СИСТЕМНІСТЬ ЯК ВЛАСТИВІСТЬ ЗМІСТУ ЗАКОНОДАВСТВА

Автор(и)

  • В. І. Риндюк

DOI:

https://doi.org/10.32782/klj/2022.1.7

Ключові слова:

законодавство, зміст законодавства, форма законодавства, системність законодавства, упорядкованість (систематика) законодавства

Анотація

Анотація. В даній науковій статті з’ясовується зміст поняття «системність законодавства», яке використовується у юридичній науці для характеристики організованості законодавства, у його співвідношенні з поняттям «упорядкованість (систематика) законодавства». Стверджується, що розуміння термінів «системність» та «упорядкованість» пов’язується з такими ключовими словами як «система» та «порядок» відповідно, що відображають їх понятійний зміст. Основними ознаками системи є структурованість, взаємні зв’язки складових елементів системи один з одним та цілісність, а для порядку характерною ознакою є відповідність стану об’єкта певним вимогам, правилам, норма, стандартам тощо. Відзначено, що законодавство, як і будь-яке інше явище, розкривається, зокрема, через такі парні категорії діалектики як зміст та форма, а отже такі властивості законодавства як системність та упорядкованість мають розглядатися не по відношенню до законодавства взагалі, а по відношенню щодо його змісту та/або форми. Стверджується, що змістом законодавства є система норм права, закріплених у нормативно-правових актах органів і посадових осіб публічної влади, а формою – ієрархічна сукупність нормативно-правових актів органів та посадових осіб публічної влади, в яких отримують текстуальний вираз ці норми права, та форма яких чітко визначена Конституцією та законами України. Аргументовано, що системність законодавства слід розглядати як властивість змісту законодавства, яка полягає в тому, що законодавство є формою зовнішнього виразу норм права організованих за галузями та інститутами законодавства. Оскільки система права (як сукупність норм права, об’єднаних в галузі та інституту права) складає змістовну основу законодавства, то законодавство як одна із форм зовнішнього виразу норм права системно організовує їх зміст. Щодо поняття упорядкованості (систематики) законодавства, то відзначено, що в формі законодавства, як ієрархічній підпорядкованості нормативно-правових актів органів публічної влади різної юридичної сили, має існувати певний порядок, його складові (нормативно-правові акти та їх структурні елементи) мають бути організовані з дотриманням відповідних вимог, правил, стандартів, норм тощо. Вказано, що основними методами нормотворчої техніки, які забезпечують системність законодавства в процесі нормотворчої діяльності органів публічної влади є нормативна побудова, юридична конструкція та галузева типізація. Метод нормативної побудови пов’язаний з зовнішнім виразом в законодавстві повної структури (гіпотези, диспозиції та санкції) норми права. Метод юридичних конструкцій має забезпечувати побудову того чи іншого інституту законодавства на основі відповідного інституту права як сукупності об’єктивно необхідних упорядкованих і взаємопов’язаних нормативно-правових приписів. Метод галузевої типізації забезпечує побудову галузі законодавства на основі відповідної галузі права.

Посилання

Луцький Р. П. Позитивне право як баланс раціонального співвідношення державної волі та волі громадян. Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. 2014. № 10. С. 26-31.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. 1728 с.

Подковенко Т.О. Система законодавства України: стан та шляхи вдосконалення. Підприємництво, господарство і право. 2005. № 9. С. 40-44.

Загальна теорія права. Нормативний курс: підруч. для студ.-юристів / За ред. д-ра юрид. наук, проф. С.В. Бобровник. Київ: Юрінком Інтер, 2021. 596 с.

Дашковська О.Р. Системність законодавства як його конститутивна ознака. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. 2013. Вип. 6-2(1). С. 34-37.

Суходубова І. В. Системні властивості законодавства та його співвідношення із системою права. Економічна теорія та право. 2015. № 1 (20). С. 268–279.

Теорiя держави i права: пiдручник / О.В. Петришин, С.П. Погребняк, В.С. Смородинський та iн.; за ред. О.В. Петришина. Х.: Право, 2015. 368 с.

Погребняк С.П. Колізії у законодавстві України та шляхи їх переборення: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. X., 2001. 19 с.

Чухвичев Д. В., Аширов Б.С. Законодательная техника: учебное пособие / Центр ОБСЕ в Ашхабаде. Ашхабад, 2011. 316 с.

Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 2001. 776 с.

Кухарук Т.В. Правовая система и систематика законодательства: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01: СПб., 1998. 233 c. URL: http://www.dslib.net/teoria-prava/pravovaja-sistema-i-sistematika-zakonodatelstva.html (дата обращения: 01.04.2021).

Риндюк В.І. Упорядкування законодавства України: теоретико–методологічний та техніко-юридичний аспекти: монографія. К. КНЕУ, 2021. 407 с.

Іванченко О.П. Систематизація законодавства: науковий вектор, практичні потреби. Часопис Київського університету права. 2015. № 3. С. 53–56.

Кононюк А.Е. Системология. Общая теория систем. В 4–х кн. Кн 1. К.: Освіта України. 2014. 564 с.

Тарнавська Т.В. Генеза поняття «система»: історичний огляд. Духовність особистості: методологія, теорія і практика. 2011. № 6 (47). С. 129–139.

Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 57000 слов / Под ред. Н.Ю. Шведовой. 16-е изд., испр. М.: «Русский язык», 1984. 797 с.

Словник української мови в 11 томах виданий в 1970-1980 роках. URL: http://sum.in.ua/ (дата звернення: 30.03.2021).

Конверський А.Є. Логіка: підручник. 2‐ге вид., виправлене. К.: ВПЦ «Київський університет», 2017. 391 с.

Рабінович П.М. Система права – об’єктивна основа систематизації законодавства (гносеологічний аспект). Систематизація законодавства в Україні: проблеми теорії і практики. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. К., 1999. С. 79-82.

Ющик А.И. Диалектика права. Кн. 1: Общее учение о праве (Критический анализ общеправовых понятий). Ч. ІІ. К.: Ред. журн. «Право Украины»; Ін Юре, 2013. 768 с.

Риндюк В.І. Упорядкування законодавства України (теоретико-методологічний та техніко-юридичний аспекти): автореф. дис. … доктора юридичних наук / Ін-т держави і права імені В.М. Корецького НАН України. К., 2021. 44 с.

Биля-Сабадаш І.О. Нормотворча техніка як інструмент забезпечення системності законодавства. Форум права. 2010. № 1. С. 24-33.

Биля-Сабадаш І.О. Галузева типізація у правовому регулюванні суспільних відносин. Права людини і демократія: зб. наук. ст. за матеріалами наук. конф., м. Харків, 15 трав. 2018 р. Харків, 2018. С. 3–8.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-11

Як цитувати

Риндюк, В. І. (2022). СИСТЕМНІСТЬ ЯК ВЛАСТИВІСТЬ ЗМІСТУ ЗАКОНОДАВСТВА. Київський часопис права, (1), 45-51. https://doi.org/10.32782/klj/2022.1.7

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають