УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НА ПЕРІОД ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ: АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВСТВА

Автор(и)

  • Н. Д. Вінтоняк

DOI:

https://doi.org/10.32782/klj/2022.1.10

Ключові слова:

управління, загальні збори, товариство з обмеженою відповідальністю, воєнний стан, законодавство

Анотація

Анотація. Статтю присвячено аналізу законодавства, що регулює управління товариством з обмеженою відповідальністю на період дії воєнного стану. Необхідність такого дослідження пов’язана з тим, що на жаль, порушення кордонів нашої держави та введення воєнного стану на території України вплинуло, як на життя фізичних осіб, так і на діяльність юридичних осіб. Товариства з обмеженою відповідальністю є найбільш поширеною організаційно-правовою формою юридичних осіб корпоративного типу. Чинне законодавство передбачає ряд норм, які безпосередньо впливають на ефективність корпоративного управління, а також закріплює ряд правил управління товариством з обмеженою відповідальністю. Зважаючи на це, у статті проаналізовано норми ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та положення нормативно-правових актів, які прийняті на період дії введення воєнного стану в Україні. У статті зазначається, що на період дії воєнного стану у разі неможливості проведення загальних зборів з фізичною присутністю учасників доцільно проводити загальні збори у режимі відеоконференції. Йдеться також про можливість застосовувати за аналогією нормативно-правові акти прийняті щодо акціонерних товариств (проведення загальних зборів протягом 90 днів після завершення дії воєнного стану; повноваження органів управління товариством, які завершуються протягом строку дії воєнного стану, продовжити до дати завершення дії воєнного стану). Відзначено також, що при прийнятті рішень загальними зборами учасників необхідно враховувати, що запроваджено обмеження на проведення державної реєстрації змін до відомостей про товариства з обмеженою відповідальністю під час дії воєнного стану на території України. З урахуванням певних особливостей вчиняються також нотаріальні дії за зверненням кінцевого бенефіціарного власника або учасника товариства, що має частку у статутному капіталі 10 і більше відсотків та є громадянин Російської Федерації.

Посилання

Про введення воєнного стану в Україні: Указ Президента України № 64/2022 від 24 лютого 2022 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022.

Про продовження дії воєнного стану в Україні: Указ Президента України № 133/2022 від 14 березня 2022 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/133/2022.

Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 12.05.2015 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/448/96-%D0%B2%D1%80.

Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків: Закон України від 30.10.1996 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/448/96-%D0%B2%D1%80.

Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12.07.2001 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14.

Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 року № 435-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю: Закон України від 17.06.2018 року № 2275-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-19.

Васильєва В. А. Корпоративні правочини: поняття та особливості. Проблеми охорони прав суб’єктів корпоративних правовідносин: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-ій річниці створення Лабораторії з вивчення проблем корпоративного права Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України (23-24 вересня 2011 року). Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2012. С. 25-28.

Кравченко С. С. Юридична природа прав учасників господарських товариств. Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03. НАН України / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. Київ. 2007. 18 с.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14.

Сабодаш Р. Б. Проведення загальних зборів учасників ТОВ в режимі відеоконференції: проблеми ідентифікації учасників. Корпоративне право України та країн Європейського Союзу: новели законодавства. Збірник наукових праць за матеріалами XVI Міжнародної науково-практичної конференції (5-6 жовтня 2018 р., м. Івано-Франківськ) / НДІ приватного права і підприємництва імені акад. Ф. Г. Бурчака НАПрН України; за ред. д-ра юрид. наук, акад. НАПрН України В. В. Луця. Івано-Франківськ. 2018. С. 134.

Зозуляк О. І. Дистанційне проведення загальних зборів акціонерів: сучасний стан та тенденції удосконалення правового регулювання. Законодавство про акціонерні товариства: новації та перспективи: Збірник наукових праць за матеріалами XVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (23 жовтня 2020 року, м. Івано-Франківськ) / НДІ приватного права і підприємництва імені акад. Ф. Г. Бурчака НАПрН України; за ред. д-ра юрид. наук, акад. НАПрН України В.В.Луця. Київ – Івано-Франківськ, 2020. С. 48-52.

Лукач І. В. Правовий аспект заочного голосування на загальних зборах в корпораціях. Наукове видання. Юридичний вісник. № 3. НУ «Одеська юридична академія». 2014. С. 226-231.

Директива Європейського Парламенту та Ради № 2007/36/ЄС від 11 липня 2007 року «Про здійснення певних прав акціонерів лістингових товариств». URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/uri=celex%3A32007L0036.

Щодо особливостей функціонування органів управління акціонерів акціонерного товариства на період дії воєнного стану: Рішення НКЦПРФ від 16.03.2022 року № 177. URL: https://ips.ligazakon.net/document/KL220005.

Деякі питання державної реєстрації в умовах воєнного стану та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 164: Постанова Кабінету Міністрів України № 209 від 06 березня 2022 року. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-derzhavnoyi-reyestraciyi-v-umovah-voyennogo-stanuta-vnesennya-zmin-do-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-28-lyutogo-2022-r-164-209.

Порядок державної реєстрації юридичних осіб та ФОП в період воєнного стану: офіційний портал Міністерства юстиції України URL: https://minjust.gov.ua/news/ministry/poryadok-derjavnoi-reestratsii-yuridichnih-osib-tafop-v-period-voennogo-stanu.

Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану: Постанова Кабінету Міністрів України № 164 від 28 лютого 2022 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/164-2022-%D0%BF.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-11

Як цитувати

Вінтоняк, Н. Д. (2022). УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НА ПЕРІОД ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ: АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВСТВА. Київський часопис права, (1), 67-72. https://doi.org/10.32782/klj/2022.1.10

Номер

Розділ

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС