РЕСОЦІАЛІЗАЦІЯ ЗАСУДЖЕНИХ. НАЦІОНАЛЬНА ПРАКТИКА ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Автор(и)

  • Ю. В. Сагайдак

DOI:

https://doi.org/10.32782/klj/2022.4.38

Ключові слова:

ресоціалізація, пенітенціарне право, трудотерапія, праця засуджених, зарубіжний досвід ресоціалізації засуджених

Анотація

Дана стаття присвячена дослідженню форм ресоціалізації, передусім, трудотерапії, засуджених осіб в Україні та за кордоном, оскільки в законодавстві і на практиці існує конфлікт інтересів суспільства та прав засуджених в розрізі виконання ними трудових обов’язків у місцях позбавлення волі. Загальна Декларація прав людини проголошує право на вільний вибір праці та згоду на неї. Згідно зі ст. 43 Конституції України, кожен має право на працю, що передбачає можливість вільного вибору роботи. Держава визнає і закріплює право на працю, гарантує його дотримання та створює умови для необмеженого здійснення цього права шляхом надання рівних можливостей у виборі професії та виду зайнятості, а також забезпечуючи можливості професійного навчання, підготовки та перепідготовки людини згідно з наявними потребами суспільства. Конституція забороняє використання примусової праці. Інша правова позиція наявна у визначені Міжнародного пакту про громадянські й політичні права, яка передбачає, що військова та альтернативна служба, а також праця, що виконуються особою за рішенням судових органів, не можуть розглядатися як примусова праця. Право на належні, безпечні та здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від мінімальної, а також на своєчасну винагороду за працю закріплені в Конституції України, захищені також відповідними положеннями Кримінально-виконавчого кодексу (KBK) України, Кодексу законів про працю України, іншими законами та нормативними актами про охорону праці та її оплату, зокрема такими, як Мінімальні стандартні правила поводження з ув’язненими, Інструкція про умови праці та заробітну плату осіб, що засуджені до обмеження чи позбавлення волі тощо. Для більш повного розуміння значення трудової діяльності в пенітенціарних установах як інструменту ресоціалізації та з огляду на багатоаспектне вивчення проблеми заохочення засуджених до праці, ми вдалися до проведення соціально-правового експерименту шляхом опитування та анкетування осіб, що відбувають покарання в місцях позбавлення волі. Для аналізу проведеної роботи було використано метод експерименту, статистичний метод, метод синтезу та аналізу, діалектичний метод, метод абстрагування, метод опитування, метод спостереження та метод інтерв’ю. Експеримент було проведено на базі Державної установи «Київський слідчий ізолятор» за сприяння працівників соціально-психологічної служби вказаної виправної установи. В результаті чого було опитано та анкетовано 50 засуджених (100%) і зроблено висновки на підставі статистичного методу та методу математичної пропорції. В статті описано зарубіжний досвід ресоціалізації засуджених, переважно у формі трудової діяльності, зокрема у Федеративній Республіці Німеччина, Республіці Польща та інших країнах.

Посилання

Кримінально-виконавчий кодекс України : Закон України від 11.07.2003 р. № 1129-IV. Дата оновлення: 03.07.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/1129-15#Text (дата звернення: 20.12.2022).

Москалькова Т. Н. Проблемы ресоциализации осужденных и лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Бюллетень уполномоченного по правам человека в РФ. 2020. № 8. С. 4–12. URL: https://ombudsmanrf.org/upload/files/Bjulleten_2020.pdf

Мінімальні стандартні правила поводження з в’язнями : Міжнародний документ ООН від 30.08.1955 р. URL: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/995_212

Кодекс законів про працю України : Закон України: від 10.12.1971 р. № 322-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/322-08#Text

Концепція «Основні напрямки реформи кримінально-виконавчої системи в Україні» : Постанова Кабінету Міністрів України від 11 лип. 1991 р. № 88. ЗПУ України. 1991. № 5. Ст. 148.

Радов Г. О. Роль та місце пенітенціарної системи в структурі державного управління України .Проблеми пенітенціарної теорії і практики. К. КІВС.1997. № 1 (2). С. 5–10.

Про затвердження Інструкції про умови праці та заробітну плату засуджених до обмеження волі або позбавлення волі : Наказ Міністерства юстиції України від 07.03.2013 р. № 396/5. Офіційний вісник України. 2013. № 23. Ст. 798. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0387-13#Text

Конституція України : Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. Дата оновлення: 01.01.2020. URL: URL: http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/254к/96-вр#Text. (дата звернення: 20.12.2022)

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права : Міжнародний документ ООН від 16.12.1966 р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/995_043

Про затвердження Інструкції про умови праці та заробітну плату засуджених до обмеження волі або позбавлення волі : Наказ Міністерства юстиції України від 07.03.2013 р. № 396/5. Офіційний вісник України. 2013. № 23. Ст. 798. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0387-13#Text

Сборник Законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 198 (в ред. Федерального закона от 14 февраля 2009 г. № 23-ФЗ).

Ломброзо Чезаре. Человек преступный / перевод с итальянского ; Чезаре Ломброзо. Москва : Алгоритм, 2020. 352 с

Бюллетень уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. 2020. № 8. 228 с. URL: https://ombudsmanrf.org/upload/files/Bjulleten_2020.pdf

Крестовська Н.М. Організаційно-правові основи ресоціалізації неповнолітніх у конфлікті із законом: досвід Польщі. Вісник пенітенціарної асоціації України. 2021. № 1. URL: https://visnykpau.com/index.php/journal/issue/view/16/Вісник_ПАУ_1_2021

BVerfGE 35, 202, <235f>. URL: http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv035202.html (дата звернення: 20.12.2022)

Gesetz über den Vollzug der Besserung und Sicherung (StVollzG). URL: https://www.gesetze-im-internet.de/stvollzg/__2.html).

Resozialisierung durch offenen Vollzug und Vollzugslockerungen – Erziehung zur Freiheit in Verantwortung. URL: http://www.lichtblick-zeitung.de/index_htm_files/Artikel_Resozialisierung%20durch%20offenen%20Vollzug %20und%20Vollzugslockerungen.pdf (дата звернення: 20.12.2022).

Електронний ресурс. URL: https://works.doklad.ru/view/-exGeg1FEs0.html (дата звернення: 20.12.2022)

Сагайдак Ю. В. Право на працю засуджених. Соціально-правовий погляд. Юридична Україна. 2022. № 1. С. 45–66. URL: http://yu.yurincom.com/nomer-1-2022/

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-07

Як цитувати

Сагайдак, Ю. В. (2023). РЕСОЦІАЛІЗАЦІЯ ЗАСУДЖЕНИХ. НАЦІОНАЛЬНА ПРАКТИКА ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД. Київський часопис права, (4), 253-261. https://doi.org/10.32782/klj/2022.4.38

Номер

Розділ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО