ІСТОРИЧНИЙ ШЛЯХ РЕЄСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

Автор(и)

  • Я. Ю. Ярославський

DOI:

https://doi.org/10.32782/klj/2022.4.16

Ключові слова:

державна реєстрація, нерухоме майно, державна реєстрація речових прав на нерухоме майно, нормативно-правовий акт, історичний шлях

Анотація

У науковій статті розглянуто та висвітлено історичний шлях розвитку реєстрації речових прав на нерухоме майно. Досліджено етапи перебігу формування процесу фіксації речових прав на нерухоме майно починаючи з правління царя Хаммурапі. Відзначено перші кроки до поняття реєстру речових прав, на прикладі діяльності писарів-канцеляристів та інституту табеліону Стародавнього Риму. Розглянуто зародження вітчизняної практики розуміння речових прав та перших регуляторних нормативних актів під час існування Київської Русі та Галицько-Волинського князівства. Наголошено на значимість перших писемних реєстрових актів за часів Литовсько-Польської державності, що мали прямий суспільний вплив на український народ. Приділено увагу регресивному руху у писемному закріплені прав на період Козацько-Гетьманської державності України та національно-визвольної війни 1648–1654 рр. Визначено роль воєводських канцелярії та іпотечних книг у розвитку нотаріального посвідчення прав. Відокремлення у ХІХ ст. нотаріату від судової системи в частині реєстрації прав на нерухоме майно. Наголошено на особливостях перебігу речових прав в цілому та реєстраційним процесам у часи Радянської України. Досліджено низку нормативно-правовий документів того часу. Проведено аналітичний огляд нормативно формування поняття речових прав на нерухомість у початковий період незалежності України. Деталізовано документарне підґрунтя опису реєстраційного процесу, наголошено на проблематиці швидкої реалізації дієвого механізму обліку речових прав та державного аудиту об’єктів нерухомості всіх форм власності. Проаналізовано та досліджено законодавчі акти, підзаконні нормативні документи, що здійснюють державне регулювання у сфері реєстрації речових прав на нерухоме майно. Розглянуто складові реєстраційної структури за суб’єктною ознакою, а також об’єктами які підлягають реєстрації.

Посилання

Hammurabi, King; C. H. W. Johns (Translator) (2000). The Oldest Code of Laws in the World. City : Lawbook Exchange Ltd.

Підопригора О.А. Римське право : підруч. / О.А. Підопригора, Є.О. Харитонов. Київ : Юрінком Інтер, 2003. 512 с

Харитонов Е.О. Основы римского частного права. Ростов-на/Д : Феникс, 1999. 403 с.

Денисяк Н.М. Історія виникнення, розвиток та реформування інституту нотаріату в Україні. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: юриспруденція : зб. наук. праць. Одеса : Фенікс, 2013. № 5. С. 145–147.

Боголепов Н.П. Учебник истории римского права : пособие к лекциям / Н.П. Боголепов. М., 1895. 633 c.

Комаров В.В. Нотаріат в України : підруч. / В.В. Комаров, В.В. Баранкова. Харків : Право, 2011. 384 с.

Витяг з Реєстру прав власності на нерухоме майно [Електронний ресурс] : Роз’яснення Міністерства юстиції України від 09.06.2011. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/n0061323-11

Іванов В.М. Історія держави і права України : навч. посіб. / В.М. Іванов. Київ : МАУП, 2002. Ч. 1. 264 c.

Павко А., Павко Я. Правничо-політична думка Київської Русі [Електронний ресурс] / А. Павко, Я. Павко. Віче. 2011. № 20. URL: http://www.viche.info/journal/2759/

Карасевич А.О., Київська Русь: історія політичної думки та її джерела : навч. посіб. / А.О. Карасевич. Київ : Науковий світ, 2002. 215 с.

Історія держави і права України : підруч. у 2 т. Т. 1. / кол. авторів : В.Д. Гончаренко, А.Й. Рогожин, Р.Д. Святоцький та ін. / за ред. В.Я. Тація, А.Й. Рогожина, В.Д. Гончаренка]. К. : Концерн «Видав. дім «Ін Юре», 2003. 656 с.

Кисіль В.Є. Становлення інституту реєстрації прав на земельні ділянки: історичний аспект / В.Є. Кисіль. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. 2011. Вип. 157. С. 235–239.

Статут Вялікага княства Літоỷскага 1566 года / за виданням 1855 року. Мінск, 2003. С. 35–263.

Музиченко П.П. Історія держави і права України [Електронний ресурс] : навч. посіб. 6-те вид., випр. і доп. / П.П. Музиченко. Київ : Т-во «Знання», КОО, 2007. URL: http://libfree.com/171636405-pravoistoriya_derzhavi_i_prava_ukrayini__muzichenko_pp.html

Заруба В.М. Історія держави і права України [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В.М. Заруба. Київ : Центр учбової літератури, 2005. URL: http://histua.com/knigi/istoriya-derzhavi-i-prava-ukraini-zaruba/

Черниш В.М. Цивільно-правові засади розвитку нотаріату в Україні : дис. … кандидата юрид. наук : 12.00.03 / В.М. Черниш. Київ, 2003. 199 с.

Гулєвська Г.Ю. Організаційно-правові аспект державного регулювання нотаріальної діяльності в Україні : дис. … кандидата юрид. наук : 12.00.03 / Гулєвська Г.Ю. Київ, 2004. 216 с.

Исаев И.А. История государства и права России : учебник. 3-е изд., перераб. и доп. / И.А. Исаев. М. : Юристь, 2004. 797 с.

Карасевич А.О., Київська Русь: історія політичної думки та її джерела : навч. посіб. / А.О. Карасевич. Київ : Науковий світ, 2002. 215 с.

Крат В.І. Іноземний досвід в сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно. Наукові записи Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія «юридичні науки». 2009. Т. 22(61). № 2. С. 124–131.

Фемелиди А.М. Русский нотариат. История нотариата и действующее нотариальное положение 14 апр. 1866 г. / А.М. Фемелиди. Лейпциг : Издание Я.А. Канторовича, 1902. 264 с.

Третяк А.М. Управління земельними ресурсами : навч. посіб. / за ред. проф. А.М. Третяка ; А.М. Третяк, О.С. Дорош. Вінниця : Нова Книга, 2006. 360 с.

Аграрне законодавство України: проблеми ефективності / за ред. В.І. Семчика. Київ : Наук. думка, 1998. 243 с.

Пионтковский С.А. Гражданская война в России (1918–1921). Хрестоматия. М. : Коммунистический университет им. Я.М. Свердлова, 1925. 708 с.

Положення про державний нотаріат [Електронний ресурс] : Постанова РНК УРСР від 20.04.1923 р. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP230001.html

Про державний нотаріат [Електронний ресурс] : Закон Верховної Ради УРСР від 25.12.1974 р. № 3377-VIII. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z743378.html

Про обов’язкове нотаріальне посвідчення договорів про відчуження будівель у сільських місцевостях [Електронний ресурс] : Постанова Ради Міністрів УРСР від 18.11.1948 р. № 2712. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KC482712.html

О порядке установления факта владения немуниципализированными строениями : Циркуляр Народного Комиссариата Юстиции и Народного Комиссариата Внутренних дел от 29.10.1924 г. № 185/463. Еженедельник Советской Юстиции. 1924. № 44. С. 46–47.

О земельных распорядках в полосе городов и городков [Электронный ресурс] : Постановление Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета, Совета Народных Комиссаров УССР от 23.09.1925 г. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/info/KP250003.html

Інструкція про порядок реєстрації будинків та домоволодінь у містах і селищах міського типу УРСР [Електронний ресурс] : Інструкція Держжитлокомунгоспу України від 31.01.1966 р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/n0001303-66

Про приватизацію земельних ділянок : Декрет Кабінету Міністрів України від 26.12.1992 р. № 15–92. Голос України. 1993. 15 січ.

Романюк Я.М. На допомогу судді. Державна реєстрація правочинів: її суть та правове значення [Електронний ресурс] / Я.М. Романюк. Вісник Верховного Суду України. 2010. № 5. URL: http://www.informjust.ua/text/711

Земельний Кодекс України : Закон України від 18.12.1990 р. № 561-XII. Відомості Верховної Ради України. 1991. № 10. Ст. 98.

Про земельну реформу : Постанова Верховної Ради Української РСР від 18.12.1990 р. № 563-ХІІ. Відомості Верховної Ради УРСР. 1991. № 10. Ст. 100.

Про делегування повноважень державної виконавчої влади головам та очолюваним ними виконавчим комітетам сільських, селищних і міських Рад : Указ Президента України від 30.12.1995 р. № 1194/95. Голос України. 1996. № 5.

Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1997. № 24. Ст. 170.

Земельний Кодекс України : Закон України від 25.10.2001 р. № 2768-ІІІ. Відомості Верховної Ради України. 2002. № 3–4. Ст. 27.

Земельне право України : підруч. / за ред. М.В. Шульги. Київ : Юрінком Інтер, 2004. 368 с.

Про затвердження порядків ведення Поземельної книги і Книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі : Постанова Кабінету Міністрів України від 09.09.2009 р. № 1021. Урядовий кур’єр. 2009. № 189.

Про затвердження Положення про Державну реєстраційну службу України : Указ Президента України від 06.04.2011 р. № 401/2011. Офіційний вісник України. 2011. № 28. С. 56.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-07

Як цитувати

Ярославський, Я. Ю. (2023). ІСТОРИЧНИЙ ШЛЯХ РЕЄСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО. Київський часопис права, (4), 104-110. https://doi.org/10.32782/klj/2022.4.16

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО