ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ДЖЕРЕЛ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ

Автор(и)

  • О. В. Острогляд

DOI:

https://doi.org/10.32782/klj/2022.4.24

Ключові слова:

джерело, кримінально-правова політика, кримінальний закон, прецедент, судовий прецедент, Конституція України, правова позиція

Анотація

В даній статті розглядається багатоманітність підходів до поняття джерельної бази кримінально-правової політики. Розкрито характеристику основного підходу до розуміння джерел кримі- нально-правової політики при якому перелічуються види джерел, які в сукупності і є джерелами кримінально-правової політики. При характеристиці джерел враховано сучасні зміни до чинного законодавства України, зокрема, щодо реформування судових органів. Акцентовано увагу на окремих аспектах дії кримінального закону, а саме, щодо визнання джерелом законів, які вже припинили свою дію. Окрему увагу приділено дискусійним моментам визнання джерелом судового прецеденту. Акцентовано увагу на тому, що прецедент в Україні, незважаючи на теоретичне невизнання, має широке практичне застосування. Вказано на можливості визнання такими рішень Конституційного Суду України, Верховного Суду, Європейського Суду з прав людини. Загалом охарактеризовано наступні види джерел кримінально-правової політики: Конституція України; Закони України (в першу чергу, Кримінальний кодекс України та інші закони); підзаконні нормативно-правові акти, в випадку якщо вони визначають концептуальні підходи кримінально-правової політики, або конкретні заходи її реалізації; судовий прецедент (Рішення ЄСПЛ щодо України, а також рішення, які містять усталену правову позицію ЄСПЛ; Рішення Конституційного Суду України; Постанови Пленуму Верховного Суду України коли вони визначають загальні засади, напрями та межі застосування матеріального кримінального права та при визначенні конкретних напрямів та меж застосування кримінального закону, що визначає відповідальність за конкретні види злочинних діянь; Правові позиції Верховного Суду); Міжнародні договори, ратифіковані Україною, які так чи інакше впливають на національне кримінальне законодавство.

Посилання

Бибик О. Н. Источники уголовного права Российской Федерации. СПб. : Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2006. 243 с.

Бодров С. Ю. Судебный прецедент в системе источников российского права: вопросы теории и практики : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01. Ульяновск, 2004. 208 c.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. Київ ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2009. 1736 с.

Вибрані праці / П.Л. Фріс. Івано-Франківськ : Фоліант, 2014. 652 с.

Годруз М.О. Кримінальне законодавство як правова основа кримінально-правової політики. Право і суспільство. 2010, № 3. С. 190–195.

Комяхин В. П. Теоретические основы построения Обшей части российского уголовного права / предисловие профессора, доктора юридических паук А. В. Наумом. СПб. : Издательство я Юридический центр Пресс», 2002. 348 с.

Коростелкина О. Н. Судебная практика и судебный прецедент в системе источников российского права : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01. Москва, 2005. 192 с.

Лопашенко Н. А. Уголовная политика. Москва : Волтерс Клувер, 2009. 608 с.

Нотин С. А. Судебная практика в системе источников налогового права (На примере ЕС и РФ) : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.14. Москва, 2003. 198 c.

Острогляд О.В. Основні положення кримінально-правової політики України та Кримінального права України (Загальна частина) : навчальний посібник (в схемах та визначеннях, практичні завдання. 3-тє вид., переробл. та допов). Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2021. 340 с.

Про виконавче провадження. Закон України. За станом на 19.11.2022 р. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016. № 30. Ст. 542.

Про Державну програму боротьби із злочинністю : Постанова Верхвоної Ради України від 25.06.1993. Документ 3325-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3325-12#Text

Про затвердження Комплексної програми профілактики правопорушень на 2007–2009 роки. Кабінет Міністрів України : Постанова від 20 грудня 2006 р. № 1767. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1767-2006-%D0%BF#Text

Про Комплексну програму профілактики злочинності на 2001–2005 роки : Указ Президанта України від 25 грудня 2000 року № 1376/2000. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1376/2000#Text

Про ратифікацію Віденської конвенції про дипломатичні зносини : Указ Президії Верховної Ради Української РСР. Відомості Верховної Ради (ВВР). 1964. № 13. Ст. 199.

Ревин В. П. Уголовная политика : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. П. Ревин, Ю. С. Жариков, В. В. Ревина 2-е изд., испр. и доп. Москва : Издательство Юрайт, 2018. 278 с.

Фріс П. Л. Кримінально-правова політика Української держави: теоретичні, історичні та правові проблеми. Київ : Атіка, 2005. 332 с.

Чекан Н.М. Джерела кримінально-правової політики у сфері боротьби зі злочинами, пов’язаними з порушенням законодавства про працю. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2010. № 3. С. 311–318.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-07

Як цитувати

Острогляд, О. В. (2023). ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ДЖЕРЕЛ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ. Київський часопис права, (4), 157-163. https://doi.org/10.32782/klj/2022.4.24

Номер

Розділ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ