ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ДІТЕЙ ЗАСОБАМИ ЗАГАЛЬНОТЕРЕТИЧНОЇ ПРАВНИЧОЇ НАУКИ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ

Автор(и)

  • Ю. С. Завгородня

DOI:

https://doi.org/10.32782/klj/2022.1.3

Ключові слова:

загальнотеоретична правнича наука, насилля щодо дитини, права дитини, права людини, право дитини на захист від насилля

Анотація

Анотація. Метою дослідження є акцентування уваги науковців на необхідності урахування положень загальнотеоретичної правничої науки при визначенні напрямів удосконалення діяльності щодо забезпечення прав дитини. На аналізі статистичних даних, відзначається, що проблематика протидії насиллю щодо дітей (зокрема, у контексті запобігання) є вкрай актуальною для українського суспільства та потребує нагального розв’язання. Увага науковців переважно зосереджена на вирішенні галузевих аспектів протидії насиллю щодо дітей. Вказується на важливість системного та послідовного реформування сфери забезпечення захисту дитини, яке має здійснюватися на науково обґрунтованих положеннях, що враховують здобутки загальнотеоретичної правничої науки. Застосування діяльнісного підходу дослідження правових явищ передбачає чітке розуміння мети заходів, що мають бути вжиті для забезпечення прав дитини. Передбачення лише кримінально-правових засобів протидії насиллю щодо дітей, без урахування адміністративно-правових, сімейно-правових та ін. не буде мати належного результату. Виокремлюється два основні положення загальнотеоретичної правничої науки, на яких має ґрунтуватися концепція протидії насиллю щодо дітей положеннях. Вихідною позицією здійснення реформування у сфері протидії насиллю щодо дітей має бути сприйняття дитини як людини з властивими їй людськими правами та основоположними свободами. До сьогодні дитина переважно сприймається як «об’єкт», який потребує «особливого» ставлення. Необхідно сприймати інтереси дитини та ураховувати їх при прийняття рішень, що впливають на становище дитини. Дитина в силу свого віку та особливостей організму і сприйняття потребує додаткового захисту. Саме у цьому контексті й варто вести мову про права дитини, які мають сприйматися як додаткові гарантії для усебічного розвитку дитини. Резюмується, що саме недостатність комплексних теоретико-правових досліджень проблеми протидії насиллю щодо дітей є тим фактором, що визначає неефективність відповідного напряму діяльності держави та вказує на потребу правничої науки ліквідувати існуючі прогалини у пізнанні окресленого предмету. Державне реформування соціальної сфери щодо забезпечення прав дитини має виходити з постулату про рівність у правах всіх людей, незалежно від віку, а права дитини є субсидіарним явищем, що ураховує особливості становища дитини та передбачає додаткові зобов’язання (негативні та значною мірою позитивні) органів публічної влади.

Посилання

Конституція України від 28 червня 1996 року. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Основи законодавства України про охорону здоров’я. від 19 листопада 1992 року. Відомості Верховної Ради України., 1993. № 4. Ст. 19.

Україні 4% громадян стали жертвами зґвалтування у дитинстві. Результати опитування. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/seks-nasyllya-dity-z-hvaltuvannya-osvita/31577396.html

У 2020 році в Україні відкрили понад 400 кримінальних справ щодо сексуального насильства над дітьми – омбудсмен. URL https://hromadske.ua/posts/za-2020-rik-majzhe-pivtisyachi-ditej-v-ukrayini-postrazhdalivid-seksualnogo-nasilstva-dityachij-ombudsmen-kuleba

Корнієнко М.В. Сучасна парадигма протидії насильницьким злочинам щодо дітей: монограф. Одеса: Одеський. держ. ун-т внутр. справ, 2020. 371 с.

Блага А.Б. Насильство в сім’ї (кримінологічний аналіз і запобігання): монографія. Харків: ФОП Макаренко, 2014. 360 с.

Гумін О.М. Кримінально-насильницька поведінка проти особи: монографія. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2009. 360 с.

Лук’яненко Т. В. Теоретико-правова характеристика права дитини на захист від усіх форм насильства в Україні: дис. …доктора філософії: 081. Дніпро, 2021. 258 с.

Білозьоров Є.В. Діяльнісна теорія правознавства як засіб пізнання права. Правовий дискурс: мат-ли I Всеукр. наук.-практ. конф. Черкаси: Видавець Третяков О. М., 2021. С. 4-5.

Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року. URL https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text

Проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за викрадення дитини одним з батьків». URL http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72020

Case of M.S. v. Ukraine, Application no 2091/13, 11 July 2017, URL https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-175140

Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення законодавства щодо протидії булінгу (цькування)». URL http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73495

Кількість шлюбів в Україні зменшилася втричі за останні 30 років. URL https://opendatabot.ua/analytics/love-is-2020

Школа для знань чи моралі. URL https://m.day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/shkola-dlya-znan-chy-morali

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-11

Як цитувати

Завгородня, Ю. С. (2022). ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ДІТЕЙ ЗАСОБАМИ ЗАГАЛЬНОТЕРЕТИЧНОЇ ПРАВНИЧОЇ НАУКИ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ. Київський часопис права, (1), 21-26. https://doi.org/10.32782/klj/2022.1.3

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА