КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ ПІДХІД

Автор(и)

  • Д. М. Тичина
  • І. В. Грицюк

DOI:

https://doi.org/10.32782/klj/2024.1.5

Ключові слова:

державна політика, правоохоронна діяльність, право, правове регулювання, правозабезпечення, органи правопорядку.

Анотація

Анотація. У статті проведене узагальнення наукових підходів щодо державної політики у правоохоронній діяльності. Надано поняття «державна політика» є пізнавальним інструментом поглиблення людських знань про складний, багатогранний соціальний феномен, одну з форм інтелектуальної діяльності, спрямованої на відображення закономірних взаємозв’язків і властивостей державної діяльності, реалізацію завдань і функцій державного впливу. Під нею слід вважати цілеспрямовану, стабільну, свідомо-вольову, правову форму організації та здійснення діяльності держави, уповноважених нею суб’єктів за допомогою спеціальних засобів, методів і процедур спрямованих на розроблення стратегічного курсу розвитку найважливіших сфер життєдіяльності суспільства й тактичного управління ними з метою забезпечення прав людини, узгодження інтересів соціальних суб’єктів. У свою чергу, правоохоронну діяльність визначено об’єктом державної політики, що здійснюється уповноваженими суб’єктами державного управління шляхом застосування запобіжних, примусових, юридичних, силових та інших заходів впливу на охоронювані суспільні відносини з метою забезпечення прав і свобод людини, національної безпеки, запобігання і протидії злочинності як основи захисту публічних, суспільних та приватних інтересів, які легалізовані в системі права. Констатовано, що правове регулювання є владним впливом на суспільні відносини, який здійснюється державою за допомогою всіх юридичних засобів з метою їх закріплення, упорядкування, розвитку й охорони, спрямований на відображення та узгодження суспільних інтересів задля розвитку основних сфер суспільних відносин. Саме тому цілком очевидним є те, що в сучасних умовах воєнного стану, особливого значення набуває проблема якісного вдосконалення системи правового регулювання діяльності органів правопорядку. Наявність міжнародних і європейських стандартів формування та реалізації державної політики, а також надання державами добровільної згоди на їх обов’язковість неодмінно приводить до впровадження цих стандартів у національне законодавство, завдяки чому закріплюють найбажаніші для особи та суспільства цінності, що стають джерелом державної політики.

Посилання

Селіванов В. Державну політику Україні – на правові і наукові засади. Право України. 2002. № 12. С. 15–23.

Тертичка В. Державна політика: аналіз та здійснення в Україні : монографія. Київ : Основи, 2002. 750 с.

Петренко І. Сутність державної політики та державних цільових програм. Віче. 2011. № 10. С. 23–25.

Скрипнюк О. Сучасна державна політика України: основні концептуальні підходи до визначення змісту поняття. Вісник Академії правових наук України. 2004. № 4 (39). С. 3–12.

Коршунова Н. В. Конституційно-правові засади державної політики України. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2017. № 3. С. 144–154.

Кучук А. М. Теоретико-правові засади правоохоронної діяльності в Україні: автореф. дис… канд. юрид.наук: 12.00.01. Київ, 2007. 22 с.

Комзюк А. Т. Адміністративний примус в правоохоронній діяльності міліції в Україні : автореф. дис. … д-ра. юрид. наук. Харків, 2002. 32 с.

Ведєрніков Ю. А., Кучук А. М. Правоохоронна діяльність в Україні: теоретико-правовий аспект. К. ФОП О.С. Ліпкан, 2011. 576 с.

Тюріна О. В. Сучасні системи судових і правоохоронних органів (порівняльно-правова характеристика). Київ. 2006. 108 с.

Про засади внутрішньої і зовнішньої політики : Закон України від 1 лип. 2010 р. № 2411-VI. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2411-17.

Конституція України: Закон від 28 черв. 1996 р. № 254к/96-ВР. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

Про основи національної безпеки України : Закон України від 19 черв. 2003 р. № 964-IV. URL: http://zakon.rada.gov.ua/go/964-15.

Стратегія національної безпеки України : Указ Президента України від 14 вересня 2020 р. № 392. URL: https://www.president.gov.ua/documents/3922020-35037

Політика, право і влада в контексті трансформаційних процесів в Україні : монографія / І.О. Кресіна, А.С. Матвієнко, Н.М. Оніщенко та ін.; за ред. І.О. Кресіної. Київ, 2016. 304 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-10

Як цитувати

Тичина, Д. М., & Грицюк, І. В. (2024). КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ ПІДХІД. Київський часопис права, (1), 41-47. https://doi.org/10.32782/klj/2024.1.5

Номер

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО