ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЩОДО ОХОРОНИ ТВАРИННОГО СВІТУ

Автор(и)

  • М. В. Волченко

DOI:

https://doi.org/10.32782/klj/2023.1.25

Ключові слова:

державна політика, природні ресурси, тваринний світ, навколишнє природнє середовище, адміністративна відповідальність, адміністративне правопорушення, тварини, адміністративно-правова охорона

Анотація

В даній статті розкрито засади державної політики щодо охорони тваринного світу. Визначено, що державна політика щодо охорони тваринного світу – це стратегічно визначені завдання та цілі, які реалізуються за певними напрямками діяльності публічної адміністрації, що має повноваження в сфері тваринного світу з метою отримання ефективних результатів щодо якісного розвитку, збереження та раціонального використання тваринного світу. Метою цієї державної програми є реалізація державної політики щодо розвитку, відтворення, раціонального використання тваринного світу, удосконалення методів його збереження. Завдання державної програми щодо розвитку, збереження та раціонального використання тваринного світу, яка повинна бути реалізована до 2030 року: створення умов для розвитку, збереження, відтворення видів тваринного світу, відновлення генофонду різних корисних популяцій тварин; запровадження сучасних методів розвитку, відтворення, раціонального використання тваринного світу; протидія інвазивним (чужорідним) видам тварин, що приносять шкоду мисливському господарству; удосконалення системи методів охорони тваринного світу; опрацювання ефективних методів розвитку, збереження та відтворення тварин. Об’єктом даної державної програми є весь тваринний світ. Напрямки державної програми щодо розвитку, збереження та раціонального використання тваринного світу, яка повинна бути реалізована до 2030 року: реалізація заходів щодо розвитку, збереження та раціонального використання тваринного світу; напрямом розвитку та підвищення рівня ефективності галузі тваринництва у сільськогосподарських підприємствах; здійснення засад реалізації принципів розвитку, збереження та відтворення тварин; розвиток комплексної механізації й автоматизації виробничих процесів у тваринництві; оцінка та зменшення впливу негативних факторів на об’єкти тваринного світу; наукове обґрунтування розвитку, збереження та раціонального використання тваринного світу; науково-експертна оцінка розвитку, збереження та раціонального використання тваринного світу; доступність позикових коштів для розвитку матеріально-технічної бази; підвищення кваліфікації та фахового рівня, кадрове забезпечення що до здійснення діяльності по розвитку, збереженню та раціональному використанню тваринного світу; доступність позикових коштів для розвитку матеріально-технічної бази; розвиток міжнародного співробітництва щодо розвитку, збереження та раціонального використання тваринного світу.

Посилання

Екологічне право України : підручник [для студентів юрид. вищ. навч. закладів] / [В. К. Попов, А. П. Гетьман, С. В. Размєтаєв та ін.]. за ред. В. К. Попова та А. П. Гетьмана. Х. : Право, 2001. 480 с.

Бандурка О. М. Управління в органах внутрішніх справ України : підруч. Харків: Ун-т внутр. справ, 1998. 394 с.

Бандурка О. М. Тищенко М. М. Адміністративний процес : підруч. Київ : Літера ЛТД, 2001. 336 с.

Романов В. Є., Рудік О. М., Брус Т. М. Вступ до аналізу державної політики : навч. посіб. К. : Основи, 2001. 114 с.

Тертичка В. В. Державна політика: аналіз та здійснення в Україні. К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2002. 750 с.

Цензура як прояв недемократичності державної політики України у сфері засобів масової інформації / І. І. Гаврада // Політичний менеджмент : наук. журн. / голов. ред. Ю. Ж. Шайгородський. 2006. № 5. С. 95–106.

Кресіна І. О. Політика, право і влада в контексті трансформаційних процесів в Україні : [монографія] / [за ред. І. О. Кресіної] / І. О. Кресіна, А. С. Матвієнко, Н. М. Оніщенко, Є. В. Перегуда, О. В. Скрипнюк та ін.. К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2006. 304 с.

Пал Л. А. Аналіз державної політики / Л. А. Пал. Київ: Основи, 1999. 422 с.

Тихомиров Ю. А. Курс сравнительного правоведения. Москва : Норма, 1996. 432 с.

Кучеренко О.С. Державна політика: аналіз сучасних політологічних концепцій. Актуальні проблеми реформування державного управління в Україні: мат. наук.-практ. конф. К.: Вид-во УАДУ, 1997. С. 279–281.

Збережемо тваринний світ! URL: https://www.eco-lugansk.gov.ua/2013-12-12-00-50-06-4/novini/309-zberezhemo-tvarinnij-svit

Порядок розроблення та виконання державних цільових програм. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. № 106. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/65116725

Про державні цільові програми. Закон України від 18 березня 2004 року № 1621-IV. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 25. Ст. 352.

Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року. Закон України від 21 грудня 2010 № 2818-VI. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2818-17

Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми збереження біорізноманіття на 2005–2025 роки. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 № 675-р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/675-2004–%D1%80

Національний план дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011–2015 роки. Розпорядження Кабінету Міністрів України вiд 25 травня 2011 р. № 577-р Дата оновлення: 02.10.2013. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/577-2011-%D1%80

Оцінка виконання Стратегії державної екологічної політики України на період до 2020 року та Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011–2015 роки. Офіційний сайт Міністерства екології та природних ресурсів України. URL: https://menr.gov.ua/news/29270.html

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-21

Як цитувати

Волченко, М. В. (2023). ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЩОДО ОХОРОНИ ТВАРИННОГО СВІТУ. Київський часопис права, (1), 169-174. https://doi.org/10.32782/klj/2023.1.25

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО