ГРАНИЧНІ СТРОКИ РОЗРАХУНКІВ ЗА ОПЕРАЦІЯМИ З ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ ТОВАРІВ: ІСТОРІЯ ЗАСТОСУВАННЯ УКРАЇНОЮ

Автор(и)

  • В. О. Голубєва
  • А. О. Голубєва

DOI:

https://doi.org/10.32782/klj/2024.1.16

Ключові слова:

граничні строки розрахунків, граничні строки надходження товарів за імпортними операціями та/або валютної виручки за експортними операціями, валютне законодавство, валютна виручка, повернення валютної виручки, розрахунки в іноземній валюті, операції з експорту та імпорту, форс-мажор, обставини непереборної сили, пеня, зовнішньоекономічні операції, експортно-імпортні операції, зовнішньоекономічні договори (контракти), валютний контроль.

Анотація

Анотація. В статті розглянуто розвиток запровадження Україною, як суверенною державою, в рамках зовнішньоекономічної політики (зокрема, її валютної складової) і сучасний стан нормативно-правової бази і деяких особливостей практики регулювання граничних строків надходження валютної виручки за експортними операціями та/або товарів за імпортними операціями та деяких практичних особливостей у цій сфері. Питання граничних строків виконання зобов’язань при здійсненні експортно-імпортних операцій має дві складові: економічну та юридичну. З економічної точки зору, надходження валютних коштів, як розрахунку по зовнішньоекономічним договорам (контрактам), впливає на податкові надходження до державного бюджету, на курс національної валюти, стан платіжного балансу України та ін. Юридична складова даної сфери дослідження має на меті нормативно закріпити / означити умови і суб’єктів здійснення міжнародних розрахунків (взагалі) і, зокрема, розрахунків по експортно-імпортним договорам (контрактам), та в свою чергу включає «вертикальні» і «горизонтальні» відносини та відповідальність. В першу чергу мова йде про «вертикальні» відносини, про те, що держава для досягнення певної соціально-економічної мети може встановлювати саме граничні строки проведення зовнішньоекономічних операцій (оплати, поставки товарів, надання послуг та ін.), умови контролю (нагляду) за їх дотриманням, і в разі порушення яких нормативно передбачається притягнення до відповідальності. З іншої сторони, з врахуванням національних нормативно-правових вимог, зокрема у сфері валютного законодавства, суб’єкти ЗЕД на основі принципу свободи зовнішньоекономічного підприємництва [67, ст. 2] і автономії волі (lex voluntatis) [68, ст. 5] в зовнішньоекономічних договорах (контрактах), можуть передбачати будь- які умови, в т.ч. оплати, поставки товарів і відповідальності за їх невиконання чи неналежне виконання, тобто вступати в «горизонтальні» відносини. В статті в описовому і табличному вигляді представлено саме те, якими нормативно-правовими актами, на які терміни та ін., Україна з 90-х років ХХ ст. до 24.02.2022 р. вводила і змінювала граничні строки (від 30 до 365 календарних днів) надходження валютної виручки за експортними операціями (тобто переважно розрахунків) та/або надходження товарів за імпортними операціями, як іншої невід’ємної сторони даного процесу. Крім того звертається увага на нормативно визначені можливості подовження означених граничних строків, умови призупинення їх розрахунку (форс-мажор, звернення до судових органів), а також наслідки їх порушення (наприклад, нарахування пені у розмірі від 1% до 0,3%). Широко представлена судова практика з теми дослідження і її окремих аспектів. Звертаємо увагу, що викладення матеріалу щодо граничних строків надходження товарів за імпортними операціями та/або валютної виручки за експортними операціями в Україні розділено на дві частини за часовою ознакою: -- з 90-х рр. ХХ ст. до 23.02.2022 р.; -- з 24.02.2022 р – до тепер (в часи воєнного стану). В даній статті йдеться про довоєнний період, а саме з 90-х рр. ХХ ст. до 23.02.2022 р.

Посилання

Бондар Л. «Майже законно»: хто і чому не повертає в Україну валютну виручку. Як великі компанії обходять законодавство про повернення валютної виручки в країну? Економічна правда. 31.05.2018. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2018/05/31/637288/

Від чого залежать та як прогнозувати курси валют. URL: http://www.ufin.com.ua/analit_mat/poradnyk/106.htm

Вінічук М.В., Наконечна Н.В. Економічна безпека держави: соціально-економічний вимір : Навчальний посібник. Львів, Ліга-Прес: 2017. 322 с. URL: https://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/164

/1/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B5%D0%BA%D

%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%B

%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D

%B8%20%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0_3.pdf

Владимир О. Особливості регулювання валютних відносин з боку держави та національного банку України: реалії сьогодення та шляхи оптимізації. Галицький економічний вісник. 2010. № 3(28). С. 174-184. URL: https://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/816/2/GEB_2010_v28_No3-O_Vladimir-Regulation_of_

currency_relations_with_state_and__174.pdf

Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV. Редакція від 01.01.2024. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text

Данильченко Ю.С. Еволюція позиції законодавця щодо правового регулювання граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів. DICTUM FACTUM : Господарське право та процес. 2019. URL: https://df.duit.in.ua/index.php/dictum/article/download/79/67

Експертний висновок Міністерства фінансів України до законопроекту згідно зі статтею 27 Бюджетного кодексу України. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/bills_documents/document-3116740.pdf

Єрмошенко М.М. Стабілізаційні програми МВФ та реформування економіки України. Актуальні проблеми економіки. 2004. № 5–6. С. 17–25. URL: https://nam.kyiv.ua/ape/n_01_5-6/Ermoshenko.htm

Єрмошенко М.М., Горячева К.С. Фінансова складова економічної безпеки: держава і підприємство : Наук. моногр. К. : Національна академія управління, 2010. 232 с. URL: https://nam.kyiv.ua/files/publications/978-966-8406-52-2-monog.pdf

Звіт про результати аудиту ефективності виконання повноважень державними органами щодо забезпечення контролю за дотриманням суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності вимог валютного законодавства : Рішення Рахункової плати України від 26.06.2018 р. № 15-5. URL: http://www.rp.gov.ua/upload-files/Activity/Collegium/2018/15-5_2018/zvit_15-5_2018.pdf

Зозуля Н. Особливості правового регулювання валютних операцій у 2019 році. Українське право. 03.06.2019. URL: https://ukrainepravo.com/scientific-thought/legal_analyst/osoblyvosti-pravovogoregulyuvannya-

valyutnykh-operatsiy-u-2019-rotsi-/

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. № 8073-X. Редакція від 14.10.2023. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1362

Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. Редакція від 01.01.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VI. Редакція від 13.01.2024. URL: https://zakon.

rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text

Огляд ключових правових позицій Верховного Суду у сфері оподаткування та митної справи. Київ, 2020. Вип. 1. 90 с. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/

Ohliad_kliuchovi_pozytsii.pdf

Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Редакція від 22.01.2024. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text

Порядок видачі висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, встановлених Національним банком України : Постанова Кабінету Міністрів України від 13.02.2019 р. № 104. Редакція від 14.11.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/104-2019-%D0%BF.

Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 14.09.2021 р. у справі № 817/1590/16, № К/9901/39692/18. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/99657910

Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 12.06.2018 у справі № 820/5238/17. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/74645944

Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 26.10.2022 р. у справі № 320/5804/18, К/9901/48316/21. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/107010231

Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 16.05.2018 року у справі № 813/1935/17. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/74173250

Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 23.01.2020 р. у справі № 804/3247/16. URL: https://zakononline.com.ua/court-decisions/show/87129632

Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 19.09.2022 р. у справі № 420/5969/19. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/106466489

Постанова Верховного Суду у складі судової палати з розгляду справ щодо податків, зборів та інших обов`язкових платежів Касаційного адміністративного суду від 31.01.2020 р. у справі № 1340/3649/18. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/87478127

Постанова Верховного суду України від 07.02.2011 р. у справі № 21-63а10. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/14887461

Постанова Вищого Адміністративного Суду України від 22.07.2015 р. у справі № К/9991/21278/12. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/47866845

Постанова Волинського окружного адміністративного суду від 06.12.2017 р. у справі № 803/917/16. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/70852286

Постанова Житомирського окружного адміністративного суду від 25.05.2016 р. у справі № 806/5406/15. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/58126512

Постанова Колегії суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України від 06.05.2008 р. № 08/47 у справі № 21-1518во07. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/3402031

Постанова Окружного адміністративного суду м. Києва від 29.12.2016 р. у справі № 826/11277/16. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/63881520

Постанова Судової палата у господарських справах Верховного Суду України від 17.12.2002 р. у справі № 2-15/2542-02. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v2542700-02#Text

Постанова Третього апеляційного адміністративного суду м. Дніпро від 27.02.2020 р. у справі № 160/9757/19. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/88142960

Про валюту і валютні операції : Закон України від 21.06.2018 р. № 2473-VIII. Редакція від 01.01.2024. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19#Text

Про введення воєнного стану в Україні : Указ Президента України від 24.02.2022 р. № 64/2022. Редакція від 17.08.2023. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022#Text

Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки літакобудівної промисловості в Україні: Закон України від 20.01.2010 р. № 1814-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1814-17#Text

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України : Постанова Правління Національного банку України від 22.09.2014 р. № 591. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0591500-14#Text

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України : Постанова Правління Національного банку України від 30.10.2014 р. № 685. Втрата чинності від 19.08.2016. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0685500-14#n9

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України : Постанова Правління Національного банку України від 28.07.2016 р. № 361. Втрата чинності від 23.11.2017. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0361500-16#Text

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України : Постанова Правління Національного банку України від 25.05.2017 р. № 41. Втрата чинності від 07.02.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0041500-17#Text

Про внесення змін до Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» :Закон України від 31.05.2007 р. № 1108-V. Втрата чинності від 07.02.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1108-16#Text

Про внесення зміни до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18 : Постанова Правління Національного банку України вiд 07.07.2022 р. № 142. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0142500-22#n21

Про внесення зміни до статті 1 Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України від 10.09.1999 р. № 1034-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1034-14#Text

Про врегулювання ситуації на валютному ринку України : Постанова Правління Національного банку України від 20.08.2014 р. № 515. Втрата чинності 22.11.2014. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0515500-14#Text

Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України : Постанова Правління Національного банку України від 03.03.2015 р. № 160. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0160500-15#Text

Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України : Постанова Правління Національного банку України від 03.03.2016 р. № 140. Втрата чинності від 09.06.2016. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0140500-16#Text

Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України : Постанова Правління Національного банку України від 07.06.2016 р. № 342. Втрата чинності від 15.09.2016. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0342500-16/ed20160607#Text

Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України : Постанова Правління Національного банку України від 14.09.2016 р. № 386. Редакція від 23.11.2016 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0386500-16#Text

Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України : Постанова Правління Національного банку України від 13.12.2016 р. № 410. Втрата чинності від 07.02.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0410500-16/ed20161213#Text

Про встановлення винятків та (або) особливостей запровадження граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів і внесення змін до деяких нормативно-правових актів : Постанова Правління Національного банку України від 14.05.2019 р. № 67. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0067500-19#Text

Про встановлення винятків та (або) особливостей запровадження граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів і внесення змін до деяких нормативно-правових актів : Постанова Правління Національного банку України від 14.05.2019 р. № 67. Редакція від 11.11.2023. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0067500-19#Text

Про Державний бюджет України на 1994 рік : Закон України від 01.02.1994 р. № 3898-XII. Редакція від 21.12.2000. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3898-12#Text

Про державну підтримку космічної діяльності : Закон України від 16.03.2000 р. № 1559-III. URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1559-14#Text

Про деякі питання практики застосування Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» : Рекомендації Президії Вищого Господарського суду України від 17.12.2004 р. № 04-5/3360. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v3360600-04#Text

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення : Закон України від 14.10.2014 р. № 1702-VII. Втрата чинності від 28.04.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0005500-19#n73

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення : Закон України від 06.12.2019 р. № 361-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#n584

Про затвердження Інструкції про порядок валютного нагляду банків за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів : Постанова Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. № 7. Редакція від 26.11.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0007500-19#Text

Про затвердження переліку товарів та (або) галузей економіки, для яких Національний банк має право встановлювати винятки та (або) особливості запровадження заходу захисту, передбаченого абзацом першим частини першої статті 13 Закону України «Про валюту і валютні операції» : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.02.2019 р. № 76-р. Редакція від 09.11.2023. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/76-2019-%D1%80#Text

Про затвердження Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті : Постанова Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. № 5. Редакція від 19.08.2023. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0005500-19#Text

Про затвердження Положення про порядок видачі висновків щодо продовження строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями : Наказ Міністерства економіки України від 18.01.2008 р. № 15. Втрата чинності від 12.03.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0115-08#Text

Про затвердження Порядку визначення строку та умов завершення імпортної операції без увезення товару на територію України : Постанова Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 р. № 1392. Редакція від 07.11.2012. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1392-2007-%D0%BF#Text

Про затвердження Порядку продовження строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями : Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2007 р. № 1409. Втрата чинності від 20.02.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1409-2007-%D0%BF#Text

Про заходи щодо стимулювання зовнішньоекономічної діяльності : Указ Президента України від 19.03.1992 р. № 162. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/162/92#Text

Про зміну строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів і запровадження обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті : Постанова Правління Національного банку України від 16.11.2012 р. № 475. Втрата чинності від 07.02.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1921-12#Text

Про зміну строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів і запровадження обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті : Постанова Правління Національного банку України від 14.05.2013 р. № 163. Втрата чинності від 20.11.2013. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0718-13#Text

Про зміну строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів і запровадження обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті : Постанова Правління Національного банку України від 14.11.2013 р. № 453. Втрата чинності від 18.05.2014. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1951-13#Text

Про зміну строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів і запровадження обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті : Постанова Правління Національного банку України від 12.05.2014 р. № 270. Втрата чинності від 21.08.2014. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0496-14#Text

Про зовнішньоекономічну діяльність : Закон України від 16.04.1991 р. № 959-XII. Редакція від 31.12.2023. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text

Про міжнародне приватне право :Закон України від 23.06.2005 р. № 2709-IV. Редакція від 23.12.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2709-15#Text

Про Національний банк України : Закон України від 20.05.1999 р. № 679-XIV. Редакція від 01.01.2024. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14#Text

Про невідкладні заходи щодо повернення в Україну валютних цінностей, що незаконно знаходяться за її межами : Указ Президента України від 18.06.1994 р. № 319/94. Втрата чинності від 07.02.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/319/94#Text

Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах : Закон України від 15.09.1995 р. № 327/95-ВР. Втрата чинності від 01.06.2012. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/327/95-%D0%B2%D1%80#Text

Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті : Закон України від 23.09.1994 р. № 185/94-ВР. Втрата чинності від 07.02.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/185/94-%D0%B2%D1%80/ed19940923#Text

Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті : Закон України від 23.09.1994 р. № 185/94-ВР. Втрата чинності від 07.02.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/185/94-%D0%B2%D1%80#Text

Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності : Закон України від 23.12.1998 р. № 351-XIV. Редакція від 13.02.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/351-14#Text

Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану : Постанова Правління Національного банку України вiд 24.02.2022 р. № 18. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0018500-22#Text

Про систему валютного регулювання і валютного контролю : Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 р. № 17-93. Втрата чинності від 05.10.1994. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/17-93#Text

Про систему валютного регулювання і валютного контролю : Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 р. № 17-93. Редакція від 19.02.1993. Втрата чинності від 05.10.1994. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/17-93#Text

Про торгово-промислові палати в Україні : Закон України від 02.12.1997 р. № 671/97-ВР. Редакція від 31.03.2023. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/671/97-%D0%B2%D1%80#Text

Регламент засвідчення Торгово-промисловою палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) : Рішення президії ТПП України від 15.07.2014 р. № 40(3). Редакція від 18.12.2014. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0040571-14#Text

Рішення Волинського окружного адміністративного суду від 08.12.2021 р. у справі № 140/114110/21. URL: https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/101757863/

Рішення Запорізького окружного адміністративного суду від 10.11.2021 р. у справі № 280/2801/21. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/101285723

Рішення Херсонського окружного адміністративного суду від 07.10.2019 р. № 540/1611/19. URL:

https://reyestr.court.gov.ua/Review/84950148

Рішення Хмельницького окружного адміністративного суду від 30.04.2020 р. у справі № 560/4172/19.

URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/89011161

Роз’яснення від НБУ. URL: https://eba.com.ua/wp-content/uploads/2023/11/EVA_terminpovernennya-valyutnoyi-vyruchky-dlya-eksporteriv1.pdf

Суторміна А.М. Валютне регулювання у забезпеченні економічного розвитку України : дис. на здоб. ступ. к.е.н. за спец. 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит. К. : ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана», 2015. 225 с. URL: https://kneu.edu.ua/userfiles/d-26.006.04/2015/dis_Sutormina.pdf

Ухвала Вищого Адміністративного Суду України від 13.02.2014 р. у справі № К/9991/42097/12. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/37483106

Ухвала Вищого Адміністративного Суду України від 16.12.2014 р. у справі № К/800/34151/13. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/42014253

Ухвала Вищого Адміністративного Суду України від 26.09.2017 р. у справі № К/800/37444/15. URL:

https://reyestr.court.gov.ua/Review/69388129

Ухвала Господарського суду Запорізької області від 14.06.2018 р. у справі № 908/1070/18. URL:

https://reyestr.court.gov.ua/Review/74662116

Ухвала Львівського апеляційного адміністративного суду від 23.11.2017 р. у справі № 876/10632/17. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/70508659

Філіпенко Т.В. Валютний контроль в Україні : Навчальний посібник. Донецьк: ДонДУУ, 2010. 175 с. URL: https://repository.mu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1094/1/NP_valiutnyi_kontrol.pdf

Фінанси інституційних секторів економіки України / за ред. Т.І. Єфименко, М.М. Єрмошенка. К. : ДННУ “Акад. фін. управління”, 2014. 584 с. URL: https://afu.kiev.ua/getfile.php?page_id=449&num=2

Шамрай В.О., Понамарчук О.М. Юридична відповідальність за порушення валютного законодавства у системі міжнародних розрахунків. URL: http://www.socosvita.kiev.ua/sites/default/files/Nzlubp_2011_7_72.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-11

Як цитувати

Голубєва, В. О., & Голубєва, А. О. (2024). ГРАНИЧНІ СТРОКИ РОЗРАХУНКІВ ЗА ОПЕРАЦІЯМИ З ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ ТОВАРІВ: ІСТОРІЯ ЗАСТОСУВАННЯ УКРАЇНОЮ. Київський часопис права, (1), 118-135. https://doi.org/10.32782/klj/2024.1.16

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО