ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД ТА ПРАВО НА СУДОВИЙ ЗАХИСТ: АСПЕКТИ СПІВВІДНОШЕННЯ

Автор(и)

  • І. В. Завальнюк

DOI:

https://doi.org/10.32782/klj/2022.1.8

Ключові слова:

право на справедливий суд, право на судовий захист, конституція, судова система, судовий захист, судовий розгляд, конституційне право, судочинство, правосуддя, судовий процес, правозастосування

Анотація

Анотація. У статті досліджено теоретико-практичні аспекти співвідношення права на справедливий суд та права на судовий захист з конституційно-правових позицій. Визначено, що категорія справедливості в Конституції України розкривається через фундаментальне право на справедливий суд, яке онтологічним чином пов’язується з правом на судовий захист взагалі. Наголошено, що право на судовий захист знайшло своє відображення в різних актах міжнародного рівня, що підкреслює його як право основне і невідчужуване. Аргументовано, що конституційне право на судовий захист означає, що будь-яка особа має можливість реалізувати процесуальний механізм, якщо її право є порушеним, тобто заінтересована особа може отримати процес виходячи з будь-якого матеріально-правового спору без будь-яких законодавчих обмежень. Обґрунтовано, що право на судовий захист призначене для конкретної мети – захисту порушеного суб’єктивного матеріального права. Наголошено, що процес не може існувати заради процесу як такого, у нього повинна бути певна підсумкова точка, до якої він прагне, однак все одно не можна орієнтуватися тільки на підсумок процесу, тобто на захист спірного права, адже у такому разі втрачається сенс у судовому захисті як особливій конституційній гарантії, знецінюється її соціальне значення. Визначено, що під правом на судовий захист можна розуміти гарантовану конституцією можливість будь-якої особи за допомогою звернення до суду захищати свої порушені права і законні інтереси. Аргументовано, що з точки зору європейської правозастосовної практики конституційне право на справедливий суд є просторим, рухливим і неоднорідним за своїм змістом, однак розуміння права на справедливий суд у контексті національного процесу відрізняється від європейського погляду, це пов’язано з тим, що ст. 6 ЄКПЛ передбачає тільки процесуальну справедливість, тобто дотримання певних правил при розгляді справи судовим органом і винесенні рішення. Зроблено висновок щодо співвідношення конституційного права на судовий захист і конституційного права на справедливий суд. Визначено, що справедливість – це імунна властивість права взагалі і правосуддя зокрема. Обґрунтовано, що право на судовий захист знайшло своє відображення в міжнародно-правових актах про основні і невідчужувані права людини, є закріпленим на конституційному рівні і є гарантією здійснення інших прав, своїм існуванням право на судовий захист обумовлює можливість реалізації інших прав. Зазначено, що у свою чергу право на справедливий суд не можна визнати скільки-небудь відмінною від права на судовий захист категорією, разом з тим право на справедливий суд має дещо «прагматичний» характер, адже у цього права інша мета. Аргументовано, що якщо конституційне право на судовий захист – це можливість отримати належне правосуддя, то конституційне право на справедливий суд відповідає на питання про те, яким це правосуддя має бути.

Посилання

Гардашук Т. Ідея справедливості в сучасному суспільстві. Філософська думка. 2003. № 1. С. 102–122.

Загальна декларація прав людини: Міжнародний документ ООН від 10.12.1948. Офіційний вісник України. 2008. № 93. С. 89.

Карпачова Н.І. Міжнародні стандарти у галузі прав і свобод людини та проблеми їх реалізації в Україні. Право України: юридичний журнал. 2009. № 4. С. 4–21.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: міжнар. док. від 04.11.1950. Рада Європи. Урядовий кур’єр. 2010. 17 листоп. № 215.

Конституція України: Закон від 28.06.1996 No254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. No 30. Ст. 141.

Кононенко В. Рішення Європейського суду з прав людини як прецедент тлумачення Конвенції про захист прав людини та основних свобод. Право України. 2008. № 3. С. 131–113.

Магрело М. Прецедент, який не зобов’язує: деякі аспекти сутності рішень Європейського суду з прав людини в правовій системі континентального права. Вісник Академії адвокатури України. 2013. №3(28). С. 61–67.

Марочкін І. Є. Проблеми забезпечення самостійності судової влади. Проблеми законності. 2010. Вип. 112. С. 167–177.

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_043 (дата звернення: 21.01.2022 р.).

Мироненко О. Білль про права. Політична енциклопедія / редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови). К.: Парламентське видавництво, 2011. С. 62.

Про забезпечення права на справедливий суд: Закон України від 12.02.2015 р. № 192-VIII. Відомості Верховної Ради. 2015. № 18, № 19-20. ст. 132.

Прокопенко О. Б. Право на справедливий суд: концептуальний аналіз і практика реалізації : монографія / О. Б. Прокопенко. Харків: ФІНН, 2011. 248 с.

Фрицький О. Ф. Конституційне право України. Київ: Юрінком. Інтер., 2004. 455 с.

Хартія основних прав Європейського Союзу URL: https://ccl.org.ua/posts/2021/11/hartiya-osnovnyh-pravyevropejskogo-soyuzu/#:~:text=Хартія%20Європейського%20Союзу%20про%20основні,правовий%2C%20“конституційний”%20характер.&text=Одним%20із%20завдань%20Хартії%20було,на%20території%20усіх%20держав-членів. (дата звернення: 21.01.2022 р.).

Чернишова Н.В. Судова влада в Україні. Навч. посіб. К.: Центр учбової літератури, 2011. 104 с.

Шишкина Є. Деякі аспекти правової природи рішень Європейського суду з прав людини. Право України. 2005. № 4. С. 102–104.

Энтин М. Справедливое судебное разбирательство по праву Совета Европы и Европейского Союза. Конституционное право: восточноевропейское обозрение. 2003. № 3(44). С. 85–97.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-11

Як цитувати

Завальнюк, І. В. (2022). ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД ТА ПРАВО НА СУДОВИЙ ЗАХИСТ: АСПЕКТИ СПІВВІДНОШЕННЯ. Київський часопис права, (1), 52-59. https://doi.org/10.32782/klj/2022.1.8

Номер

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО