ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПІДХІД ДО ВСТАНОВЛЕННЯ СУТНОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Автор(и)

  • А. О. Кошля

DOI:

https://doi.org/10.32782/klj/2022.2.13

Ключові слова:

адміністративно-правове забезпечення, доступ до екологічної інформації, захист, індикатор, механізм, національна екологічна безпека, публічний інтерес, суб’єктивне публічне право

Анотація

Метою статті є визначення напрямів удосконалення нормативного визначення категорії «національна екологічна безпека», що має базуватися на дотриманні європейських стандартів реалізації та захисту права людини на безпечне довкілля. Автором підкреслено, що реалізація цілей сталого розвитку як пріоритетні засади формування державної політики України, що має визначатися як складова державної політики, про що було внесено відповідні зміни до нормативно-правових актах, що регламентують діяльність уряду та центральних органів виконавчої влади як адміністративних органів, уповноважених на здійснення стратегічних завдань держави. Автором підкреслено, що запровадження на національному рівні необхідності дотримання та впровадження цілей та завдань сталого розвитку, що визначило доцільність вироблення певної системи моніторингу ефективності здійснення повноважень з їх реалізації адміністративними органами. Автором встановлено, що до індикаторів забезпечення вимог національної екологічної безпеки України та досягнення цілей Сталого розвитку відносяться: забезпечення створення стійких систем виробництва продуктів харчування, що сприяють збереженню екосистем і поступово покращують якість земель та ґрунтів, в першу чергу за рахунок використання інноваційних технологій; забезпечення доступності якісних послуг з постачання безпечної питної води, будівництво та реконструкцію систем централізованого питного водопостачання із застосуванням новітніх технологій та обладнання; зменшення обсягів скидання неочищених стічних вод, у першу чергу з використанням інноваційних технологій водоочищення, на державному та індивідуальному рівнях стічних вод у водні об’єкти; частка скидів забруднених стічних вод у водні об’єкти у загальному обсязі скидів тощо; підвищення ефективності водокористування; розширення інфраструктуру та модернізація мереж для забезпечення надійного та сталого енергопостачання на основі впровадження інноваційних технологій.

Посилання

Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text

Декларація Конференції Організації Об'єднаних Націй з проблем оточуючого людину середовища. URL.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_454#Text

Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року: Указ Президента України від 30 вересня 2019 року № 722/2019. URL.: https://www.president.gov.ua/documents/7222019-29825

Про центральні органи виконавчої влади: Закон України від 17 березня 2011 року № 3166-VI. URL.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3166-17#Text

Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 27 лютого 2014 року№ 794-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18#Text

Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України: Постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950. URL.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/950-2007-п#Text

Цілі Сталого розвитку: Україна. Національна доповідь. URL.: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/natsionalna-dopovid-csr-Ukrainy.pdf

Питання збору даних для моніторингу реалізації цілей сталого розвитку: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 686-р. URL.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/686-2019-р#Text

Бюджетування Цілей сталого розвитку (включає методологію та звіт із бюджетування ЦСР). URL.: https://www.undp.org/uk/ukraine/publications/бюджетування-цілей-сталого-розвитку-включає-методологію-та-звіт-із-бюджетування-цср

Сабіров Р.Ф. Екологічна безпека як невід’ємна складова національної безпеки України. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 2010. № 1. С. 240-245

Андрейцев В.І. Право екологічної безпеки: Навчальний та науково-практичний посібник. К.: Знання-Прес, 2002. 332 с.

Зозуля І.І., Гайдін А.М., Дяків В.О. Шляхи вирішення проблем Львівського полігону твердих побутових відходів. Техногенно-екологічна безпека та цивільний захист. 2010. Вип. 1.С. 106-112.

Шемшученко Ю. С., Погорілко В. Ф. Адміністративно-правова охорона природи Української РСР. Київ : Наук. думка, 1973. 128 с.

Ліпкан В. А. Поняття системи забезпечення національної безпеки України. Право і безпека. 2003. № 4. Т.2 С. 57-60.

Заржицький О. С. Науково-правові засади екологічної безпеки, напрямки реалізації екологічної політики. Вісник Академії митної служби України. Серія. Право. 2010. № 2. С. 107-109.

Качинський А. Б. Екологічна безпека України: системний аналіз перспектив покращення. К. : НІСД, 2001. 312 с.

Малишко М.І. Екологічне право України : навч. посіб. / М. І. Малишко ; за ред. В. З. Янчука. Київ: Юрид. кн., 2001. 389 с.

Communication from the Commission to the European Parliament, The European Council, The Council, The European economic and social committee of the regions. The European Green Deal. URL.: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1588580774040&uri=CELEX:52019DC0640

Первый год Green Deal: как Украина интегрируется в новую экологическую политику ЕС. URL.: https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2020/12/21/7117835/

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-19

Як цитувати

Кошля, А. О. (2022). ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПІДХІД ДО ВСТАНОВЛЕННЯ СУТНОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ. Київський часопис права, (2), 87-92. https://doi.org/10.32782/klj/2022.2.13

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО