ЗНИЩЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ЯК ПІДСТАВА ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ОРЕНДИ ЗЕМЛІ

Автор(и)

  • Н. Д. Кисилиця

DOI:

https://doi.org/10.32782/klj/2022.1.15

Ключові слова:

знищення земельної ділянки, пошкодження земельної ділянки, знищення нерухомого майна, припинення права оренди землі, знищення об’єкта оренди землі

Анотація

Анотація. У статті проаналізовано таку підставу припинення права оренди землі як знищення земельної ділянки. Встановлено, що знищення об’єкта оренди землі, як підстава розірвання договору оренди землі, матиме опосередкований вплив на припинення права оренди землі. Досліджено позиції науковців щодо знищення земельної ділянки. Деякі науковці вважають, що земельна ділянка не може бути знищена, інші, що земельна ділянка може бути знищена через явища природного характеру. Проаналізовано поняття «знищення земельної ділянки» та співставлено із поняттям «пошкодження земельної ділянки». Розмежовано поняття «знищення земельної ділянки» та «пошкодження земельної ділянки» за фізичною, економічною та юридичною ознаками. Фізична ознака знищення земельної ділянки характеризується втратою можливості для її фізичного відновлення, тобто можливість використання за цільовим призначенням. Аналіз економічного критерію дозволяє встановити що земельна ділянка у результаті знищення виключається із обігу, тобто не може відчужуватися, а отже і права на неї також не можуть бути відчужені. Відповідно до юридичного критерію, внаслідок знищення земельної ділянки, особа позбавляється можливості володіти та користуватися такою ділянкою. Встановлено, що у зарубіжних країнах також використовується поняття «знищення земельної ділянки», як-от, у Турецькій Республіці. Аналіз іноземного законодавства та доктрини дозволив встановити, що в якості об’єкта знищення розглядаються тільки землі сільськогосподарського призначення, які неможливо використання за цільовим призначенням земельної ділянки. У статті розглядається як знищення земельної ділянки співвідноситься із знищенням нерухомого майна, що знаходиться на ній. З’ясовано, що у разі неможливості використовувати земельну ділянку внаслідок землетрусів, підтоплень, забруднень хімічними речовинами та іншими факторами, що негативно вливають на земельні ділянки, орендодавець чи орендар можуть звернутися до органів державної влади чи місцевого самоврядування для прийняття ними рішення про консервацію або укладення договору про консервацію земель.

Посилання

Кисилиця Н.Д. Припинення договору як підстава припинення права оренди землі. Матеріали ХХVІІ науково-практичної конференції «Теорія та практика сучасної юриспруденції». м. Харків, 30 квітня. 2021 р. Харків, 2021. С. 150-151

Харченко О. С. Підстави припинення права власності : автореф. дис ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Київ, 2007. 20 с.

Ващишин М. Я. Юридичні факти у правовідносинах суперфіцію. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ: серія юридична. 2013. Вип. 3. С. 126-135.

Спєсівцев Д. С. Юридичні факти у механізмах виникнення, переходу та припинення речових прав на нерухомість в Україні: дис. … канд. юрид. наук.: 12.00.03/ Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2017. 225 с.

Geertsema M., Highland L., Vaugeouis L. Environmental Impact of Landslides. In: Sassa K., Canuti P. (eds) Landslides Disaster Risk Reduction. Springer, Berlin, Heidelberg. 2009. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-540-69970-5_31

Великий тлумачний словник сучасної української мови / упоряд. В. Т. Бусел. Київ: ІРПІНЬ. ВТФ «Перун», 2005. 1728 с.

Шульга А.М. Кримінально-правова охорона земель від забруднення або псування: монографія. Харків: НікаНова, 2013. 256 с.

Баулін Ю. В., Борисов В. І., Гавриш С. Б. та ін. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / за заг. ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. Київ: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003. 1196 с.

Türkiye Anayasası Kanun. Kabul Tarihi : 18/10/1982. Numarası : 2709. URL: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2709.pdf

Mehmet Doruk Özügül, “Türkiye’de Tarım Alanı Tahribatı ve Çevresel Etki Değerlendirmesini Yeniden Düșünmek,” Megaron 5, no. 2. 2010. P. 91-101. URL:https://www.journalagent.com/megaron/pdfs/MEGARON_5_2_91_101.pdf

The encyclopedia of world problems & human potential URL: http://encyclopedia.uia.org/en

Постанова Верховного Суду від 05.12.2018, судова справа № 713/1817/16-ц. URL: https://zakononline.com.ua/court-decisions/show/78534729

Постанова Верховного Суду від 04.12.2018, судова справа № 910/18560/16 URL: https://zakononline.com.ua/court-decisions/show/80427441

Бондарчук Р. О. Поняття, критерії та ознаки знищення чужого майна (статті 194 та 196 КК України). Форум права. 2011. № 3. С. 53–61. URL : http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/FP/2011-3/11broccu.pdf

Баулін Ю. В., Борисов В. І., Тютюгін В. І. та ін. Кримінальне право України: Особлива частина : підручник / за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. 4-те вид., переробл. і допов. Харків: Право, 2010. 608 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-11

Як цитувати

Кисилиця, Н. Д. (2022). ЗНИЩЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ЯК ПІДСТАВА ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ОРЕНДИ ЗЕМЛІ. Київський часопис права, (1), 97-103. https://doi.org/10.32782/klj/2022.1.15

Номер

Розділ

ЕКОЛОГІЧНЕ І ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО