.

Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (изд. 1907 г.). М. : СПАРК, 1995. 556 с.

Другова, В. А. Віндикаційний позов як засіб захисту майнових прав осіб, які не досягли повноліття, на нерухоме майно. Наше право. 2013. № 8. С. 157–163.

Черепахин Б.Б. Приобретение права собственности по давности владения / Труды по гражданскому праву. М. : Статут, 2001. 479 с.

Гуйван П.Д. Набуття права власності за набувальною давністю та його відмінність від отримання власності при купівлі майна у неповноважного відчужувача. Приватне та публічне право. 2017. № 3. С. 41–46.

Скловский К.И. Применение норм о доброй совести в гражданском праве России. Хозяйство и право. 2002, № 9. С. 79–94.

Розгон О.В. Елементарна модель права власності в Україні та США. Пріоритетні напрямки розвитку правової системи України : матеріали науково-практичної конференції (Одеса, 14–15 жовтня) 2016 р. С. 80–82.

Чундак М. В. Витребування майна з чужого незаконного володіння. Основні проблеми та шляхи до захисту цивільного права. Вісник Академії адвокатури України. 2012. № 2. С. 96–100.

Амфитеатров Г.Н. Вопросы виндикации в советском праве. Советское государство и право. 1941. № 2. С. 38–47.

Гуліда О.М. Способи захисту права власності: поняття та класифікація. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2014. Вип. 2. С. 168–173.

Скловский К.И. Собственность в гражданском праве : учебно-практическое пособие. М. : Дело, 1999. 512 с.

Лоренц Д.В. Виндикация: юридическая природа и проблемы реализации : автореф. дисс. … канд. юрид. наук : 12.00.03. Краснодар, 2008. 22 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-07

Як цитувати

Гуйван, П. Д. (2023). ЗМІСТ ТА ЧАСОВІ КООРДИНАТИ ЗАХИСТУ ПРАВА, ЯКЕ НАБУВАЄ ДОБРОСОВІСНИЙ СУБ’ЄКТ ПРИ ОТРИМАННІ РЕЧІ ВІД НЕПОВНОВАЖНОГО ВІДЧУЖУВАЧА. Київський часопис права, (4), 31-37. https://doi.org/10.32782/klj/2022.4.4

Номер

Розділ

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС