РЕЧОВІ ДОКАЗИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ: ОКРЕМІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ

Автор(и)

  • Г. І. Глобенко

DOI:

https://doi.org/10.32782/klj/2022.4.31

Ключові слова:

речові докази, кримінальне провадження, матеріальні об’єкти, доказування, генезис

Анотація

У науковому дослідженні здійснено системний аналіз окремих аспектів інституту речових доказів у кримінальному процесі України. Зокрема, на підставі загальнонаукових, спеціальних методів, що ґрунтуються на теорії пізнання соціально-правових явищ детально досліджуються деякі історичні джерела права, аналізуються погляди провідних науковців з низки питань, що безпосередньо стосуються теми дослідження. Акцентується увага на тому, що законодавче врегулювання переліку матеріальних об’єктів, які на різних етапах розвитку нашої держави відносились до речових доказів, а також процесуального порядку їх виявлення, вилучення, оформлення і зберігання відбувалось вкрай не послідовно. Наголошується на тому, що одним з перших нормативно-правових актів, який здійснював регламентацію окреслених вище питань і розповсюджував свою юрисдикцію на частину території України, що входила до складу російської імперію є Статут кримінального судочинства 1864 р. Втім, у кримінальному процесуальному законодавстві, що діяло на території західноукраїнських земель, однозначного підходу до використання терміну «речові докази» і визначення кола предметів, що належать до їх переліку, законодавцем не було сформовано. Узагальнення правозастосовної діяльності вказує на те, що в Україні відсутня єдність підходів слідчих, дізнавачів, прокурорів і науковців щодо необхідності винесення постанови про визнання та приєднання до матеріалів кримінального провадження речових доказів. З огляду на вказане викладено авторське бачення вирішення цього питання. Звертається увага на те, що законодавець у приписах чинного КПК України залишив поза уваги питання процедури фіксування у кримінальному провадженні потерпілим та стороною захисту ознак виявленого матеріального об’єкта для набуття ним статусу речового доказу. Зважаючи на це запропоновано деякі пропозиції щодо внесення змін і доповнень до положень кримінального процесуального законодавства.

Посилання

Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 9–10. № 11–12. № 13. Ст. 88.

Выдря М.М. Вещественные доказательства в советском уголовном процессе. М. : Госюриздат, 1955. 118 с.

Права, за якими судиться малоросійський народ / відп. ред. та авт. передм. Ю. С. Шемшученко ; упорядн. та авт. нарису К. А. Вислобоков ; ред. кол.: О.М. Мироненко (голова), К. А. Вислобоков (відп. секретар), І.Б. Усенко, В.В. Цвєтков, Ю.С. Шемшученко ; НАН України ; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького ; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського (1997). Київ, АТ «Книга». 548 с.

Камбекъ Л. Судебный слѣдователь, или полнѣйшее руководство къ производству уголовныхъ слѣдствий. Санкт-Петербург : Въ Типографіи Штаба Отд. Корп. Внутр. Стражи, 1861. 164 с.

Пахман С.В. О судебных доказательствах по древнему праву, преимущественно гражданскому, в историческом развитии. М. : Унив. тип., 1851. 222 с.

Крицька І. О. Становлення інституту речових доказів на українських землях: основні етапи. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2015. Вип. 33(2). С. 153–157.

Уставъ уголовного судопроизводства. Систематический комментарий / при участии: А. И. Кони, В. К. Случевского и др. / подъ общ. ред. проф. М. Н. Гернета. Москва : Издательство М.М. Зива, Т-во Типографиі А.И. Мамонтова, 1914. Вып. ІІІ. 944 с.

Ковальчук С.О. Вчення про речові докази у кримінальному процесі: теоретико-правові та практичні основи : дис. … докт. юрид. наук : 12.00.09. Одеса, 2018. 626 с.

Уголовно-процессуальный кодекс УССР. Юридическое Издательство Наркомюста УССР. Харьков, 1922. 126 с.

Уголовно-процессуальный кодекс УССР. Юридическое Издательство Наркомюста УССР. Харьков, 1927. 124 с.

Кримінально-процесуальний кодекс України: Закон України від 28.12.1960. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1001-05. (дата звернення: 28.12.2022).

Шехавцов Р.М. Щодо легальної дефініції речових доказів у КПК України. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 2015. № 4. С. 121–127.

Волобуєва О.О. Проблемні питання застосування окремих норм КПК України. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2013. № 1. С. 98–102.

Журавель В.А. Початок досудового розслідування: деякі процесуальні та організаційно-тактичні проблеми. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 2015. Вип. 1. С. 251–258.

Хахуцяк О.Ю. Речові докази у новому Кримінальному процесуальному кодексі України. Адвокат. 2013. № 6. С. 46–48.

Аленін Ю.П. Деякі питання речових доказів у кримінальному провадженні. Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса): у 2 т. Т. 2. Одеса : Юридична література, 2016. С. 273–275.

Глинська Н.В. Концептуальні засади визначення та забезпечення стандартів доброякісності кримінальних процесуальних рішень : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.09. Харків, 2015. 469 с.

Шумило М.С. Поняття «докази» у Кримінальному процесуальному кодексі України: спроба критичного переосмислення ідеології нормативної моделі. Вісник Верховного Суду України. 2013. № 2. С. 40–48.

Уголовно-процессуальный кодекс Грузии от 09.10.2009 г. № 1772-IIc. URL: http://pravo.org.ua/files/Criminal%20justice/_-09_10_2009.pdf (дата звернення: 28.12.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-07

Як цитувати

Глобенко, Г. І. (2023). РЕЧОВІ ДОКАЗИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ: ОКРЕМІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ. Київський часопис права, (4), 208-212. https://doi.org/10.32782/klj/2022.4.31

Номер

Розділ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА