Вимоги до статей

Текст наукової статті має містити:
1. Вступ із розкриттям актуальності проблеми дослідження.
2. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням здобутих наукових результатів.
3. Висновки з проведеного дослідження, у яких представлені розгорнуті конкретні висновки за результатами дослідження та перспективи подальших наукових пошуків у цьому напрямі.
4. Бібліографічний список (наявність цього списку є обов’язковою, складають його відповідно до стандартів бібліографічного опису (див.: стандарт ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»). Посилання на джерела необхідно робити в тексті у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідного джерела, наприклад: [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234]).

Стаття повинна містити анотації та ключові слова українською та англійською мовами, а також переклад назви статті англійською мовою. Обсяг анотацій українською та англійською мовами – 1800 знаків кожна. Кількість ключових слів – щонайменше 5 слів.

Технічні вимоги:
1. Обсяг статті – від 12 до 20 сторінок (формату А4 (297 × 210), береги: ліворуч – 25 мм, праворуч, зверху та знизу – 20 мм), набраних у редакторі Microsoft Word.
2. Увесь текст статті, бібліографічний список, анотації тощо друкують шрифтом Times New Roman, розмір – 14 пт, інтервал – полуторний.
3. Якщо стаття містить таблиці, формули та (або) ілюстрації, вони повинні бути компактними, мати назву, шрифт тексту – Times New Roman, розмір – 12 пт. Розмір таблиць та ілюстрацій не повинен бути більший за ширину сторінки.
4. Математичні формули мають бути ретельно перевірені та чітко надруковані. Формули подають за допомогою вбудованого редактора формул MS Equation. Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною й доречною. Рисунки та таблиці на альбомних сторінках не приймаються.
5. Мова публікацій: українська, англійська, німецька, польська, іспанська, французька.
6. Стаття повинна мати такі структурні елементи: індекс УДК (у верхньому лівому кутку сторінки); рубрику журналу; прізвище та ініціали автора/авторів (не більше 3 авторів), науковий ступінь, вчене звання; назву статті двома мовами – українською та англійською; текст статті; список літератури.

Приклад оформлення статті