КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ

Автор(и)

  • С. В. Татаренко

DOI:

https://doi.org/10.32782/klj/2022.2.27

Ключові слова:

методика розслідування, криміналістична характеристика, кримінальне правопорушення, досудове розслідування, кримінальні правопорушення проти довкілля

Анотація

У статті розглянуто криміналістичну характеристику як складову методики розслідування кримінальних правопорушень. Розкрито погляди науковців щодо поняття, змісту і структури криміналістичної характеристики, її місця і значення в методиці розслідування кримінальних правопорушень. Наголошено на необхідності використання даних, які розкриває криміналістична характеристика як в теорії криміналістики – при формуванні окремих методик розслідування, так і на практиці – у ході проведення досудового розслідування кримінальних правопорушень окремого виду (під час формування слідчих версій, планування досудового розслідування, визначення обставин, що підлягають доказуванню та проведення слідчих (розшукових) дій). Проаналізовано наукові дослідження вчених-криміналістів щодо структури криміналістичної характеристики кримінальних правопорушень проти довкілля. Акцентовано увагу на розробленні криміналістичної характеристики кримінальних правопорушень проти довкілля на основі їх криміналістичної класифікації, що сприяє визначенню криміналістичної характеристики окремих груп кримінальних правопорушень досліджуваної категорії, зокрема формування типових ознак і особливостей окремої групи кримінальних правопорушень. Визначено, що криміналістична характеристика кримінальних правопорушень проти довкілля є узагальненою інформацією щодо типових ознак окремого виду кримінальних правопорушень проти довкілля, розроблена з урахуванням їх криміналістичної класифікації та особливостей вчинення даного виду кримінальних правопорушень. До структури криміналістичної характеристики кримінальних правопорушень проти довкілля віднесено такі елементи як предмет кримінально-протиправного посягання, особа правопорушника, спосіб вчинення кримінального правопорушення, обстановка кримінального правопорушення, типові сліди та наслідки кримінальних правопорушень проти довкілля.

Посилання

Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Россинская Е. Р. Криминалистика : учебник для вузов / под ред. заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профессора Р. С. Белкина. Москва : Издательство НОРМА, 2000.

Алябов Ю. В. Криміналістична характеристика злочинів проти довкілля: сутність і практичне значення / Ю. В. Алябов // Судова та слідча практика в Україні. 2016. Вип. 1. С. 56-61. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jipu_2016_1_13.

Бахин В.П. Криминалистика. Проблемы и мнения (1962-2002).К., 2002. 268 с.

Экологические преступления; квалификация и методика расследования / С.Б. Гавриш, В.Г. Грузкова, А.Л. Дудников, В.Е. Коновалова, Г.А. Матусовский, Л.Е. Моисеенко, М.В. Салтевский / Консультационная Юридическо-Аудиторская Фирма "Глобус". Х.: 1994. 226 с.

Гора І. В., Іщенко А. В., Колесник В. А. Криміналістика: Посіб. для підготов, до іспитів. / І. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. 2-е вид., допов. та переробл. К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2004. 225 с.

Книженко С.О. Криміналістична характеристика та основні положення розслідування екологічних злочинів / автореф. дис. на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза. ХНУВС. Х., 2006. 19 с.

Криміналістика: навч. пос. [для студ. вищ. навч. закл.] /А.П. Шеремет / 2-ге видання. К.: Центр учбової літератури, 2009. 472 с.

Криміналістика: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти / За ред. В. Ю. Шепітька. 2-ге вид., переробл. і допов. К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. 728 с.

Криміналістика: підручник / За ред. В.В. Тіщенка. Стереотипне видання, Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2019. 556 с.

Криміналістика: Підручник / Кол. авт.: В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель та ін. / За ред. проф. В. Ю. Шепітька. 4-е вид., перероб. і доп. Х.: Право, 2010. 464 с.

Криміналістика : підручник : у 2 т. Т. 2 / [А. Ф. Волобуєв, О. В. Одерій, Р. Л. Степанюк та ін.] ; за заг. ред. А. Ф. Волобуєва, Р. Л. Степанюка, В. О. Малярової ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2018. 312 с.

Одерій О. В. Теорія і практика розслідування злочинів проти довкілля: монографія / О. В. Одерій. Харків : Діса плюс, 2015. 528 с.

Осипенко І. П. Криміналістика (Методика розслідування окремих видів злочинів): навч. посіб. Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2018. 292 с.

Попов В. А. Раскрытие и расследование экологических преступлений (информационный аспект) : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / В. А. Попов. М., 2005. 30 с.

Расследование экологических преступлений : лекция / Н. А. Духно, Ю. Г. Корухов. М. : Юрид. ин-т МИИТа, 2001.

Салтевський М. В. Криміналістика. Підручник: У 2 ч. Ч. 2. Харків: Консум, 2001. 528 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-20

Як цитувати

Татаренко, С. В. (2022). КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ. Київський часопис права, (2), 181-187. https://doi.org/10.32782/klj/2022.2.27

Номер

Розділ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА