ВНУТРІШНЬОПАРТІЙНА ДЕМОКРАТІЯ: ПОНЯТТЯ, СКЛАДОВІ ТА ЗНАЧЕННЯ

Автор(и)

  • К. О. Песоцька

DOI:

https://doi.org/10.32782/klj/2022.2.2

Ключові слова:

внутрішньопартійна демократія, політичні партії, правове регулювання

Анотація

Стаття присвячена аналізу поняття і складових внутрішньопартійної демократії та визначення ролі цієї категорії у процесі правової інституціоналізації політичних партій в Україні. У статті надано огляд досліджень вітчизняних науковців у галузі права, а також напрацювань інших суспільних наук, які звертаються до аналізу поняття внутрішньопартійної демократії та вивчають її вплив на якісне виконання функцій таких об’єднань. Встановлено, що серед наукової спільноти існує спільне розуміння важливості демократичності внутрішнього функціонування партій. Проаналізовано різноманітні підходи до визначення складових внутрішньопартійної демократії та виокремлено два засадничих принципи цієї категорії, а саме: принципи залучення та децентралізації. Враховуючи існуючі наукові напрацювання, у статті пропонується авторське визначення терміну «внутрішньопартійна демократія», зокрема як системи нормативних положень, які регламентують відносини всередині організації політичної партії, що складаються між членами партії та/або статутними органами та які спрямовані на забезпечення прав членів політичної партії, що передбачені статутом та/або спеціальним законом про політичні партії. З огляду на збільшення ролі політичних партій України у системі здійснення державної влади, проаналізовано значення внутрішньопартійної демократії у процесі правової інституціоналізації цих об’єднань. Оскільки процес правової інституціоналізації сприяє формуванню правових умов діяльності партій, то норми правового регулювання мають бути спрямовані не лише на регламентацію зовнішньої діяльності партій, однак і на встановлення вимог щодо демократичності їхньої внутрішньопартійної організації. Обґрунтовано необхідність у застосуванні підходу людиноцентризму задля ціннісного наповнення положень спрямованих на забезпечення внутрішньопартійної демократії.

Посилання

Конституція України, 254к/96-ВР, (1996). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text

Закон України «Про політичні партії в Україні», № 2365-III, (2001). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2365-14#Text

Закон України «Про об’єднання громадян», № 2460-XII (1992). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2460-12

Агафонова Г.С. Розвиток внутрішньопартійної демократії парламентських партій (на прикладі ВО «Батьківщина» та Партії Регіонів). Гілея. Науковий вісник. 2010. 30. с. 474-479.

Богашева Н.В. Відносини держави і політичних партій в Україні: конституційно-правові аспекти. К: Логос, 2012. 446 с.

Богашева, Н., Ключковський, Ю. Проблеми інституціоналізації політичних партій в Україні. Вибори і демократія. 2008. № 2 (16), с. 29-29.

Братановский С.Н., Завгородний М.А. Политические партии как субъекты административного права. М: Директ-медиа, 2013. 217 с.

Висоцький В.М. Становлення та розвиток законодавства про політичні партії в Україні. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2010. Вип. 2. с. 68-78.

Гаєва Н.П. Закон України «Про політичні партії в Україні»: деякі актуальні проблеми. Часопис Київського університету права. 2005. № 2. с. 67-73.

Гонюкова Л.В. «Політичні партії України: сучасність та перспективи розвитку». Інформаційно-аналітичне видання «Аналітичні записки». 2014. с. 2-18. URL:https://dif.org.ua/uploads/pdf/1401884574_3067.pdf

Кафарський В.І. Конституційно-правове регулювання організації та діяльності політичних партій в Україні: дис. … док. юр. наук: 12.00.02. Київ, 2010. 418 с.

Козюбра М.І. Дотримання вимог верховенства права як необхідна умова реформування виборчої системи. Наукові записки Національного університету «Києво-Могилянська Академія», Юридичні записки. 2009. Т. 90. с. 3-7.

Козюбра М.І. Загальна теорія права: Підручник. К: Ваіте, 2015. 392 с.

Лемак В. Політичні партії як інститут громадянського суспільства: проблеми правового регулювання в Україні. Право України. 2010. № 7. с. 18-23.

Летнянчин Л. Проблеми конституціоналізації свободи об’єднання в Україні. Вісник Національної академії правових наук України. 2014. № 4 (79). с. 65-75.

Мануйлов Є.М., Толочко М.В. Внутрішньопартійна демократія: філософський аналіз. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Сер.: Філософія, філософія права, політологія, соціологія: зб. наук. праць. 2013. № 1 (15). с. 9-22.

Морарь М.В. Внутрішньопартійне керівництво – різновид політичної діяльності. Гілея. Науковий вісник. 2012. Вип. 56. № 1. с. 520-525.

Павленко І.А. Інститут внутрішньопартійної демократії як чинник формування ефективної моделі державної влади. Стратегічні пріоритети. 2008. № 4(9). с. 16-23.

Подковенко Т.О. Антропологічний підхід до права як основа юридичної науки. Право і суспільство. 2015. № 2. с. 32-38.

Романюк А. Внутрішньопартійна демократія як чинник розвитку та оцінки політичних партій України. Вісник Львівського університету.Серія філос.-потітолог. студії. 2018. Вип. 18. с. 354-362.

Тарахонич Т.І. Людиноцентризм у праві та правовому регулюванні: реалії сьогодення. Альманах права. 2017. Вип. 8. с. 281-284.

Basic Law for the Federal Republic of Germany (1949). URL: http://www.partylaw.leidenuniv.nl/party-law.

Constitution of the Portugese Republic (2005). URL: https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/pt/pt045en.pdf

The Constitution of The Republic of Croatia, No. 41/01 (2001). URL: https://www.constituteproject.org/constitution/Croatia_2010.pdf?lang=en

Organic Law Political Parties of Spain, 6/2002 (2002). URL: https://adsdatabase.ohchr.org/IssueLibrary/SPAIN_Organic%20Law%206-2002%20on%20political%20parties.pdf

von dem Berge, B., Poguntke, T., Obert, P., & Tipei, D. Measuring Intra-Party Democracy: A Guide for the Content Analysis of party Statues with Examples from Hungary, Slovakia and Romania. Heidelberg: Springer, 2013. 74 p.

Refah Partisi (the Welfare Party) and Others v. Turkey (App. nos. 41340/98, 41342/98, 41343/98 and 41344/98) ECHR, 2003.

Republican Party of Russia v. Russia (App. no. 12976/07) ECHR, 2011.

United Communist Party of Turkey (App. no. 19392/92) ECHR, 1998.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-19

Як цитувати

Песоцька, К. О. (2022). ВНУТРІШНЬОПАРТІЙНА ДЕМОКРАТІЯ: ПОНЯТТЯ, СКЛАДОВІ ТА ЗНАЧЕННЯ. Київський часопис права, (2), 13-19. https://doi.org/10.32782/klj/2022.2.2

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА