ПРАВОВА ПРИРОДА ТА СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ

Автор(и)

  • Ю. Б. Фетько

DOI:

https://doi.org/10.32782/klj/2022.2.16

Ключові слова:

реєстрація, державна реєстрація, адміністративна процедура, юридичний акт, юридичний факт, державний реєстр, Міністерство Юстиції України

Анотація

Дана наукова стаття присвячена актуальним проблемам визначення правової природи та сутності державної реєстрації. У статті визначено перелік об’єктів, що підлягають державній реєстрації, а саме: юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування, їхня символіка, громадські формування, що не мають статусу юридичної особи та фізичні особи – підприємці; акти цивільного стану; речові права на нерухоме майно та їх обтяження; рухоме майно та його обтяження; друковані засоби масової інформації. Проаналізовано теоретичні та законодавчі підходи до визначення сутності поняття державної реєстрації та виділено групи підходів до визначення процедури державної реєстрації, зокрема державна реєстрація розглядається, як засіб фіксування певних фактів, юридичний акт, юридичний факт, інститут адміністративного права, адміністративна процедура. Також визначено ознаки державної реєстрації, серед яких: проведення держаної реєстрації забезпечує фіксацію фактів та відбувається в передбаченому законом порядку. Проаналізувавши приписи чинного законодавства в сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та речових прав на нерухоме майно, їх обтяжень, спільними ознаками державної реєстрації названо: є офіційною; визнається юридичним фактом; полягає у визнанні і підтвердженні відповідного юридичного факту; здійснюється уповноваженими суб’єктами та являє собою сукупність цілеспрямованих адміністративних процедур; такі процедури стосуються внесення відомостей до спеціального реєстру. Пропонується визначення поняття державної реєстрації, як врегульованої адміністративно-правовими нормами процедури, яка забезпечуючи фіксацію фактів передбачає внесення записів до державних реєстрів, регулює адміністративно-правові відносини з метою легітимації правового статусу юридичної особи, фізичної особи-підприємця, прав на нерухоме, рухоме майно, їх обтяжень та інших об’єктів державної реєстрації.

Посилання

Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Про державну реєстрацію актів цивільного стану: Закон України від 01 липня 2010 р. № 2398-VI / Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2398-17

Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: Закон України від 01.07.2004 № 1952-IV. ВВР України. 2004, N 51 (17.12.2004), ст. 553

Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців: Закон України від 15 травня 2003р. № 755-ІV. ВВР України. 2003. № 31-32. Ст. 263.

Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні: Закон України від 16.11.1992 № 2782-XII. ВВР України. 1993. № 1 (05.01.93). ст. 1

Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна: Постанова Кабінету Міністрів України від 5 липня 2004 р. № 830. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/830-2004-%D0%BF#Text

Деякі питання щодо визначення адміністратора Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України: наказ Міністерства юстиції України від 25.06.2015 № 1059/5. URL:: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0754-15#Text

Про окремі питання юрисдикції адміністративних судів: постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України від 20.05.2013 р. № 8. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0008760-13#Text

Про узагальнення практики вирішення адміністративними судами спорів, які виникають у зв'язку з відмовою органу державної реєстрації актів цивільного стану: постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України 29.09.2016 № 12 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0012760-16#Text

Європейська хартія малих підприємств від 19 червня 2000 року // База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0008760-13#Text

Болгар О.В. Сутність державної реєстрації як форми публічного адміністрування. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 5 С. 336-340. URL: http://www.lsej.org.ua/5_2021/81.pdf

Велика українська енциклопедія. тематичний реєстр гасел з напряму «Юридичні науки» / Укладачі: Бабка В. Л., Шумило М. М.; за ред. д. і. н., проф. Киридон А. М. К: Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво», 2017. 152 с.

Галіцина Н.В. Адміністративна процедура як інститут адміністративного процесу.Форум права. 2010. № 4. С. 163-177. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2010_4_28

Гудз Б.Д. Судовий контроль за законністю адміністративної діяльності органів виконавчої влади: дис. …канд.юрид.наук: 12.00.07. Національний авіаційний університет. Київ, 2013. 219 с.

Гурковський М.П. Реєстраційна діяльність публічної адміністрації: організаційно-правовий аспект: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2009. 217 с.

Колпаков В. К., Кузьменко О. В. Адміністративне право України: Підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2003.544 с.

Куц Ю.О. Якісні адміністративні послуги – головна умова підвищення довіри населення до органів влади: монографія / Ю.О. Куц, С.В. Краснопьорова та ін. Х.: ХарРІНАДУ «Магістр», 2006. 192 с.

Луніна Олена Станіславівна. Публічно-правові спори у сфері державної реєстрації як предмет адміністративного судочинства: дис. …канд.юрид.наук: 12.00.07. Національний авіаційний університет. Київ,2015.207 с.

Майка Н. В. Реєстрація речових прав на чужу нерухомість як юридичний факт. Юридичний науковий електронний журнал. 2017. № 4. С. 43–45

Нікітін В.В. Адміністративно-правовий статус державних (публічних) реєстраторів в Україні: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07. Науково-дослідний інститут публічного права. Київ, 2017. 208 с.

Слободянюк С.О. Цивільно-правове регулювання державної ресстрації речових прав на нерухоме майно: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. Нац. ун-т імені Т. Шевченка. Київ, 2012. 18 с.

Тимощук В.П. Адміністративні акти: процедура прийняття та припинення дії: Монографія. К.: «Конус-Ю», 2010. 296 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-20

Як цитувати

Фетько, Ю. Б. (2022). ПРАВОВА ПРИРОДА ТА СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ. Київський часопис права, (2), 106-110. https://doi.org/10.32782/klj/2022.2.16

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО