КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ПЕРЕДАЧІ ЗАСУДЖЕНОГО ДЛЯ ОБМІНУ ЯК ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНОГО: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА СПОСОБИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ

Автор(и)

  • А. А. Вознюк
  • Є. О. Письменський

DOI:

https://doi.org/10.32782/klj/2022.4.17

Ключові слова:

покарання, звільнення від відбування покарання, помилування, амністія, призначення покарання, відстрочка виконання вироку, активне сприяння розкриттю злочину, добровільне відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, військовополонений, воєнні злочини, досудове розслідування, засуджений, права людини, видача чи передача особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, запобіжний захід

Анотація

У статті досліджено актуальні проблеми звільнення від відбування покарання у зв’язку з прийняттям уповноваженим органом рішення про передачу засудженого для обміну як військовополоненого та сформульовано на цій основі пропозицій щодо їх розв’язання у спосіб удосконалення кримінального та кримінально-процесуального законодавства України. Аналіз механізму передачі засудженого для обміну як військовополоненого через його звільнення від відбування покарання показує, що він має низку слабких місць, які здатні негативно впливати на розвиток кримінально-правових відносин в Україні. З-поміж іншого ідеться про таке: 1) відсутні належні умови, за наявності яких уможливлюється звільнення від відбування покарання у зв’язку з прийняттям уповноваженим органом рішення про передачу засудженого для обміну як військовополоненого (ті, які на сьогодні передбачені, не впливають на ефективність такого звільнення, не сприяють усталеній диференціації кримінально-правового впливу); 2) звільнення від відбування покарання згідно зі ст. 84-1 КК не залежить від того, чи досягнута (або може бути досягнута) мета призначеного покарання, і фактично становить акт прощання особи, що визначається єдиною потребою вивільнення осіб, яких полонила держава-агресор. Зазначені та інші недоліки кримінально-правової норми про звільнення від відбування покарання у зв’язку з прийняттям уповноваженим органом рішення про передачу засудженого для обміну як військовополоненого сигналізують про те, що встановлений механізм такої передачі потребує істотного вдосконалення. Тому проаналізовано різні варіанти унормування кримінально-правового забезпечення обміну полонених. Найбільш оптимальним визнано комплексне розв’язання порушеної проблеми, за якого до засудженого, який передається для обміну як військовополоненого, застосовуватимуться диференційовані засоби кримінально-правового та кримінально-процесуального реагування залежно від категорії вчиненого злочину, а також інших релевантних факторів. До таких засобів може належати спеціальний вид звільнення від відбування покарання з випробуванням та відстрочення виконання вироку (покарання). Водночас визнано недоцільним застосування в досліджуваних випадках помилування, амністії, політико-правового рішення або видачі чи передачі осіб, які вчинили кримінальні правопорушення.

Посилання

Вознюк А. А., Письменський Є. О. Передача засудженого для обміну як військовополоненого: кримінально-правові аспекти звільнення від відбування покарання. Київський часопис права. 2022. № 3. С. 112–120. DOI https://doi.org/10.32782/klj/2022.3.17

Новели кримінального законодавства України, прийняті в умовах воєнного стану : наук.-практ. комент. / А. А. Вознюк, О. О. Дудоров, Р. О. Мовчан, С. С. Чернявський та ін. ; за ред. А. А. Вознюка, Р. О. Мовчана, В. В. Чернєя. Київ : Норма права, 2022. 278 с.

Про внесення змін до Кримінального, Кримінального процесуального кодексів України та інших законодавчих актів України щодо врегулювання процедури обміну осіб як військовополонених : зауваження Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України до проекту Закону України (реєстраційний № 7436-д від 25 липня 2022 р.). URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1416984

Вознюк А. А. Звільнення від відбування покарання у зв’язку з прийняттям уповноваженим органом рішення про передачу засудженого для обміну як військовополоненого: проблеми теорії та практики. Актуальні проблеми нормативно-правового визначення статусу військовополонених : матеріали міжвідом. наук.-практ. конф. (Київ, 10 листоп. 2022 р.) / редкол.: С. С. Чернявський, Є. Ю. Бараш, В. В. Корольчук. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2022. C. 40–46.

Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо закриття кримінального провадження у зв’язку з втратою чинності законом, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння : зауваження Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України до проекту Закону України (реєстраційний № 7630 від 02 серпня 2022 р.). URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/CardByRn?regNum=7630&conv=9

Вознюк А. А. Актуальні питання кримінальної відповідальності за злочини, вчинені у зв’язку з агресією проти України. Актуальні проблеми кримінального права : матеріали XІІ Всеукр. наук.-теорет. конф., присвяч. пам’яті проф. П. П. Михайленка (Київ, 30 листоп. 2022 р.) / редкол.: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін. / упоряд. А. А. Вознюк, О. М. Шармар, О. А. Федоренко. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2022. С. 32–38.

Крапівін Є., Пашковський М. Обмін військовополонених і кримінальний процес: як уникнути безкарності? (аналіз законодавчих ініціатив). Just Talk. 15 черв. 2022 р. URL: justtalk.com.ua/post/obminvijskovopolonenih-i-kriminalnij-protses-yak-uniknuti-bezkarnosti-analiz-zakonodavchih-initsiativ

Бурдига І. Обмін полоненими України та РФ: «Слуга народу» за звільнення і злочинців. Deutsche Welle : веб-сайт. URL: www.dw.com/uk/obmin-polonenymy-ukrainy-ta-rf-sluha-narodu-za-zvilnennia-i-zlochyntsiv/a-62068136].

Тетерятник Г.К. До питання про правову площину та практику «обміну полоненими»: кримінально-процесуальний аспект. Наше право. 2022. № 2. С. 90–91.

Про зупинення дії та вихід з Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах та Протоколу до Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 22 січня 1993 року : Закон України 1 грудня 2022 р. № 2783-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2783-20#Text

Справа “Marguš проти Хорватії» (Заява № 4455/10). URL: https://hudoc.echr.coe.int/rus#{%22languageisocode%22:[%22ENG%22], %22appno%22:[%224455/10%22], %22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22], %22itemid%22:[%22001-144276%22]}

Гловюк І. В. Питання відповідальності за воєнні злочини: на прикладі рішення ЄСПЛ “Marguš проти Хорватії». Кримінально-правові відповіді на виклики воєнного стану в Україні : матеріали міжнар. наук. конф., м. Харків, 5 трав. 2022 р. / упоряд. та заг. ред.: Ю. В. Баулін, Ю. А. Пономаренко. Харків : Право, 2022.С. 299-305. 304

Контрольний текст проєкту нового КК України (станом на 29 вересня 2022 р.). URL: https://newcriminalcode.org.ua/upload/media/2022/09/29/1-kontrolnyj-tekst-proektu-kk-29-09-2022.pdf

Музика А. А. Політико-правове рішення як винятковий кримінально-правовий захід: актуальна проблема, що потребує законодавчого регулювання. Кримінально-правове регулювання та забезпечення його ефективності : матеріали міжнар. наук. практ. конф., м. Харків, 18–19 жовт. 2018 р. / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. Харків : Право, 2018. С. 115–118.

Кузнецов В. В., Сийплокі М. В. Перспективи кримінально-правового забезпечення обміну військово-полонених. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 6. С. 185–188. 187

Чабаненко О. Щодо законопроектів про політико-правові рішення та про заборону на зупинення санкцій РНБО. Український Інститут Майбутнього : веб-сайт. URL: https://uifuture.org/publications/shhodozakonoproektiv-pro-polityko-pravovi-rishennya-ta-pro-zaboronu-na-zupynennya-sankczij-rnbo/

Гловюк І. В., Тетерятник Г. К. Питання унормування належної правової процедури кримінального процесуального забезпечення обміну військовополонених. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 8. С. 478–483.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-07

Як цитувати

Вознюк, А. А., & Письменський, Є. О. (2023). КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ПЕРЕДАЧІ ЗАСУДЖЕНОГО ДЛЯ ОБМІНУ ЯК ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНОГО: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА СПОСОБИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ. Київський часопис права, (4), 111-120. https://doi.org/10.32782/klj/2022.4.17

Номер

Розділ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ