ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ ВИКОНАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ ТА ПРОБАЦІЇ

Автор(и)

  • О. В. Агапова

DOI:

https://doi.org/10.32782/klj/2024.1.12

Ключові слова:

пенітенціарна система, пробація, Міністерство юстиції, сфера юстиції, адміністративне право, публічне адміністрування.

Анотація

Анотація. Ефективне вирішення програмних цілей держави щодо реформування системи суб’єктів, що функціонують у сфері виконання кримінальних покарань та пробації включає в себе комплекс заходів, спрямованих на підвищення стандартів прав засуджених, створення гуманістичної системи виконання кримінальних покарань, забезпечення ефективного виправлення засуджених та зменшення рецидиву злочинності. У статті досліджується актуальна та функціонуюча сьогодні система суб’єктів публічного адміністрування у сфері виконання кримінальних покарань та пробації. Ґрунтовний аналіз наукової думки дозволив сформувати теоретиче підґрунтя до розуміння актуальних напрямів розвитку пенітенціарної системи України. На підставі аналізу нормативно-правових актів, авторкою виокремлено головний суб’єкт, що наділений виключною компетенцією на забезпечення формування та реалізацію державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації – Міністерство юстиції України та встановлено коло інших відповідальних суб’єктів, створених для забезпечення виконання завдань Державної кримінально-виконавчої служби України, а саме: кримінально-виконавчі інспекції; установи виконання покарань; слідчі ізолятори; воєнізовані формування; навчальні заклади; заклади охорони здоров’я; підприємства установ виконання покарань; воєнізовані формування; інші підприємства, установи і організації тощо. Окрему увагу, авторкою приділено функціонуванню органів пробації та відзначено наполегливу роботу із запровадження цього інституту як ефективного чинника демократичного суспільства. У статті розкривається основні напрями функціонування єдиної державної установи – «Центр пробації». У висновках авторкою наголошується на пріоритетній та вирішальній ролі органів та установ, що складають систему суб’єктів спеціальної компетенції у сфері юстиції України, а також їх безпосередньому впливу на успішність процесу ресоціалізації засуджених осіб.

Посилання

Пилипенко Д.О. До питання визначення поняття та сутності кримінально-виконавчої політики України. Науковий вісник Ужгородського Національного Університету, 2021. Серія ПРАВО. Випуск 64. С. 317-321. DOI: https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.64.58.

Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини: прийн. 04.11.1950 р. Права людини і професійні стандарти для юристів в документах міжнародних організацій / Українськоамериканське бюро захисту прав людини. Амстердам-Київ, 1996. – 341 с.

Пташинський О. Правові проблеми реформування пенітенціарної системи в Україні : дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право». Київ, 2001. 185 с.

Яцишин М. Проблеми визначення поняття «пенітенціарна система» в сучасних умовах. Історико-правовий часопис. 2014. № 1. С. 3-7.

Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України. Постанова Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 № 228. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/228-2014-п#Text

Про Державну кримінально-виконавчу службу України. Закон України від 23.06.2005 № 2713-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2713-15

Свірець В. Організаційно-правове забезпечення реформування Пенітенціарної системи України. Дисертація. 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Дніпро – 2021. 209 с.

Мельник Р.С., Бевзенко В.М. Загальне адміністративне право: Навчальний посібник / За заг. ред. Р.С. Мельника. – К.: Ваіте, 2014. – 376 с.

Кримінально-виконавчий кодекс України: Закон України від 11.07.2003 р. № 1129-IV. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 3–4. Ст. 21.

Про схвалення Стратегії реформування пенітенціарної системи на період до 2026 року та затвердження операційного плану її реалізації у 2022-2024 роках. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.12.2022 № 1153-р. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1153-2022-р#Text

Богатирьов І. Національна програма трансформації Кримінально-виконавчої системи в Пенітенціарну систему України: проект. Юридичний вісник України. 2020. № 3 (1280). С. 11.

Христич І. Пенітенціарна пробація та її роль у запобіганні рецидивної злочинності. Дисертація Галузь знань 08 – Право Спеціальність 081 – Право Ірпінь 2023. 208 с.

Романюк О.В., Човган В.О. Міжнародні стандарти, принципи і рекомендації в галузі виконання покарань та діяльності органів і установ виконання покарань: методичні рекомендації. Біла церква, 2016.131с.

Маршуба М.О. Служба пробації в Україні: проблеми впровадження в систему кримінальної юстиції. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція, 2016. № 19. С. 117-119.

Про злочини та покарання: еволюція кримінально-правової доктрини : матеріали Міжнар. наук.- практ. конф., присвяченої 250-річчю трактату Чезаре Беккаріа (м. Одеса, 13 черв. 2014 р.) Одеса : Юрид.літ., 2014. 380 с. URL: http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/1327

Богатирьова О. І. Стан та проблеми наукового дослідження у сфері пробації. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2013. № 10. С. 146-152.

Яковець І. С. Пробація: загальні підходи до визначення поняття та засади впровадження в Україні. ScienceRise. 2014. № 2. С. 152-155.

Чернишов Д. Адміністративно-правові засади пробації в Україні. Дисертація.12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Київ – 2019. 214 с.

Про пробацію. Закон України від 05.02.2015 № 160-VIII. URL https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/160-19#Text

Порохня В.В. Ювенальна юстиція: зарубіжний досвід. Електронний репозитарій НАВС. 2016. URL: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/bitstream/12345 6789/5902/1/%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0

%9E%D0%9E%D0%A5%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%9D%D0%9D%D0%90%20%D0%A2%D0%90_

p069-072.pdf

Про затвердження Положення про Державну установу «Центр пробації». Наказ Міністерства юстиції України від 02.06.2023 № 2110/5. URL: https://drive.google.com/file/d/1DGhaMlulf2TvJGduri463BGpwDmJqvvA/view

Меркулова В. О. Міждисциплінарний інститут «пробації»: сутність та проблеми реалізації соціальної конвергенції відповідних правоохоронних органів із громадськістю. Південноукраїнський правничий часопис. 2022. № 1–2. С. 128.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-10

Як цитувати

Агапова, О. В. (2024). ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ ВИКОНАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ ТА ПРОБАЦІЇ. Київський часопис права, (1), 92-98. https://doi.org/10.32782/klj/2024.1.12

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО