СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ ЕКСПЕРТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІГРАФА ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

Автор(и)

  • Т. А. Орлова
  • І. Р. Волобуєв

DOI:

https://doi.org/10.32782/klj/2024.1.37

Ключові слова:

поліграфолог, детектор брехні, перевірка на поліграфі, поліграфічні дослідження, сліди у пам’яті людини, діагностування психофізіологічних особливостей, експерт-поліграфолог, новітні досягнення науки і техніки.

Анотація

Анотація. Стаття присвячена висвітленню перспектив використання результатів досліджень із застосуванням поліграфа у процесі доказування в кримінальних провадженнях. На підставі отриманих даних про технічні можливості поліграфу та його програмного забезпечення розкрито перелік тактичних завдань, що можуть бути вирішеними експертами під час розслідування злочинів. Висвітлено значення результатів поліграфічних експертних досліджень у системі доказів. Наголошено, що крім тактичного значення у процесі доказування, висновок експерта може стати підставою ухвалення слідчим суддею таких важливих рішень у провадженні, як проведення обшуків, тимчасового доступу до речей і документів, проведення комплексу негласних слідчих (розшукових) дій, призначення інших судових експертиз тощо. Визначено, що вчасно отримані результати судової експертизи із використанням поліграфа не тільки можуть виступати основою для побудови версій під час розслідування, визначення основних тактичних завдань і відповідних першочергових слідчих (розшукових) дій, а й входити у комплекс доказів, на яких ґрунтується обвинувачення. Зазначено, що можливості судової психологічної експертизи із використанням методики поліграфічного дослідження є унікальним способом реалізації права будь-якої особи підтвердити правдивість своїх показань (в тому числі й алібі), зафіксувати свою позицію співпраці зі слідством, довести свою відкритість та ініціативність. Представлено перелік психофізіологічних аспектів, що можуть бути встановлені експертом під час застосування поліграфу в осіб, які перевіряються на причетність до правопорушення. До таких аспектів віднесено наступні: акцентуації особистості або схильності до вчинення окремих видів правопорушень; ознаки патологічних сексуальних відхилень (педофілії, герантофілії, некрофілії); ознаки наявності слідів у пам’яті особи про обставини вчинення нею злочину; ознаки перекручування, замовчування чи конструювання інформації. Розкрито бачення щодо комплексу заходів з підвищення перспективи широкого використання можливостей експертної технології використання поліграфа в процесі доказування в кримінальних провадженнях.

Посилання

Книженко С.О. Актуальні питання використання нетрадиційних методів розслідування злочинів / С.О. Книженко, С. М. Сергеєва. Форум права № 4. 2011. С. 372-375, URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2011_4_61 (дата звернення 12.12.2023)

Беспалько І. Л. Проблематика застосування гіпнозу як нетрадиційного засобу доказування у кримінальному процесі / І. Л. Беспалько, М. О. Конюхова, М. Я. Мельник. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». / голов. ред. Ю. В. Цуркан-Сайфуліна, Т. 29, МОН України, НУ «ОЮА». Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. C. 25-30. DOI https://doi.org/10.32837/npnuola.v28i29.7122021 (дата звернення 14.12.2023)

Тєнєшев В. Нетрадиційні способи доказування злочинів, чи є перспектива? / В. Тєнєшев, В. Котис. Актуальні проблеми правознавства. 2 (22)/2020, С. 160-165, URL: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/38839/ (дата звернення 14.12.2023).

Калугін В.Ю. Нетрадиційні спеціальні знання як засоби збирання значимої для розслідування інформації / В.Ю. Калугін. Юридичний науковий електронний журнал № 4, 2016, С. 196-199.

Оначишич В. Правові підстави застосування поліграфа на приватному підприємстві / В. Оначишич. Приватне життя. Liga Zakon 16.11.2023 URL: https://jurliga.ligazakon.net/analitycs/223582_pravov-pdstavizastosuvannya-polgrafa-na-privatnomu-pdprimstv (дата звернення 17.11.2023)

Хоменко М. Використання поліграфа в розкритті та розслідуванні злочинів / М. Хоменко. Підприємництво, господарство і право № 10, 2020. С. 304-308. URL: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2020/10/53.pdf (дата звернення 17.12.2023)

Мотлях О.І., Корж Є.М. Застосування комп’ютерних поліграфів при професійному кадровому відборі в підрозділи Міністерства внутрішніх справ України та Національну поліцію України : посіб. / Мотлях О.І., Корж Є.М. К. : Освіта України, 2017. 104с.

Мотлях О.І. Нормативно-правове регулювання використання поліграфа правоохоронними органами зарубіжних країн. Вісник. Серія: право та державне управління. 2011. № 4. С. 169–173.

Скрябін O.М. Використання поліграфа у кримінальному судочинстві України / О.М. Скрябін, Н.Д. Тонне. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки», 2013. Випуск 1, Т.3. С. 189-194.

Інструкція про порядок організації та проведення опитування персоналу з використанням поліграфа в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України, затвердж. наказом Міністерства оборони України від 14.04.2015 р. № 164, зареєстр. Мін’юст України від 29.04.2015 № 477/26922, ідентифікатор z0477-15, Офіц. сайт Верховної ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0477-15 (дата звернення 17.12.2023).

Положення про психологічне забезпечення в Національній гвардії України, затвердж. наказом Міністерства внутрішніх справ України від 08.12.2016 р. № 1285, зареєстр. Мін’юст України від 19.01.2017 № 80/29948, ідентифікатор z0080-17, Офіц. сайт Верховної ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0080-17 (дата звернення 17.12.2023).

Порядок проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа в Державному бюро розслідувань, затвердж. постановою Кабінету міністрів України від 11.05.2017 р. № 449, зареєстр. Мін’юст України від 11.05.2017 № 449, ідентифікатор 449-2017-п, Офіц. сайт Верховної ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/449-2017 (дата звернення 17.12.2023).

Інструкція про порядок використання поліграфів у Національній поліції України, затвердж. наказом Міністерства внутрішніх справ України від 13.11.2017 р. № 920, зареєстр. Мін’юст України від 13.11.2017 № 920, ідентифікатор z1472-17, Офіц. сайт Верховної ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1472-17 (дата звернення 17.12.2023).

Класифікатор професій України ДК 003:2010, затверджений наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28.07.2010 р. № 327, ідентифікатор va327609-10, Офіц. сайт Верховної ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10 (дата звернення 17.12.2023).

Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, Розділ IV «Психологічна експертиза» : наказ Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 N 1950/5, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 02 січня 2013 р. за N 1/22533. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/ (дата звернення 17.12.2023).

Волобуєв, А. Ф. Поліграф: техніко-криміналістичний засіб виявлення і фіксації доказів чи інструмент експертного дослідження?. Криміналістичний вісник, 30(2), 2018, С. 55–63. https://doi.org/10.37025/1992-4437/2018-30-2-55

Шапар, В. Сучасний тлумачний психологічний словник. X.: Прапор, 2004. С. 13. 640 с.

Леонгард К. Особистості із акцентуацією: Переклад с нім. / Карл Леонгард. під ред. В. М. Блейхера. 2-е вид. Київ: Вища школа. Головне вид-во, 1989. 375 с.

Неврологія: підручник (ВНЗ І–ІІІ р. а.). Розділ І. Функціональна анатомія та патологія нервової системи/ Т.І. Кареліна, Н.М. Касевич; за ред. Н.В. Литвиненко. 2-е вид., випр. 288с. Всеукраїнське спеціалізоване видання «Медицина URL: https://www.medpublish.com.ua/nevrologija-pidruchnik-vnz-r-a-t-karelinanm-kasevich-za-red-nv-litvinenko-2e-vid-vipr/p-497.html?language (дата звернення 17.12.2023).

Лобова частка (мозок). Вікіпедія, вільна енциклопедія URL: https://uk.wikipedia.org/wiki (дата звернення 17.12.2023).

Все що треба знати про гормони: які є, як діють і коли треба звернутись до лікаря / довідкова інф. 11 квітня 2019, розділ «Здоров’я А-Я» Офіц. сайт Міністерства охорони здоров’я України,. URL: https://moz.gov.ua/article/health/ (дата звернення 17.12.2023).

Інструкція про порядок використання поліграфів у Національній поліції України (Розділ 1, п.2), затвердж. наказом Міністерства внутрішніх справ України від 13.11.2017 р. № 920, зареєстр. Мін’юст України від 13.11.2017 № 920, ідентифікатор z1472-17, Офіц. сайт Верховної ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1472-17 (дата звернення 17.12.2023).

Спеціальності, спеціалізації в психології / Енциклопедія практичної психології (шифр спеціальності ВАК 19.00.02), URL: http://psychologis.com.ua/specialnostizpt_specializacii_v_psihologii.htm (дата звернення 17.12.2023).

Паспорт спеціальності ВАК 19.00.02 Психофізіологія URL: https://teacode.com/online/vak/p19-00-02.html (дата звернення 17.12.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-11

Як цитувати

Орлова, Т. А., & Волобуєв, І. Р. (2024). СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ ЕКСПЕРТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІГРАФА ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ. Київський часопис права, (1), 266-272. https://doi.org/10.32782/klj/2024.1.37

Номер

Розділ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА