ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВА ПРИРОДА КОНЦЕСІЙНОГО ДОГОВОРУ У ПРИЗМІ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО КОНЦЕСІЮ» ВІД 03.10.2019 № 155-IX

Автор(и)

  • Ю. В. Репета

DOI:

https://doi.org/10.32782/klj/2022.2.7

Ключові слова:

концесія, концесійний договір, державно-приватне партнерство, концесіонер, концесієдавець, об’єкт концесії

Анотація

Прийняття Закону України «Про концесію» № 155-IX у відповідності до кращих світових практик стало стимулом та передумовою для проведення перших масштабних концесійних конкурсів щодо цілісних майнових комплексів ДП «Стивідорна компанія «Ольвія» та ДП «Херсонський морський торговельний порт». Відповідно, аналіз поняття, правової природи та видів концесійного договору на основі реформи концесійного законодавства та досвіду перших концесійних проєктів згідно з кращою міжнародною практикою є актуальним. Автором запропоновано визначення концесійного договору та наведено його ознаки, проаналізовано предмет, сторони, строк та види концесійного договору. Визначено, що за концесійним договором, одна сторона (концесієдавець) передає другій стороні (концесіонеру) на строк не менше 5 років та не більше 50 років право на створення та/або будівництво та/або управління об’єктом концесії та/або надання суспільно значущих послуг разом з переважною частиною операційного ризику, що охоплює ризик попиту та/або ризик пропозиції, а друга сторона (концесіонер) зобов’язується створити та/або збудувати та/або управляти відповідним об’єктом та/або надавати суспільно значущі послуги за плату від концесієдавця чи без такої та/або за плату від користувачів (споживачів) суспільно значущих послуг, внести в об’єкт концесії інвестицію, а також повернути об’єкт концесії концесієдавцю після припинення дії договору. Виявлено, що концесійні договори можна класифікувати за предметом (так звані концесії «на роботи» та концесії на послуги), за характером оплати концесіонеру (що оплачуються концесієдавцем та що оплачуються споживачами суспільно значущих послуг), а також за територіальною ознакою (міжнародні та національні). Враховуючи виклики, які сьогодні стоять перед інфраструктурою України у зв’язку з повномасштабною війною, яку Російська Федерація розв’язала проти України, концесійний договір як одна з договірних форм здійснення державно-приватного партнерства має потенціал стати важливим елементом її відновлення.

Посилання

“Olvia” Specialized Seaport Concession. URL: https://pppagency.me.gov.ua/uk/project/konczesiyaspeczializovanogo-morskogo-portu-olviya/

A Guide to the Statistical Treatment of PPPs. September 2016. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/1015035/7204121/epec-eurostat-statistical-guide-en.pdf

Bergere F. Ten years of PPP: An initial assessment. OECD Journal on Budgeting. 2016. Volume 2015/1. URL: https://library.pppknowledgelab.org/documents/2851/download

Bezançon X. 2000 ans d’histoire du partenariat public-privé, Pour la réalisation des équipements et services collectifs, Paris, Presses de l’ENPC, 2004.

Concession Agreement. URL: https://www.investopedia.com/terms/c/concessionagreement.asp

Directive 2014/23/EU of the European Parlament and of the Council of 26 February 2014 on the award of concession contracts (Text with EEA relevance). URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0023&from=EN

Morgan J. P. Asset Management. Guide to infrastructure investing. Af2i working group in partnership with J.P. Morgan Asset Management. 2012. URL: https://www.laforum.co.uk/download-manager/download-whitepaper/40/]

New rules on public contracts and concessions simpler and more flexible. European Commission, 2014. URL: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/38617abb-664f-40ae-9b5c-f635eba73a8e

PPIAF (Public-Private Infrastructure Advisory Facility), Overview of PPP Experience, Module 1: Overview and Diagnosis, Toolkit for Public Private Partnerships in Roads & Highways, March, 2009. URL: https://ppiaf.org/sites/ppiaf.org/files/documents/toolkits/highwaystoolkit/6/pdf-version/1-21.pdf

PPP Reference Guide, 2017 International Bank for Reconstruction and Development. The World Bank. URL: https://pppknowledgelab.org/guide

Public-private partnerships financed by the European Investment Bank from 1990 to 2021. European Investment Bank, 2022. URL: https://www.eib.org/attachments/publications/epec_ppp_financed_by_eib_1990_2021_en.pdf

Public-Private Partnerships. Reference Guide. Version 2.0. URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/600511468336720455/pdf/903840PPP0Refe0Box385311B000PUBLIC0.pdf

QUARTERLY PPP DEAL UPDATE 2Q 2022. URL: https://pppagency.me.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/q-ppp-deal-update-2q-2022.pdf

Understanding Options for Public-Private Partnerships in Infrastructure Sorting out the forest from the trees: BOT, DBFO, DCMF, concession, lease… Jeffrey Delmon. The World Bank Finance Economics & Urban Department Finance and Guarantees Unit January 2010, URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/999661468323693635/pdf/WPS5173.pdf

Власов А.О. Аналіз сучасного концесійного законодавства України. Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та праві : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / М-во освіти і науки України; М-во культури України; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2018. 434 с.

Воробйова В.Г., Крилов А.С. Актуальні проблеми господарсько-правового забезпечення концесії. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2015. Випуск 5, Том 2. С. 12-15.

Гентош Р.Є., Скальський К.Я. Вдосконалення правового регулювання концесії. Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / [відповід. за вип. : проф. Семак Б.Б.]. Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2020. 372 с.

Долгова З.М. Особливості укладення договору концесії. URL: https://minjust.gov.ua/m/str_33474

Иностранные инвестиции в ССCР (1920-1930 рр.) / Загорулько М.М., Булатов В.В., Вихор А.П. и др. М. : Современная экономика и право, 2005. 856 с.

Концесія спеціалізованого морського порту “Херсон”. URL: https://pppagency.me.gov.ua/uk/project/konczesiya-speczializovanogo-morskogo-portu-herson/

Лопушинський І.П., Ємельянов В.М. Концесія в портовій галузі України як форма державно-приватного партнерства. Public Administration and Regional Development. 2021. № 11. С. 232-250.

Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. К. : Юрінком Інтер, 2008. 576 с.

Медведєва О.А. Концесія як правова форма використання державного майна у господарській діяльності недержавними суб’єктами : автореферат дис. на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук : спец. 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право»; Нац. Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. Х., 2005. 26 c.

Мічурін Є.О., Украінцев О.А. Договір концесії у цивільному праві України. Університетські наукові записки. 2013. № 4 (48). C. 70-74.

Палаженко К. С., Цимбаленко Я. Ю. Узагальнення історичного досвіду становлення та розвитку державно-приватного партнерства. Інвестиції: практика та досвід. 2022. № 4. С. 107-111.

Пілігрім Г.С. Поняття концесії об'єктів права державної та комунальної власності. Економіка та право. 2014. № 1. С. 67-71.

Подолян Ю.О. Концесія як форма державно-приватного партнерства: аналіз чинного законодавства. Dictum factum. 2020. № 1. С. 58-67.

Про затвердження результатів концесійного конкурсу та визначення переможця концесійного конкурсу щодо надання в концесію цілісного майнового комплексу, що забезпечує комплексне надання послуг в морському порту Херсон та включає майно державного підприємства «Херсонський морський торговельний порт», майно державного підприємства «Адміністрація морських портів України», а також об’єкти, спеціально збудовані відповідно до умов концесійного договору : Наказ Міністерства інфраструктури України № 16 від 21 січня 2020 року. URL:https://mtu.gov.ua/documents/1664.html

Про затвердження результатів концесійного конкурсу та визначення переможця концесійного конкурсу щодо передачі в концесію цілісного майнового комплексу, що забезпечує комплексне надання послуг в спеціалізованому морському порту Ольвія та включає майно державного підприємства «Стивідорна компанія «Ольвія», майно державного підприємства «Адміністрація морських портів України», а також об’єкти, спеціально збудовані відповідно до умов концесійного договору, підстави визначення переможця та відхилення пропозицій інших учасників : Наказ Міністерства інфраструктури України № 19 від 24 січня 2020 року. URL: https://mtu.gov.ua/documents/1666.html

Проєкт зі збору, оцінки й аналізу інформації про матеріальні втрати України від війни з Росією. URL: https://kse.ua/ua/russia-will-pay/

Пузанова Г.Й. Деякі питання правового регулювання концесійної діяльності будівництва та експлуатації автомобільних доріг в Україні й зарубіжних країнах. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. 2018. Вип. 50(2). С. 54-57. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2018_50(2)__14

Рада вдосконалила законодавство про концесії і державно-приватне партнерство. Укрінформ, 2022. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3404268-radavdoskonalila-zakonodavstvo-pro-koncesii-iderzavnoprivatne-partnerstvo.html

Росія завдала ракетного удару по морському порту "Ольвія". URL: https://lb.ua/society/2022/03/07/508395_rosiya_zavdala_ raketnogo_udaru.html

Стан здійснення ДПП в Україні. Міністерство економіки України, 2022. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=9fc90c5e-2f7b-44b2-8bf1-1ffb7ee1be26&title=StanZdiisnenniaDppVU%20kraini

Суханов Е.А. Общие положения о праве собствености и других вещевых правах. Хозяйство и право. 1995. № 6. С. 26-28.

Хомяков Р., У фокусі іМоРе: чи вдихне концесія життя в занедбану інфраструктуру? URL: https://voxukraine.org/u-fokusi-imore-chi-vdihne-kontsesiya-zhittya-v-zanedbanu-infrastrukturu/

Янченко Г. Реформа ДПП або як долучити бізнес до модернізації країни. URL: https://ppp-ukraine.com/?p=265

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-19

Як цитувати

Репета, Ю. В. (2022). ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВА ПРИРОДА КОНЦЕСІЙНОГО ДОГОВОРУ У ПРИЗМІ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО КОНЦЕСІЮ» ВІД 03.10.2019 № 155-IX. Київський часопис права, (2), 42-53. https://doi.org/10.32782/klj/2022.2.7

Номер

Розділ

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС