СПІВВІДНОШЕННЯ КОМПЕТЕНЦІЙ СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ У СФЕРІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Автор(и)

  • Є. В. Жадан

DOI:

https://doi.org/10.32782/klj/2024.1.20

Ключові слова:

ефективність, компетенція, нормативно-правове регулювання, органи місцевого самоврядування, регіональна екологічна політика, співвідношення, сталий розвиток.

Анотація

Анотація. Метою роботи визначено дослідження проблематики співвідношення компетенцій суб’єктів адміністративно-правового механізму забезпечення цілей сталого розвитку у сфері охорони довкілля на регіональному рівні. Встановлено, що ефективність впровадження Стратегії сталого розвитку залежить від її реалізації на регіональному рівні. Визначено, що регіон стає суб’єктом, від діяльності якого залежить ефективність впровадження природоохоронної політики. Наголошено, що екологічна політика є складовою загальнонаціональної політики, що найбільше може відрізнятися на регіональному рівні, і має враховувати природні та ландшафтні особливості окремих територій. Підкреслено, що регіональний рівень здійснення екологічної політики є певним базисом для забезпечення ефективності реалізації політики охорони навколишнього природного середовища. Встановлено, що на нормативному рівні регіон розуміється як окрема адміністративно-територіальна одиниця, але при цьому виникає питання доцільності саме застосування таких категорій саме у змісті реалізації екологічної політики. Визначено, що в сучасних умовах система органів публічної влади у сфері охорони НПС в Україні передбачає побудову за адміністративно-територіальним принципом, що функціонує на таких рівнях, як: загальнонаціональний, обласний та місцевий (або регіональний). Встановлено, що Конституційним Судом України обґрунтовано, що до «повноважень сільських, селищних, міських рад належить розпорядження землями територіальних громад, передача земельних ділянок комунальної власності у власність громадян та юридичних осіб, надання земельних ділянок у користування із земель комунальної власності, вилучення земельних ділянок із земель комунальної власності». Визначено, що відповідно до ч. 2 ст. 143 Конституції України до компетенції обласних та районних рад відноситься затвердження програм соціально- економічного розвитку відповідних територій, тобто на рівні областей чи районів, і розробка та затвердження всіх місцевих бюджетів, як на рівні сіл, селищ, міст, так і на рівні областей (районів). Зроблено висновок, що такий конституційний підхід фактично закріплює диспропорцію компетентностей, що існує між радами сіл, селищ, міст та радами областей та районів, що особливо є відчутним у нормативному врегулюванні реалізації засад фінансової децентралізації.

Посилання

Барбашова Н. В. Проблеми деволюції в екологічному праві України : монографія. Донецьк : Апекс, 2007. 268 с.

Заржицький О. С. Правові аспекти регіональної екологічної політики (на матеріалах Придніпровського регіону) : дис… канд. юрид. наук : спец. 12.00.06; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. К., 2002. 209 с.

Заржицький О. С. Проблеми вдосконалення правових засад регіональної екологічної політики. Право України. 2003. № 3. С. 75–78.

Колишко Р. А. Децентралізація публічної влади в унітарній державі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень». К., 2003. 14 с.

Легеза Ю.О. Публічне адміністрування у сфері використання техногенних родовищ в Україні. Visegrad journal on human rights. 2015. № 6. С. 63-67.

Марич Х. Співвідношення державної екологічної політики і екологічного законодавства України. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 11. С. 87-91.

Легеза Ю.О. Адміністративно-правові засади публічного управління у сфері використання природних ресурсів. Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2018. 512 с.

Європейська ландшафтна конвенція від 20 жовтня 2000 року. URL.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_154#Text

Про ратифікацію Європейської ландшафтної конвенції: Закон України від 7 вересня 2005 року № 2831-IV. URL.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2831-15#Text

Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол. : Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. Київ : «Укр. енцикл.», 1998. Т. 3 : К–М. 2001. 792 с.

Всеєвропейська стратегія збереження біологічного і ландшафтного різноманіття : прийнята в м. Софія 23–25 жовтня 1995 р. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_711

Концепція збереження біологічного різноманіття України : постанова Кабінету Міністрів України від 12.05.1997 р. № 439. URL : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/439-97-п

Про охорону навколишнього природного середовища : Закон України вiд 25.06.1991 № 1264–XII. URL.: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1264-12/

Барбашова Н.В. Регіон у правовому забезпеченні екологічної безпеки України: дис. … д.ю.н. 12.00.06. К., 2013. 446 с.

Малишева Н. Екологічне право: вектори розвитку в ХХІ сторіччі. Право України. 2011. № 2. С. 114–123.

Конституція України від 28 червня 1996 року. URL.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text

Про Регламент Верховної Ради України: Закон України від 10 лютого 2010 року № 1861-VI. URL.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-17#Text

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР. URL.:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр#Text

Про статус депутатів місцевих рад: Закон України від 11 липня 2002 року № 93-IV URL.: https://

zakon.rada.gov.ua/laws/show/93-15#Text

Про столицю України – місто-герой Київ: Закон України від 15 січня 1999 року № 401-XIV. URL.:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/401-14#Text

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Вищого адміністративного суду України щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 143 Конституції України, пунктів «а», «б», «в», «г» статті 12 Земельного кодексу України, пункту 1 частини першої статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України (№ 1-6/2010) від 1 квітня 2010 року № 10-рп/2010. URL.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v010p710-10#Text

Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-III. Відомості Верховної Ради України. 2002. № 3–4. Ст. 27.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-11

Як цитувати

Жадан, Є. В. (2024). СПІВВІДНОШЕННЯ КОМПЕТЕНЦІЙ СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ У СФЕРІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ. Київський часопис права, (1), 154-159. https://doi.org/10.32782/klj/2024.1.20

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО