ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ІДЕЇ ГЕТЬМАНЩИНИ В ПЕРІОД НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ

Автор(и)

  • О. І. Донченко

DOI:

https://doi.org/10.32782/klj/2022.1.2

Ключові слова:

політико-правові ідеї, історико-правове дослідження, Гетьманщина

Анотація

Анотація. Метою дослідження є здійснення історико-правового аналізу політико-правових ідей Гетьманщини в період національно-визвольної війни, зокрема зміст державницької концепції Б. Хмельницького. Методологічною основою дослідження стало поєднання загальнонаукових і спеціально-юридичних методів і прийомів наукового пізнання, зокрема застосування історичного методу у взаємозв’язку із методом аналізу дозволило охарактеризувати гетьманські статті і договори, а застосування системно-структурного методу у взаємозв’язку із методом аналізу дозволило визначити основні характерні риси політичної думки зазначеного періоду, зміст державницької концепції Б. Хмельницького. За допомогою системного підходу державницьку концепцію Б. Хмельницького в зазначений період досліджено крізь призму ідеї політичної автономії, ідеї спадкової монархічної влади та ідеї захисту православної віри. Порівняльно-правовий метод у взаємодії із історичним аналізом застосовано при аналізі наукової літератури вітчизняних авторів щодо зазначеної теми, а метод комплексного аналізу та узагальнення дозволив сформулювати висновки проведеного дослідження. Здійснено аналіз державницької концепції Б. Хмельницького в зазначений період крізь призму ідеї політичної автономії, ідеї спадковості влади та ідеї захисту православної віри. Доведено, що в зазначений період, перебуваючи в умовах складного геополітичного становища, безперервної війни, невирішених нагальних проблем та постійного пошуку потенційних союзників, послідовно формується власна українська політична думка. Її характерними рисами виступають ідеї політичної автономії в існуючих відносинах васалітету, ідеї спадкової монархічної влади як оптимальна і найбільш прийнятна форма організації влади та ідеї захисту православної віри. Виявлено, що на формування вітчизняної політичної думки в період національно-визвольної війни впливають західноєвропейські політико-правові вчення, погляди та ідеї, зокрема концепції просвітницького абсолютизму, поняття про суспільний договір та ідея національної держави. Обґрунтовано необхідність подальшого дослідження історичних передумов та специфіки впливу західноєвропейських ідей на формування політико-правових ідей Гетьманщини в період Руїни.

Посилання

Єрмолаєв В. Богдан Хмельницький про проблеми і перспективи українського державотворення (до 365-річчя Національної революції 1648 р.). Вісник Академії правових наук України. 2013. № 1. С. 66–79. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vapny_2013_1_9 (дата звернення 17.02.2022).

Гурбик А.О. Раднотський зовнішньополітичний курс гетьмана України Б.Хмельницького (1656–1657 рр.). Український історичний журнал. 2008, № 6. С. 57-86. URL: http://history.org.ua/JournALL/journal/2008/6/5.pdf (дата звернення 20.02.2022).

Донченко О.І. Особливості становлення і розвитку політико-правових ідей в Україні у ХVІ – ХVІІ століттях. Соціологія права. 2021. № 3-4. С. 16-26. URL: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/32571 (дата звернення 15.02.2022).

Куташев І. Політичні ідеї періоду становлення Козацької держави. Політичний менеджмент. № 2. 2007. С. 176-186. URL: https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/kutashev_politychni-1.pdf (дата звернення 15.02.2022).

Куташев І. Політичні погляди гетьманів Б. Хмельницького та І. Виговського: порівняльний аналіз. Політичний менеджмент. № 1. 2007. С. 173-184. URL: https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/kutashev_politychni.pdf (дата звернення 12.02.2022).

Макушина Г. І. Політична та правова культура населення Гетьманщини XVIII ст. у сучасній історіографії. Наукові праці Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». Сер. : Історичні науки. 2008. Т. 88. Вип. 75. С. 116-123. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdui_2008_88_75_24 (дата звернення 16.02.2022).

Пахарєв А. Ідеї державності у працях українських мислителів кінця XVI – середини XVIII століття. Політичний менеджмент. № 5. 2007. С. 184-187. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/9705/20-Paharev.pdf?sequence=1 (дата звернення 14.02.2022).

Полтавець С. В. Політична концепція А. Киселя як ствердження ягеллонського легітимізму на українських землях в середині XVII століття. Українська біографістика. 2010. Вип. 7. С. 250-262. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ubi_2010_7_12 (дата звернення 19.02.2022).

Полтавець С. В. Форма державного правління на початковому етапі української національної революції середини XVII ст. (Ще раз про спосіб організації влади за гетьманування Б. Хмельницького. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. 2012. Вип. 3. С. 370-378. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2012_3_20 (дата звернення 18.02.2022).

Полтавець С. Трансформація владних повноважень та її вплив на українське суспільство на початку української національної революції середини XVII століття. Наукові записки [Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України]. 2007. Вип. 36. C. 376-385. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2007_36_42 (дата звернення 16.02.2022).

Пономаренко О.В. Ідеї державності і соборності в політичній думці Гетьманщини. Гілея (науковий вісник) Політологія. Випуск 12. 2008. С. 187-197. URL: https://shron1.chtyvo.org.ua/Ponomarenko_Olena/Idei_derzhavnosti_i_sobornosti_v_politychnii_dumtsi_Hetmanschyny.pdf?PHPSESSID=bcm6agp2go6ffkts5dbiq10l37 (дата звернення 13.02.2022).

Прус В. З. Березневі статті Б. Хмельницького 1654 року як джерело права лівобережної України першої половини XVIII ст. Наше право. 2015. № 2. С. 12-16. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nashp_2015_2_4 (дата звернення 26.02.2022).

Рум’янцев В.О., Страхов М.М. Ідея українського монархізму в творах В’ячеслава Липинського (до 125-річчя з дня народження). Державне будівництво та місцеве самоврядування. 2007. Випуск 13. С. 72-77. URL: https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/2876/1/Rymjancev_Strakhov_72.pdf (дата звернення 16.02.2022).

Савчук Н. О. Еволюція правосвідомості національної еліти в умовах обмеження автономії гетьманщини російської держави (XVII ст.). Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. 2002. № 4. С. 38-44. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2002_4_8 (дата звернення 15.02.2022).

Сонько Я.В. Договори з Річчю Посполитою у формуванні Української державності: історико-правовий аспект. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: юридичні науки. Том 30 (69) № 5. 2019. С. 30-35. URL: http://www.juris.vernadskyjournals.in.ua/journals/2019/5_2019/8.pdf (дата звернення 21.02.2022).

Шалашна Н. М. Державницькі ідеї українського православного духовенства та політичний союз Гетьманщини із Москвою в другій половині XVII ст. Грані. 2016. № 6. С. 48-57. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2016_6_9 (дата звернення 11.02.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-11

Як цитувати

Донченко, О. І. (2022). ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ІДЕЇ ГЕТЬМАНЩИНИ В ПЕРІОД НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ. Київський часопис права, (1), 12-20. https://doi.org/10.32782/klj/2022.1.2

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА