ДО ПИТАННЯ ПРО УЧАСТЬ АДВОКАТА У СІМЕЙНИХ СПОРАХ

Автор(и)

  • В. Д. Фучеджі

DOI:

https://doi.org/10.32782/klj/2022.1.14

Ключові слова:

адвокат, сімейні правовідносини, судовий спір, представництво, медіація, адвокатська діяльність

Анотація

Анотація. У статті проаналізовано чинне законодавство, що визначає статус адвоката та його участь у розгляді та вирішенні сімейних спорів, наукові дослідження щодо окресленого кола питань та судову практики у сімейних справах. Проаналізовані види участі адвоката у справах, що виникають з сімейних правовідносин. Окреслено зміст та основні етапи консультування, як виду участі адвоката у сімейних спорах. Окреслено види адвокатської діяльності, які дають можливість виокремити дії, які має право вчиняти адвокат при наданні правничої допомого в межах окреслених форм. Серед форм адвокатської діяльності виокремлено та проаналізовано судову та позасудову діяльність адвоката як форми адвокатської діяльності. Виділено та охарактеризовано особливості, які притаманні судовому захисту сімейних прав (порівняно із захистом прав фізичних та юридичних осіб в інших галузях), до яких, зокрема, віднесено: переважно судовий порядок захисту сімейних прав; присутність елементів публічності (хоч це і є по суті диспозитивні відносини); розгляд та вирішення справ, що виникають з сімейних правовідносин, здійснюється в порядку позовного, наказного та окремого провадження; можливість неповнолітніх осіб звертатися до суду з метою захисту порушеного права чи охоронюваного законом інтересу в сфері сімейного права; у більшості справ, що виникають з сімейних правовідносин, суд допускає негайне виконання. Висвітлені особливості представництва інтересів клієнта як виду адвокатської діяльності. Проаналізовано інститут судового представництва в цивільному судочинстві при розгляді справ, що виникають з сімейних правовідносин. Встановлено, що надання консультацій та роз’яснень адвокатом, як один з видів діяльності адвоката, допомагає вирішити певні завдання, які постають в процесі адвокатської діяльності, зокрема: збір інформації адвокатом про існуючий спір; аналіз такої інформації; кваліфікація відносин, що стали спірними, з боку адвоката та їх матеріально-правова та процесуально-правова оцінка; виокремлення найбільш прийнятних способів вирішення сімейного спору; визначення переваг та недоліків можливих способів вирішення сімейного спору. Визначено, не зважаючи на відсутність нормативного регулювання інституту медіації, доцільним є використання медіаційних процедур для врегулювання спорів, що виникають з сімейних правовідносин.

Посилання

Кучер Т.Н. Деятельность адвоката по доведению правовой позиции клиента в семейных делах. Цивилистическая процессуальная мысль. Киев, 2015. Вып. 4. С. 169–178.

Цал-Цалко Ю.Ю. Особливості поділу спільного майна подружжя. Особливості розгляду сімейних спорів: матеріали круглого столу (м. Одеса, 17.10.2016 р.). Одеса: Юридична література, 2016. С. 57–60.

Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. № 1618-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15.

Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. № 2947-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14.

Сімейне право: підручник.; За заг. ред. В. А. Кройтора та В. Ю. Євко. Харків: Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2016. 512 с.

Евко В.Ю. Особливості судового захисту сімейних прав. Проблеми цивільного права та процесу: тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам’яті О. А. Пушкіна (м. Харків, 25.05.2018 р.). Харків: ХНУВС, 2018. С. 142–144.

Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05.07.2012 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17

Яновська О.Г. Адвокатура України: навчальний посібник. Київ: Юрінком Інтер. 2007. 280 с.

Зейкан Я. П. Адвокат: цивільні справи : метод. поради. Київ : Дакор. Світ книг, 2012. 688 с.

Заборовський В.В., Якимович Я.В. Деякі аспекти визначення видів адвокатської діяльності за ЗакономУкраїни «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2014. Вип. 26. С. 272–274.

Дяченко С.В., Колокольна Н.С. Запровадження медіації для вирішення сімейних спорів у цивільному судочинстві України: судова практика. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 2. С.118–121.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-11

Як цитувати

Фучеджі, В. Д. (2022). ДО ПИТАННЯ ПРО УЧАСТЬ АДВОКАТА У СІМЕЙНИХ СПОРАХ. Київський часопис права, (1), 91-96. https://doi.org/10.32782/klj/2022.1.14

Номер

Розділ

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС