БЕЗПОСЕРЕДНІЙ ОБ’ЄКТ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ НЕВЖИТТЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАБРУДНЕННЯ (СТ. 237 КК)

Автор(и)

  • І. О. Шевченко

DOI:

https://doi.org/10.32782/klj/2024.1.34

Ключові слова:

безпосередній об’єкт кримінальних правопорушень, кримінальне правопорушення в сфері навколишнього природного середовища, невжиття заходів щодо ліквідації наслідків екологічного забруднення, класифікація об’єкта кримінального правопорушення «по вертикалі», концепція об’єкта як суспільних відносин, суб’єктний склад, предмет відносин, соціальний зв’язок.

Анотація

Анотація. У статті досліджуються концептуальні підходи до розуміння безпосереднього об’єкта кримінального правопорушення невжиття заходів щодо ліквідації наслідків екологічного забруднення (ст. 237 КК України). При з’ясуванні безпосереднього об’єкта кримінального правопорушення, передбаченого ст. 237 КК, автор звертається до так званої класифікації об’єкта «по горизонталі». За цією класифікацією в статті виділяють три види об’єктів: основний безпосередній об’єкт, додатковий безпосередній об’єкт та факультативний безпосередній об’єкт. Автор звертає увагу на те, що у наукових публікаціях не завжди чітко визначається безпосередній об’єкт досліджуваного складу кримінального правопорушення, а тому досліджує найбільш поширені в науці кримінального права концепції і погляди на безпосередній об’єкт кримінального правопорушення, передбаченого ст. 237 КК України. З метою оптимального визначення основного безпосереднього об’єкта та додаткового обов’язкового безпосереднього об’єкта кримінального правопорушення невжиття заходів щодо ліквідації наслідків екологічного забруднення, автором враховуються всі позитивні та негативні підходи при дослідженні безпосереднього об’єкта означеного кримінального правопорушення та на їх підставі формулюються визначення основного безпосереднього об’єкта та додаткового обов’язкового безпосереднього об’єкта кримінального правопорушення, передбаченого ст. 237 КК. Крім того, для більш чіткого з’ясування безпосереднього об’єкта кримінального правопорушення невжиття заходів щодо ліквідації наслідків екологічного забруднення, автором з’ясовано суб’єктний склад цих відносин. Крім того, з цього приводу з метою належного виокремлення суб’єктного складу досліджуваних відносин автор звертається до законодавчих і підзаконних актів, що стосуються регулювання відносин в означеній сфері. У продовження з’ясування структури об’єкта кримінального правопорушення, передбаченого ст. 237 КК, автор акцентує увагу на предметі цих суспільних відносин, соціального зв’язку як структурних елементів та розкриває їх зміст. На підставі викладеного у статті дається авторське визначення безпосереднього об’єкта складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 237 КК України.

Посилання

Матвійчук В.К., Присяжний В.М. Забруднення, засмічення та виснаження водних об’єктів : відповідальність, досудове і судове слідство та запобігання : [монографія]. Київ : КНТ, 2007. 272 с.

Клименко В.А. Злочини проти довкілля. Кримінальне право України. Особлива частина : [підручник] (Ю.В. Александров, О.О. Дудоров, В.А. Клименко та ін.) / За ред. М.І. Мельника. К. : Юридична думка, 2004. С. 267-317.

Кримінальне право України. Загальна частина. Практикум : Навч. посібник / Ю.В. Нікітін, В.А. Мисливий, В.К. Матвійчук т. ін. за ред. В.В. Топчія, Г.В. Дідківської, Е.В. Катеринчук. Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2019. 932 с.

Омельчук О.М. Кримінальне право України : Навч. посібник / С.Г. Волкотруб, О.М. Омельчук, В.М. Ярін та ін.; за ред. О.М. Омельчука. К. : Наукова думка ; Прецедент, 2004. С. 15-24.

Дудоров О.О., Комарницький В.М. Злочини проти довкілля. Кримінальне право (Особлива частина) : [підручник] ; за ред. О.О. Дудорова, Є.О. Письменського. [2-ге вид.]. Київ : «ВД» «Декор», 2013. С. 355-393.

Гавриш С.Б. Злочини проти довкілля. Кримінальне право України, Особлива частина : підручник (Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, В.І. Тютюгін та ін.) за ред. проф. В.Я. Тація, В.І. Борисова, В.І. Тютюгіна. 5-те вид., переробл. та допов. ; Харків : Право, 2015. С. 266-284.

Панько М.М. Злочини проти довкілля. Кримінальний кодекс України. Коментар : Під. ред. Ю. А. Кармазіна та Є. Л. Стрельцова. Харків : ТОВ «Одіссей», 2001. С. 496-541.

Ільковець Л.В. Злочини проти довкілля : Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / у 2 т. ч. 2. Під заг. ред. Потебенька М.О., Гончаренка В.Г. Київ : «Форум», 2001. С. 407-452.

Антипов В.І. Коментар до ст. 236-246 КК. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України (за станом законодавства та постанов Пленуму Верховного Суду України на 1 грудня 2001 р.) ; відп. ред. С. С. Яценко. К. : А.С.К., 2002. С. 521–554.

Гавриш С.Б. Злочини проти довкілля. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, С.Б. Гавриш та ін. ; За заг. ред. проф. В.Т. Маляренка, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. Вид. третє. Харків : ТОВ «Одісей», 2006. С. 628-684.

Плугатир В. С., Кришевич О. В. Злочини проти довкілля. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / Д.С. Азаров, В.К. Грищук, А.В. Савченко [та ін.] ; за заг. ред. О.М. Джужі, А.В. Савченка, В.В. Чернєя. Київ : Юрінком Інтер, 2016. С. 530-578.

Шульга А.М. Злочини проти довкілля. Питання кваліфікації : науково-практичне видання. Х. : НікаНова, 2012. 192 с.

Матвійчук В.К. Кримінально-правова охорона навколишнього приро-дного середовища : проблеми законодавства, теорії та практики : дис. д-ра юрид. наук: спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Київ : ВНЗ «Національна академія управління», 2008. 511 с.

Матвійчук В.К., Харь І.О. Злочини проти довкілля. Велика українська юридична енциклопедія : у 20т. Том 17 : Кримінальне право / редкол.: В.Я. Тацій (голова), В.І. Борисов (заст. голови) та ін. ; Нац.акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 2017. 1064 с.

Турій Андрій. Відповідальність за неприйняття заходів щодо ліквідації наслідків екологічного забруднення. URL : http: //surl.li/mwxiz

Бусел В.Т. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. Київ : Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. 1728 с.

Матвійчук В.К. Теоретичні та прикладні проблеми кримінально-правової охорони навколишнього природного середовища : [монографія]. Київ : Національна академія управління, 2011. 368 c.

Тацій В.Я. Об’єкт і предмет злочину в радянському кримінальному праві. Харків : Вища шк. Вид-во ХДУ, 1988. 198 с.

Грищук В.К. Кримінальне право України : Загальна частина [навч. посібник для студентів юрид. фак. вищ. навч. закл.]. Київ : Ін Юре, 2006. 586 с.

Тацій В.Я. Суб’єкт злочину. Кримінальне право України. Загальна частина : Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти / [М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов та ін] ; за ред. М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. К. Х. : 2001. С. 130-141.

Матвійчук В.К., Іщенко О.М., Єросова І.Ю. Кримінально-правовий захист атмосферного повітря : Навчальний посібник. К. : МВС України. 1994. 64 с.

Кримінальний кодекс України : Закон України від 05.04.2001 № 2341-III. URL : http://surl.li/hwcs

Про систему громадського здоров’я : Закон України від 06.09.2022 № 2573-IX. URL : http://surl.li/dhnuu

Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку : Закон України від 08.02.1995 № 39/95-ВР. URL : http://surl.li/ggpj

Про перевезення небезпечних вантажів : Закон України від 6.04.2000 р. № 1644. URL: http://surl.li/dacoa

Про зону надзвичайної екологічної ситуації : Закон України від 13.07.2000 № 1908-III. URL : http://surl.li/bscxo

Кодекс цивільного захисту України : Закон України від 02.10.2012 № 5403-VI. URL : http://surl.li/giwu

Про об’єкти підвищеної небезпеки : Закон України від 18.01.2001 № 2245-III. URL : http://surl.li/dlaht

Про регулювання містобудівної діяльності : Закон України від 17.02.2011 № 3038-VI. URL : http://surl.li/axmjx

Про інформацію : Закон України від 2.10.1992 року № 2657-ХІІ. URL : http://surl.li/acsvl

Про управління відходами : Закон України від 20.06.2022 № 2320-IX. URL : http://surl.li/czrth

Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи : Закон України від 27.02.1991 № 791а-XII. URL : http://surl.li/lxhad

Про регулювання містобудівної діяльності : Закон України від 17.02.2011 № 3038-VI. URL : http://surl.li/axmjx

Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями : Постанова КМУ від 24.03.2004 р. № 368. URL : http://surl.li/giwv

Інструкція з отримання Міжнародного коду ідентифікації відходів : Наказ Мінекобезпеки від 10.10.1997 р. № 164. URL : http://surl.li/nyyxv

Про затвердження державних санітарних правил «Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України» : Наказ МОЗ від 2.02.2005 р. № 54. URL : http://surl.li/ijdug

Про судову практику у справах про злочини та інші правопорушення проти довкілля : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 10.12.2004 № 17. URL : http://surl.li/bqpxu

Про охорону навколишнього природного середовища : Закон України від 25.06.1991 № 1264-XII. URL : http://surl.li/briiz

Про систему громадського здоров’я : Закон України від 06.09.2022 № 2573-IX. URL : http://surl.li/dhnuu

Матвійчук В.К. Об’єкт складу злочину проектування чи експлуатація споруд без систем захисту навколишнього природного середовища. Юридична наука. 2012. С. 83-94.

Дудоров О.О. Злочини проти довкілля. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2002 р. : за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. Київ : Канон : А.С.К., 2001 С. 629-674.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-11

Як цитувати

Шевченко, І. О. (2024). БЕЗПОСЕРЕДНІЙ ОБ’ЄКТ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ НЕВЖИТТЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАБРУДНЕННЯ (СТ. 237 КК). Київський часопис права, (1), 237-246. https://doi.org/10.32782/klj/2024.1.34

Номер

Розділ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ