Приклад оформлення

Тематичний розділ: Адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право

УДК 342.9(477)

Кузьменко О. В.,
доктор юридичних наук, професор,
в.о. завідувача кафедри адміністративного та фінансового права
Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

Чорна В. Г.,
доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри адміністративного та фінансового права
Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ В РЕЖИМІ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ
В СФЕРІ ОБІГУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

Анотація. Дана наукова стаття присвячена актуальним проблемам отримання послуг в режимі діджиталізації в сфері обігу лікарських засобів. Розкрито основні напрямки запровадження процесу діджиталізації в сфері обігу лікарських засобів в Україні, акцентовано увагу на позитивних та негативних моментах діджиталізації в сфері обігу лікарських засобів в Україні. Визначено можливі напрямки удосконалення діджиталізації в сфері обігу лікарських засобів в Україні, а також акцентовано увагу на необхідності удосконалення правового регулювання діджиталізації в сфері обігу лікарських засобів в Україні з метою захисту прав та інтересів отримувачів послуг в сфері обігу лікарських засобів. (обсяг не менше 1800 знаків)
Key words: діджиталізація, лікарські засоби, медичні препарати, правове регулювання, юридична відповідальність, послуги в сфері обігу лікарських засобів. 

Kuzmenko O. V., Chorna V. G. Actual problems of receiving services in the mode of digitalization in the field of circulation of medicines
Abstract.
This scientific article is devoted to the current problems of obtaining services in the mode of digitalization in the field of circulation of medicines. The main directions of introduction of the digitalization process in the sphere of medicines circulation in Ukraine are revealed, the attention is focused on the positive and negative moments of digitalization in the sphere of medicines circulation in Ukraine. Possible areas for improving digitalization in the field of circulation of medicines in Ukraine are identified, as well as the need to improve the legal regulation of digitalization in the field of circulation of medicines in Ukraine in order to protect the rights and interests of recipients of services in the field of medicines. (обсяг не менше 1800 знаків)
Key words: digitalization, medicines, medicines, legal regulation, legal responsibility, services in the field of medicines circulation.

Діджиталізація для України є новим поняттям та напрямком роботи суб’єктів публічного адміністрування. В правовому полі і до сьогодні відсутнє нормативно визначене поняття діджиталізації, що дає можливість для широкого та неоднозначного трактування даного поняття, виокремлення напрямків та форм діяльності, а також уникнення юридичної відповідальності за неправильну інтерпретацію в процесі урегулювання правовідносин, що виникають між суб’єктами правовідносин під час реалізації ними своїх прав, але в режимі діджитал. Саме тому, нашим завданням є більш ширше дослідження питання отримання послуг в режимі діджиталізації в сфері обігу лікарських засобів, а також виявити недоліки даного процесу та запропонувати можливі шляхи його удосконалення [1, с. 43–45].

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

1. Питання Міністерства цифрової трансформації: затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2019 р. № 856. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/856-2019-п
2. Кібенко О. Діджиталізація як нова ера розвитку корпоративного права. URL. https://sud.ua/ru/news/blog/145948-didzhitalizatsiya-yak-nova-era-rozvitku-korporativnogo-prava