КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІВ І УСТАНОВ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СИСТЕМИ

Автор(и)

  • І. В. Іваньков
  • М. Ф. Целуйко

DOI:

https://doi.org/10.32782/klj/2022.4.19

Ключові слова:

пенітенціарна система, персонал органів і установ, кадри, забезпечення, стратегія, ефективність, реформування

Анотація

Дана наукова стаття присвячена актуальним проблемам реформування системи кадрового забезпечення діяльності органів та установ пенітенціарної системи України, що є складовою правоохоронних органів України, однією з найважливіших ланок цієї державної структури. Ефективність діяльності пенітенціарної системи безпосередньо залежить від стану кадрів, стабільності колективів співробітників, рівня їх кваліфікації, досвіду роботи, моральних і ділових якостей. Практика показує, що недоліки у роботі органів і установ пенітенціарної системи, надзвичайні події, корупція, ускладнення оперативної обстановки тісно пов’язані з недоліками у кадровому забезпеченні їхньої діяльності. З урахуванням завдань, які вирішує персонал органів і установ пенітенціарної системи, умови його роботи визнаються виключно складними, а праця дуже важливою та необхідною. Персонал органів і установ пенітенціарної системи повинен формуватися цілеспрямовано, що дозволить встановити його оптимальну професійну та структуру, забезпечити раціональний розподіл та завантаження співробітників. Робота з кадрового забезпечення включає, перш за все, набір, розстановку кадрів, їх професійне навчання, проведення атестації співробітників, їх перепідготовку і підвищення кваліфікації та формування резерву. Сучасні методи вдосконалення кадрового забезпечення повинні ґрунтуватись на активному використанні можливостей ринку праці, формуванні кадрової політики, удосконаленні механізмів інноваційного розвитку технологій управління кадрами в органах і установах пенітенціарної системи. Стратегія реформування пенітенціарної системи на період до 2026 р. визначає, що ефективність реформування пенітенціарної системи залежить від рівня підготовки її кадрового складу, тому реалізація стратегічної цілі передбачає формування вмотивованого та високопрофесійного персоналу органів і установ пенітенціарної системи, здатного виконувати функції виправлення і ресоціалізації засуджених на основі найсучасніших підходів і методів роботи, а також створення за новими стандартами належних умов праці та соціального захисту персоналу.

Посилання

Мінімальні стандартні правила щодо поводження з ув’язненими (Правила Нельсона Мандели) : Резолюція Генеральної Асамблеї ООН 70/175, додаток, ухвалений 17 грудня 2015 р. URL: https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/SMRbrochures/UN_Standard_Minimum_Rules_for_the_Treatment_of_Prisoners_the_Nelson_Mandela_Rules-R.pdf (дата звернення: 23.12.2022).

Recommendation Rec(2006) 2-rev of the Committee of Ministers to member States on the European Prison Rules. Adopted by the Committee of Ministers on 11 January 2006, at the 952nd meeting of the Ministers’ Deputies and revised and amended by the Committee of Ministers on 1 July 2020 at the 1380th meeting of the Ministers’ Deputies. URL: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016809ee581 (дата звернення: 24.12.2022).

Recommendation Rec(97) 12 of the Committee of Ministers to member states on staff concerned with the implementation of sanctions and measures. Adopted by the Committee of Ministers on 10 September 1997 at the 600th meeting of the Ministers Deputies. URL: http://www.antoniocasella.eu/archica/COE_recR(97)12.pdf (дата звернення: 26.12.2022).

Recommendation Rec(97) 12 of the Committee of Ministers to member states on the European Rules on community sanctions and measures. Adopted by the Committee of Ministers on 22 March 2017 at the 1282nd meeting of the Ministers Deputies. URL: https://rm.coe.int/1680700a5a (дата звернення: 26.12.2022).

Стратегія реформування пенітенціарної системи на період до 2026 р. Схвалена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2022 р. № 1153-р. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-skhvalennia-stratehii-reformuvannia-penitentsiarnoi-systemy-na-period-do-2026-roku-ta-zatverdzhenniaoperatsiinoho-planu-ii-realizatsii-u-20222024-rokakh-s1153-161222?fbclid=IwAR064qh3elXD5Xtju6YdEbnFpBwul8x9-JHj0BM6BPp2f93CAyELJp181T4 (дата звернення: 23.12.2022).

Бараш Є.Ю. Адміністративно-правові засади управління державною кримінально-виконавчою службою України : дис. … д- ра юрид. наук : 12.00.07 / Нац. універ. внутр. справ. Харків, 2012. 474 с.

Про Державну кримінально-виконавчу службу України : Закон України від 23 червня 2005 року № 2713-IV. Дата оновлення: 01.04.2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2713-15#Text (дата звернення: 21.12.2022).

Яковець І.С. Правові основи діяльності персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України : наук.-метод. посіб. Київ : Паливода А.В., 2011. 232 с.

Павлов В.Г. Поняття персоналу Державної пенітенціарної служби України та засади його діяльності. Прикарпатський юридичний вісник. 2014. Вип. 3. С. 194–203.

Хомишин І.Ю. Нормативно-правове та організаційне забезпечення комплектування персоналу в Державній кримінально-виконавчій службі України. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2020. Вип. 7. С. 180–188.

Яцишин М.М. Історико-правові засади кримінально-виконавчої політики України : монографія. Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. 440 с.

Пояснювальна записка до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії реформування пенітенціарної системи до 2026 року та затвердження плану заходів на 2022–2024 роки щодо її реалізації» : Міністерство юстиції України. URL: https://minjust.gov.ua/m/povidomlennya-pro-provedennyaelektronnih-konsultatsiy-z-gromadskistyu-schodo-proektu-rozporyadjennya-kabinetu-ministriv-ukraini-proshvalennya-strategii-reformuvannya-penitentsiarnoi-sistemi-do-2026-roku-ta-zatverdjennya-planu-zahodiv-na-20222024-roki-sch (дата звернення: 28.12.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-07

Як цитувати

Іваньков, І. В., & Целуйко, М. Ф. (2023). КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІВ І УСТАНОВ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СИСТЕМИ. Київський часопис права, (4), 128-132. https://doi.org/10.32782/klj/2022.4.19

Номер

Розділ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ