ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ КАТЕГОРІЇ «ДЕРЖАВНА БЕЗПЕКА» ЯК ОБ’ЄКТА ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ

Автор(и)

  • А. В. Кумейко

DOI:

https://doi.org/10.32782/klj/2024.1.24

Ключові слова:

державна безпека, державний інтерес, національний інтерес, нормативно-правове регулювання, публічний інтерес, європейське законодавство.

Анотація

Анотація. Метою роботи визначено обґрунтування визначення змісту категорії «державна безпека» як об’єкта правової охорони. Досягнення поставленої мети здійснено через використання спеціально наукових та загально наукових методів пізнання, серед яких необхідно виділити структурно-логічний, синтез та аналіз, діалектичний. В ході здійсненого дослідження встановлено, що об’єктивізація та суб’єктивізація державних інтересів залежить від конкретних історико-політичних особливостей його розвитку та становлення, функціональним спрямуванням діяльності державних інституцій, виду політико-правового режиму, що є домінуючим в суспільстві, стану налагодженого міжнародного співробітництва, зв’язків країни із світовою спільнотою (об’єктивні фактори розвитку соціуму); рівень правової свідомості суспільства, ідеологічні переконання окремих соціальних впливових груп, психологічне ставлення до цінності права та держави визначає коло суб’єктивних факторів, що впливають на формування системи державних інтересів. Зроблено висновок, що сферами державних інтересів є: забезпечення захисту державності; захист територіальної цілісності; збереження державного суверенітету; дотримання вимог екологічної безпеки, економічного добробуту та інформаційної взаємодії суспільства та владних суб’єктів. Обґрунтовано, що під державною безпекою як об’єкта правової охорони необхідно розуміти такий стан розвитку суспільства, за якого забезпечується задоволення національних інтересів, що полягають у захисті державності; захист територіальної цілісності; збереження державного суверенітету; дотримання вимог екологічної безпеки, економічного добробуту та інформаційної взаємодії суспільства та владних суб’єктів, шляхом вжиття заходів по відверненню зовнішніх та внутрішніх загроз, розвідувальних, терористичних та інших протиправних посягань спеціальних служб іноземних держав.

Посилання

Про національну безпеку України: Закон України від 21 черв. 2018 р. № 2469-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text

Венедіктова І. Методологічні підходи до співвідношення понять інтерес і потреба при визначенні юридичної категорії охоронюваний законом інтерес. Вісник Академії правових наук України. 2011. № 3. С. 129−137

Заморська Л. I. Правовий iнтерес у змiстi норм права: iнтегративний пiдхiд. Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. 2015. № 5. С. 8−14

Богуцький П. П. Теоретичні основи становлення і розвитку права національної безпеки України. Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» (081 – Право). Науково-дослідний інститут інформатики і права НАПрН України, Київ, 2020. 410 с.

Калюжний Р. А., Красноступ Г. М. Організаційно-правові форми забезпечення державних інтересів. 2009. С. 99−106.

Кубко А. Є. Реалізація публічних інтересів у цивільному праві України. Підприємництво, господарство і право. 2007. № 4. С. 44−48.

Золотухіна Л. О. Публічний інтерес як адміністративно-правова категорія. –Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2019. 486 с.

Золотухіна Л.О. Публічний інтерес та державний інтерес: співвідношення категорій. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2016. № 40. Т. 3. С. 63-67.

Золотухіна Л.О., Легеза Ю.О. Гарантії захисту публічного інтересу.Юридичний бюлетень. 2020. Випуск 14. С. 39–48.

Савченко С. В. Інтереси в праві та їх класифікація. Вісник Запорізького національного університету. 2011. № 46. С. 42−49.

Бутченко Т. І. Сутність державного інтересу. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2008. № 35. С. 36−45.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями Вищого арбітражного суду України та Генеральної прокуратури України щодо офіційного тлумачення положень статті 2 Арбітражного процесуального кодексу України (справа про представництво прокуратурою України інтересів держави в арбітражному суді) від 8 квітня 1999 року у справі № 1-1/99 № 3-рп/99. URL: https://ips.ligazakon.net/document/KS99003?an=31

Пантелейчук І. В. Національний інтерес як механізм формування геополітичного іміджу. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2012. № 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2012_2_6

Vollrath E. Wie ist Carl Schmitt an seinen Begriff des Politischen gekommen? Zeitschrift für Politik. 1989. Р. 151−168

Niebuhr R. Moral man and immoral society: A study in ethics and politics. Westminster John Knox Press, 2013. 154 р.

Niebuhr R. The essential Reinhold Niebuhr: Selected essays and addresses. Yale University Press, 1986. Р. 109−110

Aron R., Mahoney D. J., Anderson B. C. Peace & war: a theory of international relations. Routledge, 2017. № 517. Р. 320−322.

Kennan G. F. The Kennan Diaries. WW Norton & Company, 2014. 768 р.

Duroselle J. B., Duroselle J. P. Tout empire périra: une vision théorique des relations internationals. Publications de la Sorbonne, 1981. Vol. 16. Р. 721−725

Wendt A. Social Theory of International Politics (Cambridge Studies in International Relations). Cambridge: Cambridge University Press, 1999. URL: https://doi.org/10.1017/CBO9780511612183

Rosenau J. N. The scientific study of foreign policy. New York: Nichols Publishing Company. 1980. Vol. 1. 472 р.

Consolidated version of the Treaty on European Union. 1992. URL: https://www.legislation.gov.uk/eut/teu/contents

Єдиний європейський акт. 1986. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_028

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-11

Як цитувати

Кумейко, А. В. (2024). ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ КАТЕГОРІЇ «ДЕРЖАВНА БЕЗПЕКА» ЯК ОБ’ЄКТА ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ. Київський часопис права, (1), 178-184. https://doi.org/10.32782/klj/2024.1.24

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО