ВЗАЄМОДІЯ СЛІДЧОГО (ДІЗНАВАЧА) З ПІДРОЗДІЛАМИ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ, У КРИМІНАЛІСТИЧНОМУ ТА КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ВИМІРАХ (МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ПРАКСЕОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ)

Автор(и)

  • В. С. Бондар

DOI:

https://doi.org/10.32782/klj/2022.2.22

Ключові слова:

дізнавач, взаємодія, досудове розслідування, криміналістична методика, орган досудового розслідування, слідчий, оперативний підрозділ

Анотація

Стаття присвячена виявленню проблемних питань нормативного врегулювання відносин щодо взаємодії органів досудового розслідування з підрозділами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність під час досудового розслідування кримінальних правопорушень на основі результатів аналізу відповідної слідчої і судової практики та формулюванню відповідних криміналістичних рекомендацій, а також теоретичних положень, спрямованих на вдосконалення нормативного регулювання взаємодії органів досудового розслідування з оперативними підрозділами на досудовому провадженні. Уточнено дефініцію поняття «взаємодії», котре пропонується розглядати як обумовлену завданнями кримінального провадження узгоджену за цілями та задачами, місцем та часом, здійснювану під єдиним керівництвом діяльність слідчого (дізнавача) та оперативних підрозділів, що реалізується за допомогою раціонального поєднання цими суб’єктами методів і засобів, направлену на виконання функцій розслідування кримінальних правопорушень та кримінального переслідування, який реалізується у нормативно визначених формах. Виокремлено процесуальні форми взаємодії слідчого (дізнавача) з підрозділами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність: письмове доручення слідчого, дізнавача відповідним оперативним підрозділам; залучення до участі в слідчій (розшуковій) дій та іншій процесуальній дії посадової особи іншого органу досудового розслідування; проведення досудового розслідування слідчою групою. Запропоновані порядки дій слідчих (дізнавачів) та уповноважених оперативних підрозділів: під час ведення оперативно-розшукової справи та направлення оперативним підрозділом матеріалів за результатами оперативно-розшукової діяльності до органу досудового розслідування або прокурора; під час проведення досудового розслідування. Обґрунтовано доцільність використання під час вирішення задач досудового розслідування окремих інструментів пошуку інформації Open-Source Intelligence (OSINT).

Посилання

Бойко О.П. Взаємодія слідчих з підрозділами карного розшуку на досудовому провадженні: дис. … канд. юрид. наук (докт. філос.): 12.00.09 (081). Дніпро, 2018. 252 с.

Бондар В.С. Взаємодія органів досудового розслідування з підрозділами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність у виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(97). С. 190-206.

Бондар В.С. Взаємодія органів досудового розслідування з підрозділами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, у виявленні та розслідуванні незаконного посіву або вирощування снотворного маку чи конопель. Південноукраїнський правничий часопис. 2021. № 3. Т. 1. С. 92-101.

Борисенко М.В. Взаємодія слідчого з оперативними та іншими підрозділами органів Національної поліції під час досудового розслідування: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. К., 2021. 260 с.

Гловюк І.В. Кримінально-процесуальні функції: теорія, методологія та практика реалізації на основі положень Кримінального процесуального кодексу України 2012 р. Монографія, Одеса, 2015. 712 с.

Заворіна О.П. Особливості взаємодії органів досудового розслідування з оперативними підрозділами Національної поліції в кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. Вип. 2 (90). 2021. С. 228-238.

Інструкція з організації реагування на заяви і повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події та оперативного інформування в органах (підрозділах) Національної поліції України: затв. наказом МВС України від 27.04.2020 № 357. Верховна Рада України: URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0443-20#Text.

Інструкція про організацію діяльності органів досудового розслідування Національної поліції України : наказ Міністерства внутрішніх справ України від 6 лип. 2017 р. № 570. Верховна Рада України : URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws.

Кіпер О.О. Процесуальна самостійність слідчого як гарантія всебічного, повного й неупередженого розслідування у кримінальному провадженні: дис. канд. юрид. наук за спец: 12.00.09. Одеса: НУ «Одеська юридична академія», 2017. 167 с.

Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення: затверджене Наказом Офісу Генерального прокурора від 30.06.2020 № 298. Верховна Рада України: URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0298905-20#Text.

Положення про організацію діяльності підрозділів дізнання органів Національної поліції України: затверджено наказом МВС України 20 травня 2020 року № 405/зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 червня 2020 року за № 491/34774.

Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні: наказ МВС України від 07.07.2017 № 575. Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0937-17.

Про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні: Інструкція, затв. спільним наказом ГПУ, МВС України, СБ України, Міністерством фінансів України, Адміністрацією ДПС України та Міністерством юстиції України від 16.11.2012. № 1 14/1042/516/1199/936/1681/51. Верховна Рада України. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show.

Розслідування незаконного посіву або вирощування снотворного маку чи конопель: монографія/В.С. Бондар, М.В. Кривонос, Д.А. Морозов, О.М. Пупинін. Сєвєродонецьк: РВВ ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка, 2021. 361 с.

Січко С.О. Загальні положення досудового розслідування: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. Харків, 2021. 247 с.

Тіщенко В.В. Теоретичні положення криміналістичної методики розслідування. Криміналістика: підручник / За ред. В.В. Тіщенка. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. С. 357-358.

Торбас О.О. Розсуд в кримінальному процесі України: теоретичне обґрунтування та практика реалізації: монографія. Одеса: Юридична література, 2020. 284 с.

Шевчук В.М. Концептуальні основи формування окремих криміналістичних методик (проблеми визначення поняття та ознак). Актуальні проблеми держави і права. 2020. С. 246-258.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-20

Як цитувати

Бондар, В. С. (2022). ВЗАЄМОДІЯ СЛІДЧОГО (ДІЗНАВАЧА) З ПІДРОЗДІЛАМИ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ, У КРИМІНАЛІСТИЧНОМУ ТА КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ВИМІРАХ (МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ПРАКСЕОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ). Київський часопис права, (2), 141-153. https://doi.org/10.32782/klj/2022.2.22

Номер

Розділ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА