КРИМІНАЛЬНО-ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ І ФРН В СФЕРІ ЗАХИСТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Автор(и)

  • Г. О. Ульянова
  • Д. О. Колодін

DOI:

https://doi.org/10.32782/klj/2022.1.25

Ключові слова:

інтелектуальна власність, злочин, захист, порушення у сфері інтелектуальної власності, кримінальна відповідальність, суспільно небезпечні наслідки

Анотація

Анотація. В роботі розглядається питання визначення особливостей кримінального законодавства у сфері захисту інтелектуальної власності Федеративної Республіки Німеччини та України, визначення їх спільних та відмінних характеристик у текстовій, функціональній та прикладній площині задля подальшого врахування позитивного досвіду іноземної держави у досліджуваній сфері для України. Загалом, кримінально-правова охорона об’єктів інтелектуальної власності передбачає створення та організацію державою інституцій, що мають на меті виявлення вчинення кримінальних правопорушень, здійснювати їх профілактику та вживати ефективні заходи для впливу на порушників, забезпечуючи власнику весь спектр змісту його права інтелектуальної власності відповідно до чинного законодавства. Вказана мета переслідується як в законодавстві України, так і в законодавстві Німеччини. Детальну увагу присвячено розгляду питання визначенню суспільно небезпечних наслідків порушення прав на об’єкти інтелектуальної власності як однієї з підстав кримінальної відповідальності. На основі аналізу національного законодавства і норм права Німеччини виявлено суперечливі та проблемні питання захисту прав інтелектуальної власності та запропоновано вжити заходи, а саме: впровадити позитивний іноземний досвід у законодавство України щодо термінології, способів захисту прав інтелектуальної власності та суб’єктів захисту. В тому ж числі сформульовано пропозиції з удосконалення механізму захисту в профільному законі та кодексах України. Зважаючи на ту обставину, що сучасний етап розбудови української державності спонукає виділити як одне з важливих завдань формування ефективного правового забезпечення та охорони інтелектуальної власності, а в демократичній правовій державі існує необхідність реального захисту прав інтелектуальної власності від протиправних посягань, важливо сформувати систему законодавства таким чином, щоб вказані цілі та мета була досягнута та сформувати єдині стандарти для забезпечення досліджуваних прав.

Посилання

Кримінальний кодекс України від 05 квітня 2001 № 2341-III. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/page5

Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich vom 15. Mai 1871. http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/

Андрощук Г.А. Защита интеллектуальной собственности в Германии: экономико-правовой аспект. Наука та інновації. 2010. № 3 (6). C. 66-83.http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/28114/09-Androshchuk.pdf?sequence=1

Блажівська О. Аналіз судових систем інтелектуальної власності Франції, США, Німеччини та України, перспективи створення Вищого суду з питань інтелектуальної власності в Україні. Право України: юридичний журнал: науково-практичне фахове видання Нац. акад. правових наук України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого; Конституційний Суд України; голов. ред.: Святоцький О.Д. Київ. 2016. Вип. 11. C. 167-174. https://web.s.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=22272941&AN=121109355&h=zL%2bcyQuOd6FtLRGjbRMNqy8RSNtRn4RUXPSeOrJHEZczHHrstDgcJxCmIHD%2fSgaiKYqp5J1tBYDkqTSZtHZd%2bA%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d22272941%26AN%3d121109355

Дорохіна Ю.А., Дудоров О.О. (2015). Окремі питання систематизації кримінально-правової охорони прав на об’єкти власності та об’єкти інтелектуальної власності. Юридичний науковий електронний журнал. Вип. 4. C.223-229. http://www.lsej.org.ua/4_2015/61.pdf

Доріс Лонг, Патриція Рей, Жаров В.О., Шевелева Т.М., Василенко І.Е., Дроб’язко В.С. Захист прав інтелектуальної власності: норми міжнародного і національного законодавства та їх правозастосування. Практичний посібник. К.: «К.І.С.», 2007. 448 с. http://www.nsj.gov.ua/files/1378882678IPR%20Manual%20UKR.pdf

Дудоров О.О. Проблеми кримінально-правової охорони інтелектуальної власності. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. Вип. 1. 2015. C. 50-68. https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/download/605/539

Компанець Є. Кримінально-правова охорона прав на кваліфіковане зазначення походження товару в кримінальному провадженні в Україні: реальність та шляхи вдосконалення. Теорія і практика інтелектуальної власності. Вип. 5. 2019. C. 53-68. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:kEKqc-1h3DwJ:uran.inprojournal.org/article/view/186322/185642+&cd=5&hl=ru&ct=clnk&gl=ua&client=safari

Костюк В.В. Кримінологічна характеристика злочинності у сфері інтелектуальної власності. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Харків. 2019. 220 c. https://www.nusta.edu.ua/wp-content/uploads/pdf/2019/12/дисертація%20на%20здобуття%20наукового%20ступеня%20кандидата%20юридичних%20наук%20Костюка%20В.В.pdf

Кримінально-правова охорона та захист прав інтелектуальної власності (досвід Сполучених Штатів Америки, Сполученого Королівства Великої Британії, Федеративної Республіки Німеччини та Швейцарської Конфедерації). Інформаційна довідка, підготовлена Європейським інформаційно-дослідницьким центром на запит народного депутата України. 8 c. https://www.mdoffice.com.ua/ru/aSNewsDic.getNews?dat=08052018&num_c=653259

Матвієнко О.В. Боротьба з порушенням авторського права в мережі Інтернет: проблеми законодавчого врегулювання та міжнародний досвід. Законодавство у сфері інтелектуальної власності та його правозастосування: національні, європейські та міжнародні виміри: збірник наукових праць. К: Інтерсервіс. 2016. C. 131-134. http://ndiiv.org.ua/Files2/konfer_4.pdf

Новітні кримінально-правові дослідження – 2021 : Альманах наукових Н73 праць / за ред. проф. Є.Л. Стрельцова, проф. О.В. Козаченка, PhD О.М. Мусиченко. Миколаїв : МІП НУ ОЮА, 2021. 262 с. https://ivpz.kh.ua/wp-content/uploads/2021/05/Альманах-2021-текст.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-11

Як цитувати

Ульянова, Г. О., & Колодін, Д. О. (2022). КРИМІНАЛЬНО-ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ І ФРН В СФЕРІ ЗАХИСТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. Київський часопис права, (1), 163-167. https://doi.org/10.32782/klj/2022.1.25

Номер

Розділ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ