УДОСКОНАЛЕННЯ ПОРЯДКУ ЗДІЙСНЕННЯ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ БЕЗ УЧАСТІ ОБВИНУВАЧЕНОГО У ЗВ’ЯЗКУ З ЙОГО ВИДАЛЕННЯМ ІЗ ЗАЛУ СУДОВОГО ЗАСІДАННЯ

Автор(и)

  • О. В. Маленко

DOI:

https://doi.org/10.32782/klj/2022.2.24

Ключові слова:

заочне кримінальне провадження, кримінальна процесуальна форма, обов’язкова присутність обвинуваченого, кримінальне провадження без участі обвинуваченого, відеоконференція

Анотація

У статті автором досліджуються теоретичні та практичні проблеми сучасного стану нормативно-правового регулювання кримінального процесуального інституту судового розгляду кримінального провадження без участі обвинуваченого у зв’язку з його видаленням із залу судового засідання тимчасово або на весь час судового розгляду. На основі аналізу положень чинного КПК України визначено характерні ознаки відповідного правового поняття та здійснено його відмежування від заочної кримінальної процесуальної форми, хоча й відзначено наявність у них деяких спільних рис. Автором констатовано факт досить поверхневої правової регламентації порядку видалення обвинуваченого із залу судового засідання тимчасово або на весь час судового розгляду й наголошено на значних дискреційних повноваженнях головуючого судді (колегії суддів) при вирішенні відповідного питання, що може призвести до порушення прав та законних інтересів обвинуваченого. Крім того, обґрунтована наявність лише однієї підстави для видалення обвинуваченого із залу судового засідання тимчасово або на весь час судового розгляду – порушення порядку в залі судового засідання, оскільки не підкорення розпорядженням головуючого повністю охоплюється категорією «забезпечення порядку в залі судового засідання». З метою удосконалення нормативно-правового регулювання відповідного кримінального процесуального інституту пропонується доповнити положення чинного КПК України, зокрема щодо можливості перший раз видалити обвинуваченого з зали судового засідання лише тимчасово (до стадії судових дебатів). Наголошено на необхідності встановлення «граничних меж» тимчасового видалення (календарний період, кількість судових засідань тощо). Повторне ж видалення обвинуваченого можливе як тимчасово, так і на весь час судового розгляду за розсудом суду. Запропоновано забезпечити можливість обвинуваченому, якого видалено із зали судового засідання, переглядати відеозапис судових засідань у режимі реального часу (онлайн) або ж у записі з метою повної поінформованості про розгляд відповідного кримінального провадження, що забезпечить наявність додаткових гарантій захисту його прав та законних інтересів у кримінальному провадженні.

Посилання

Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квітня 2012 року № 4652-VІ // Відомості Верховної Ради України. 2013. № 9-10, 11-12, 13. Ст. 8.

Білокінь Р.М. Проблемні питання застосування видалення із зали суду порушників порядку судового засідання. Прикарпатський юридичний вісник. 2016. Вип. 5. С. 105-109.

Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За загальною редакцією професорів В.Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М.Є. Шумила. К.: Юстініан. 2012. 1224 с.

Тітко І.А. Оцінні поняття у кримінально-процесуальному праві України. Харків: Право. 2010. 216 с.

Білокінь Р.М. Відповідальність за порушення порядку у залі судового засідання. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 1. С. 214-218.

Кузьменко О., Панченко О. Особливості застосування заходів процесуального примусу в адміністративних судах головуючим у судовому засіданні. Право України. 2008. № 10. С. 31-37

Сиза Н.П., Кузьмінська Д.С. Реалізація функції захисту під час судового розгляду в кримінальному процесі України. Вісник кримінального судочинства. 2018. № 2. С. 72-80.

Ващук Б.Л. Обов’язкова участь захисника у кримінальному провадженні. Часопис Київського університету права. 2014. № 4. С. 237-240.

Кримінальний процес / За ред. В.Я. Тація, Ю.М. Грошевого, О.В. Капліної, О.Г. Шило. Х.: Право. 2013. 824 с.

Кримінальний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар / С.В. Ківалов, С.М. Міщенко, В.Ю. Захарченко. Х.: Одіссей. 2013. 1104 с.

Загурський О.Б. Судові дебати в кримінальному процесі: правові та психологічні проблеми: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза // Прикарпатський університет ім. В. Стефаника. Івано-Франківськ. 2003. 17 с.

Мокрицька І.Я. Проблеми повноти, всебічності й об’єктивності судового розгляду справ про злочини неповнолітніх. Наукові записки НаУКМА: Юридичні науки. 2004. Т. 26. C. 63-67.

Черниченко І.В. Застосування відеоконференції у кримінальному провадженні України: теорія і практика: монографія. Київ: Алерта. 2015. 272 с.

Маленко О.В. Відмежування заочної кримінальної процесуальної форми від суміжних категорій. Підприємство, господарство і право. 2019. № 7. С. 200-205.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-20

Як цитувати

Маленко, О. В. (2022). УДОСКОНАЛЕННЯ ПОРЯДКУ ЗДІЙСНЕННЯ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ БЕЗ УЧАСТІ ОБВИНУВАЧЕНОГО У ЗВ’ЯЗКУ З ЙОГО ВИДАЛЕННЯМ ІЗ ЗАЛУ СУДОВОГО ЗАСІДАННЯ. Київський часопис права, (2), 159-167. https://doi.org/10.32782/klj/2022.2.24

Номер

Розділ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА